Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Inspektor ds. Ochrony środowiska, budownictwa i planowania przestrzennego.

Wójt Gminy Brochów informuje o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze: w wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrana została

Pani Agata Kuligowska

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Pan Agata Kuligowska spełniła wszystkie wymagania formalne i niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze i uzyskała największą ilość punktów od komisji.

Brochów dnia, 11 stycznia 2022r.

Wójt Gminy Brochów

Piotr Szymański

 

******************************************************************************************************************

Lista Kandydatów na wolne stanowisko pracy: Inspektor ds. Ochrony środowiska, budownictwa i planowania przestrzennego, którzy zostali zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Informujemy, że po dokonaniu oceny formalnej złożonych przez kandydatów dokumentów pod katem wymogów stawianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowały się:

Pani Agata Kuligowska

Brochów dnia, 11 stycznia 2022r.

Wójt Gminy Brochów

Piotr Szymański

 

***********************************************************************************************************************

Wójt Gminy Brochów

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Inspektor ds. Ochrony środowiska, budownictwa i planowania przestrzennego.

 

I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów

II. Określenie stanowiska urzędniczego: Inspektor ds. Ochrony środowiska, budownictwa i planowania przestrzennego.

III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:

1. Wymagania niezbędne dla kandydata:

1)     wykształcenie wyższe I lub II stopnia na kierunku – gospodarka przestrzenna;

2)      jest obywatelem polskim,

3)      posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

4)     nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5)     posiada nieposzlakowaną opinię,

6) ukończone szkolenia w zakresie zadań realizowanych w ramach planowania przestrzennego.

 

  2. Wymagania dodatkowe:

1)      doświadczenie co najmniej 1 rok w jednostce samorządowej

2)     znajomość przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o samorządzie gminnym

3)     biegła znajomość obsługi komputera, w tym pakietu biurowego MS Office

4)     wysoka komunikatywność oraz kultura osobista

5)      umiejętność pracy w zespole oraz odporność na stres

 

        IV.            Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1.      sposób zatrudnienia i wymiaru czasu – zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy,

2.      wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U. z 2020  )

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych -   w lipcu 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

       V.         Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje między innymi:

1) Realizacja postanowień ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

2)Prowadzenie spraw z zakresu numeracji porządkowej nieruchomości

3)Wydawanie wypisów i wyrysów z aktualnie obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego gminy

4)Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

5)Wydawanie zaświadczeń z akt archiwalnych w zakresie budownictwa

6)Oraz inne zadania przypisane do danego stanowiska w Regulaminie Organizacyjnym UrzęduGminy Brochów

7)Bieżąca obsługa interesantów

8)Wykonywanie innych obowiązków zleconych przez przełożonych

 

  VI.              Wymagane dokumenty:

  1.list motywacyjny podpisany przez kandydata

2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej podpisany przez kandydata.

3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie

4. kserokopie świadectw pracy ( poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)

5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, praktykę, staż   ( potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem )

6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

7. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne

8. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach                                        ( poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata )

9.oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10-05-2019 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 1000).

 

  VII.          Informacje dodatkowe

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia przysługującemu osobom niepełnosprawnym, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Wskazanie, czy o stanowisko, poza obywatelami polskimi, mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - nie

  W przypadku wyłonienia kandydata na ww. stanowisko pracy, kandydat przed zawarciem umowy o pracę powinien dostarczyć na własny koszt oryginalny dokument o nie figurowaniu w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny , CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej ) powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10-05-2019 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 1000). z dnia 10 maja 2018 roku"

VIII. Miejsce i termin złożenia dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów lub doręczone listownie w terminie do dnia 10 stycznia 2022 roku do godz: 09:00 w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko "Inspektor ds. Ochrony środowiska, budownictwa i planowania przestrzennego". Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

IX. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów.

Kandydaci o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie.

X. Wójt Gminy Brochów jest upoważniony do unieważnienia przeprowadzonego naboru na   stanowisko urzędnicze na każdym etapie postępowania.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-12-23 14:49:55
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-11 11:24:01
  • Liczba odsłon: 1452
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4006842]

przewiń do góry