BROCHÓW, DNIA 06-04-2012R.

 

 

OGŁOSZENIE nr 1

WÓJTA GMINY BROCHÓW

O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Na podstawie art.11 ust 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku

publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami) Wójt

Gminy Brochów ogłasza:

Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w

2012 roku,

pn;

„Organizacja Imprezy z Okazji 60-tej rocznicy powstania OSP w Miszorach w dniu 05-05-2012r.”

 

Planowana wysokość dotacji na realizację zadania:

8.000,00 zł.

 

Warunki przyznawania dotacji:

1. Warunki przyznawania dotacji określają zapisy wyżej cytowanej ustawy o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z

późniejszymi zmianami).

2. Ostateczną decyzję o wysokości przyznania dotacji podejmuje Wójt Gminy Brochów , z

uwzględnieniem opinii komisji konkursowej.

3. Wybór oferty nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje

organizacja w swojej ofercie.

4. Dotacje nie będą udzielane, na koszty nie związane bezpośrednio z realizacją zadania,

oraz na zatrudnienie kadry na umowę o pracę.

5. Szczegółowe zasady współpracy, warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania

oraz nadzór nad jego realizacją określone zostaną w umowie o wsparcie realizacji

zadania publicznego.

Termin i warunki realizacji zadania:

1. Dofinansowanie obejmuje realizację zadania od dnia zawarcia umowy do dnia 05 maja 2012

roku.

Termin i warunki składania ofert:

1. Ofertę należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i

ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru

sprawozdania z wykonywania tego zadania (Dz. U. z 2011 roku Nr 6, poz. 25).

2. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami, w zaklejonych kopertach z dopiskiem

”Konkurs ofert – impreza z okazji 60-tej rocznicy powstania OSP w Miszorach” należy

składać w Urzędzie Gminy w Brochowie w kancelarii, do dnia 27 Kwietnia 2012r. do

godz. 12 00 , lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do urzedu) na adres

Urząd Gminy Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów z dopiskiem ”Konkurs ofert –

impreza z okazji 60-tej rocznicy powstania OSP w Miszorach”

2

Do oferty należy również dołączyć:

1. Statut podmiotu uprawnionego – potwierdzony za zgodność z oryginałem.

2. Kopia (potwierdzona za zgodność z oryginałem) aktualnego (nie starszego niż

półroczny) odpisu z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty

potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących.

Termin, tryb i kryteria oceny wyboru ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 kwietnia 2012r. o godz. 13 00 , w Urzędzie Gminy Brochów.

Oferty złożone po terminie, sporządzone wadliwie lub niekompletnie co do wymaganego zestawu

dokumentów pozostaną bez rozpatrzenia.

Przy rozpatrywaniu ofert ocenia się:

1. Możliwość realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządową,

2. Przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania.

3. Proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób realizujących zadanie

publiczne.

4. Udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania

publicznego.

5. Planowany przez organizacje pozarządową wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia

wolontariuszy i pracę społeczną członków.

6. Analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji

pozarządowej, która w latach poprzednich realizowała zlecone zadania publiczne, biorąc

pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel

środków.

Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej.

Szczegółowe informacje o warunkach konkursu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Brochowie,

Brochów 125, 05-088 Brochów, tel. 022-725-70-03

w godzinach 7. 45 - 15. 45 .

 

 

Wójt Gminy Brochów

Andrzej Fijołek

 

 

ogloszenie_nr_1_z_2012r_28022012.pdf

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Ścigocka
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-04-06 12:25:42
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Ścigocka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-04-06 12:30:25
  • Liczba odsłon: 1711
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4006867]

przewiń do góry