Brochów 29.04.2013r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

o przystąpieniu  do  sporządzenia    zmiany miejscowego  planu

zagospodarowania  przestrzennego

 

Na podstawie   art. 17 pkt 1  Ustawy  z  dnia  27 marca  2003r.  o  planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym  (t.j. Dz.U.  z 2012r.  poz. 647 z późn. zm.)  zawiadamiam  o podjęciu przez Radę Gminy Brochów Uchwały nr XVIII/120/2012 z dnia 8 października 2012r. o  przystąpieniu  do  sporządzenia zmiany  Miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  części wsi Konary-Łęg i Wólka Smolana.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do w/w zmiany planu.

            Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Brochów pok. nr 25. Zainteresowani mogą składać wnioski do planu miejscowego i  strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

         Wnioski należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie  z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym w siedzibie Urzędu Gminy Brochów, 05-088 Brochów, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 czerwca 2013 roku.

         Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz  oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Brochów.

 

                                                                                                        Wójt Gminy Brochów

                                                                                                              Andrzej Fijołek

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Magdalena Cętkowska
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-04-29 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Tarczyk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-29 15:33:25
  • Liczba odsłon: 1540
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4006806]

przewiń do góry