2017-12-14_uniewaznienie_postepowania.pdf***********************************************************************Brochów, dnia 05.12.2017 r.

GMINA BROCHÓW

Brochów 125

05-088 Brochów

ZP.GN.273.10.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

 

1.       Zamawiający:

Gmina Brochów

Brochów 125

05 – 088 Brochów

 

2.       Opis przedmiotu zamówienia:

"Zakup i dostawa wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt i aparaturę medyczną" dla trzech szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brochów.

            Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu przeznaczonego na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej do 3 Szkół Podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brochów.

            Wykaz sprzętu dla poszczególnych szkół zawarty jest w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

            Zamówienie obejmuje:

- dostawę, wraz z transportem i wniesieniem do budynków, sprzętu dydaktycznego do gabinetów profilaktyki zdrowotnej szkół podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Brochów, powiat sochaczewski, tj. Szkoła Podstawowa w Brochowie, Szkoła Podstawowa w Śladowie, Szkoła Podstawowa w Lasocinie;

- zamówienie musi być podzielone na osobne paczki dla każdej szkoły - szczegółowe informacje w tym zakresie obejmuje - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Wyposażenie należy dostarczyć nowe oraz zmontowane nadające się do bezpośredniego użytku, mycia i dezynfekcji oraz wyraźnie oznaczone normą i posiadać instrukcję użytkowania.

Dostarczone przez Wykonawcę wyroby medyczne powinny posiadać deklaracje zgodności wytwórcy, spełniać przepisy prawa, normy jakości i bezpieczeństwa wyrobu.

Wykonawca do faktury w dniu dostawy musi dołączyć dokumenty potwierdzające wyżej opisane wymagania.

Dostawa, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Załączniku nr 2.

Dostawa sprzętu zostanie dokonana w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00 po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym do dnia 27 grudnia2017 r.

 

3.       Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:

a) termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 27.12.2017 r.

b) warunki płatności:

- Wykonawca za wyposażenie wystawi fakturę VAT i dostarczy ją wraz z wyposażeniem do danej szkoły.

- Zapłata faktury nastąpi przelewem w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury.

c) tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018.)

 

4.       Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

Urząd Gminy Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów

Pracownicy uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:

Magdalena Cętkowska

e-mail: m.cetkowska@brochow.pl tel. 22 725 70 03 wew. 233

Marta Józwik

e-mail: m.jozwik@brochow.pl tel. 22 725 70 03 wew. 231

 

5.       Kryterium wyboru ofert:

·          Całkowita cena brutto - 80 pkt

Każda kolejna oferta zdobywać będzie 2 pkt mniej

·          Termin dostawy - 20 pkt

Skrócenie terminu dostawy o 1 - 4 dni - 5 pkt

Skrócenie terminu dostawy o 5 - 6 dni - 15 pkt

 

 

6.       Sposób oceny i dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty:

Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym – dokumenty niezbędne.

Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. Posiadanie koncesji, zezwolenia itp.)

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

1.       posiadają prawo do wykonania określonej działalności lub czynności w zakresie przedmiotu zamówienia

2.       znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia

3.       dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia

 

7.       Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści (jeżeli wymagana jest forma pisemna umowy na podstawie odrębnych przepisów zamawiającego):

1.     Zamawiający zastrzega sobie od Wykonawcy kary umowne:

a)       za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wartości umowy określonej §3 ust. 1 Umowy za dane Zadanie za każdy dzień zwłoki po terminie określonym w §2 ust. 1 Umowy,

b)       za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto za całość zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy za dane zadanie.,

2.     Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania naliczonych kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.

3.     Strony przewidują możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych.

 

8.       Sposób przygotowania oferty:

            Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem i umieścić w zabezpieczonej zamkniętej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją - Zapytanie ofertowe do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Zakup i dostawa wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt i aparaturę medyczną

Nie otwierać przed dniem 13.12.2017 r. godz. 09:15

 

9.       Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1.       Oferty można składać osobiście lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego. W takim przypadku za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego.

2.         Oferty składane osobiście można złożyć w dni robocze: w godzinach pracy Urzędu Gminy Brochów w sekretariacie pokój Nr 36 na adres:

 

Urząd Gminy Brochów

Brochów 125, 05-088 Brochów

Godziny pracy Urzędu Gminy Brochów

Poniedziałek – Piątek godz. 8:00 – 16:00

Wtorek godz. 9:00 – 17:00

3.       Termin składania ofert upływa w dniu 13.12.2017 r godz. 09:00

4.       W przypadku przesłania oferty pocztą, należy umieścić ofertę w dwóch kopertach. Wskazane jest aby obydwie koperty były opisane nazwą i adresem Wykonawcy i adresowane na Zamawiającego.

5.       Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 13.12.2017 r. o godz. 09:15 w lokalu Zamawiającego znajdującym się adresem:

Urząd Gminy Brochów

Brochów 125

05-088 Brochów

pok. Nr 15 (sala konferencyjna), parter

6.       Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną zwrócone wykonawcy pocztą.

7.       Wykonawcy mogą uczestniczyć w jawnym otwarciu ofert

8.       Zamawiający poinformuje o wyborze najkorzystniejszej oferty oferentów biorących udział w postępowaniu.

9.       Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza o miejscu i terminie zawarcia umowy.

 

10.   Pozostałe postanowienia i informacje

1.       Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, w szczególności w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

2.       Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej

3.       Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania, unieważnienia go w całości w każdym czasie bez podania przyczyny.

4.       Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty.

5.       Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu.

6.       Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania.

7.       Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

8.       W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez ponownego ich badania i oceny.

 

11.   Termin związania ofertą

1.       Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni.

2.       Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

Załączniki:

1.       Projekt umowy

2.       Szczegółowy opis zamówienia

3.       Formularz oferty

4.       Oświadczenie o braku konfliktu interesów


                                                                                                       Wójt Gminy Brochów

                                                                                                        Piotr Szymański


  zapytanie_ofertowe_z_dnia_5.12.2017.pdf     

 

Załączniki do zapytania ofertowego

zalacznik_nr_1_projekt_umowy.pdf
zalacznik_nr_2_szczegolowy_opis_zamowienia.doc
zalacznik_nr_3_formularz_ofertowy.doc
zalacznik_nr_4_oswiad_o_braku_konfliktu_interesow.doc

     


 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marta Józwik
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-12-05 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-14 15:42:40
  • Liczba odsłon: 900
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2847578]

przewiń do góry