WÓJT GMINY BROCHÓW

BP.6733.7.2012

                

O B W I E S Z C Z E N I E  z dnia 21 września 2012 r.

Wójta Gminy Brochów  zawiadamiające  o wszczęciu postępowania w sprawie  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

            Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst Dz.U. z 2000r Nr.98, poz.1071 z późń. zm.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 647)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 21.09.2012 r. zostało wszczęte na żądanie PGE DYSTRYBUCJA S.A. z siedzibą w Lublinie postępowanie administracyjne w sprawie lokalizacji  inwestycji  celu publicznego polegającego na:

·         budowie kablowej linii elektroenergetycznej SN-15 kV na terenie działki o Nr ewid. 45 i 72 położonych w miejscowości Konary  obrębu geodezyjnego Nr 0014-Konary-Łęg w gminie Brochów.

           

            W związku z powyższym  zawiadamia się strony, że akta sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy Brochów  pokój 25 (tel. 022 725-70-03 w.16)  i strony w terminie 7 dni  licząc od daty podania do publicznej wiadomości  niniejszego obwieszczenia (w sposób zwyczajowo przyjęty)  mogą zapoznać się z zebranymi w sprawie materiałem dowodowym, składać ewentualne  wnioski, wyjaśnienia i dokumenty w sprawie, a także wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

           

            Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. Jednocześnie poucza się, że stronom przysługuje prawo uczestniczenia w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji istnieje możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz złożenia końcowego oświadczenia.

 

            Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniechania powyższego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

 

wywieszono na okres 7 dni na:

1) – tablicy  ogłoszeń  Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Konary

 

                                                                                      Wójt Gminy Brochów

                                                                                  mgr inż. Anmdrzej Fijołek

 

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:  21.09.2012 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:


 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Ścigocka
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-09-21 15:08:11
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Ścigocka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-28 14:08:11
  • Liczba odsłon: 1502
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3996144]

przewiń do góry