UCHWAŁA

RADY GMINY BROCHÓW

Z DNIA 28-11-2011

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w

dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 roku Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Brochów w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej, określony w załączniku do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brochów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Piotr Szymański

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, (t.j. Dz.U. z 2010 roku Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa, w drodze uchwały, szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Podjęta uchwała, jako akt prawa miejscowego podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

zalacznik_do_uchwaly_w_sprawie_konsultacji.doc

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Tarczyk
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-09-28 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Tarczyk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-05-09 09:45:07
  • Liczba odsłon: 1568
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4006752]

przewiń do góry