Brochów, dnia 14.10.2021 r.

ZP.273.13.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Informacje o zamawiającym

Gmina Brochów

Brochów 125

05-088 Brochów

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest:

„Budowa otwartej strefy sportu i rekreacji” etap I dla cz. I

Zadanie współfinansowane przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

w ramach

„Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021”

- ogrodzone boisko wielofunkcyjne,

Szczegółowy zakres robót określa Załącznik nr 4 – Obmiar.

Do informacji o zakończeniu robót należy załączyć atesty i certyfikaty na wykonany przedmiot zamówienia.

Niezbędne prace towarzyszące nie wymienione powyżej należy przewidzieć w cenie oferty, która ustala się jako ryczałtową.

Komplet materiałów i urządzeń do wykonania przedmiotowego zadania na koszt Wykonawcy.

Niedoszacowanie wartości robót lub wadliwe określenie ich zakresu nie może stanowić podstawy do domagania się zwiększenia podanej w ofercie ceny ryczałtowej.

Wszystkie urządzenia muszą być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów zgodnie z Polskimi normami oraz warunkami bezpieczeństwa. Do informacji o zakończeniu robót należy załączyć atesty i certyfikaty na wykonany przedmiot zamówienia.

Wykonawca uwzględni zakup materiałów, robociznę, pracę sprzętu i inne niezbędne czynności związane ze świadczeniem usługi.

Zadanie współfinansowane przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

Termin gwarancji ustala się na 36 miesięcy.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie przewiduje robót dodatkowych.

III. Wymagania zawiązane z wykonaniem zamówienia:

Termin wykonania zamówienia: 30.11.2021 r.

Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez obie strony bezusterkowy protokół odbioru prac.

Warunki płatności: Zapłata za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego po dokonanym końcowym odbiorze przedmiotu zamówienia.

IV. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

Urząd Gminy Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów

Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami:

Marta Józwik

e-mail: m.jozwik@brochow.pl

tel.: 221 002 597   w godz.: 900 - 1600  pon.-pt.

                                              

V. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:

Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

  1. Posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.
  2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniające wykonanie przedmiotu zamówienia.
  3. Oświadczenie, że wykonawca wykonał roboty budowlane o podobnym charakterze o wartości większej niż 100 000 zł netto w okresie 2 lat od dnia złożenia oferty.

VI. Termin związania ofertą:

Wykonawcy składający ofertę pozostaną nią związani przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VII. Przygotowanie oraz sposób złożenia oferty:

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem. Umieścić w zabezpieczonej zamkniętej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją: Oferta „Budowa otwartej strefy sportu i rekreacji” etap I

 Nie otwierać przed dniem 22.10.2021 r. godz. 11.15.

2. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

3. Miejsce oraz termin składania oferty:

a) Oferty można składać osobiście lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego. W takim przypadku za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru.

b) Oferty składane osobiście można złożyć w dni robocze: w godzinach pracy Urzędu Gminy Brochów w Biurze Obsługi Mieszkańca pokój nr 1

Urząd Gminy Brochów

Brochów 125, 05-088 Brochów

Godziny pracy Urzędu Gminy Brochów

w godz.: 800 - 1600  pon.-pt.

               900 - 1700   wt.

c) Termin składania ofert upływa w dniu 22.10.2021 r. o godz. 11:00

d) W przypadku przesłania oferty pocztą, należy umieścić ofertę w dwóch kopertach. Wskazane jest, aby obydwie koperty były opisane nazwą i adresem Wykonawcy i adresowane na Zamawiającego.

e) Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 22.10.2021 r. o godz. 11:15 w lokalu Zamawiającego znajdującego się pod adresem:

Urząd Gminy Brochów

Brochów 125, 05-088 Brochów

Pokój nr 17

f) Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną zwrócone Wykonawcy pocztą.

g) Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej

h) Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza o miejscu i terminie zawarcia umowy.

VIII. Kryterium wyboru ofert:

Kryterium wyboru oferty będzie cena ofertowa (100%).

IX. Wzór umowy

 Wzór umowy załącznik nr 2

X. Pozostałe postanowienia i informacje

1. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, w szczególności w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

2. Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania, unieważnienia go w całości w każdym czasie bez podania przyczyny.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania.

7. Zmiany treści projektu umowy przed jej podpisaniem, pod warunkiem, że nie będzie to zmiana nie korzystna dla Zamawiającego.

8. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

9. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez ponownego ich badania i oceny.

XI. Załączniki:

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Wzór umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie

Załącznik nr 4 – Obmiar

Załącznik nr 5 – Opis techniczny

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-10-14 15:40:56
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-14 15:44:00
  • Liczba odsłon: 1927
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3998409]

przewiń do góry