BP.GG.7331/52/10

                                  

   

O B W I E S Z C Z E N I E  z dnia 19 sierpnia 2010 r.

Wójta Gminy Brochów  zawiadamiające  o wszczęciu postępowania  w sprawie  wydania    decyzji   o    ustaleniu    lokalizacji     inwestycji   celu    publicznego.

 

          Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego  (tekst jednolity Dz. U. z 2000r Nr.98, poz.1071 z późń. zm.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zm.)   

 

z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 17.08.2010 r.   zostało wszczęte  na  żądanie  Wójta Gminy Brochów działającego w imieniu Gminy Brochów postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji  inwestycji  celu publicznego polegającego na:

·         budowie  sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w obrębie ewidencyjnym Wólka Smolana, Brochocin, Olszowiec, Konary Łęg, Malanowo gm. Brochów

działki wg wykazu (załącznik nr 1)

 

                  W związku z powyższym  zawiadamia się strony, że akta sprawy  znajdują się            w Urzędzie Gminy Brochów  pokój 25 (tel. 022. 725-70-03 w.16) i strony w terminie 14 dni  licząc od daty podania do publicznej wiadomości  niniejszego obwieszczenia (w sposób zwyczajowo przyjęty) mogą zapoznać się z aktami,  składać ewentualne wyjaśnienia,  wnioski i dokumenty w sprawie.

 

 

                                                                         Wójt Gminy Brochów

                                                                               Andrzej Fijołek

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Ścigocka
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-08-24 09:14:46
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Ścigocka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-08-24 09:14:46
  • Liczba odsłon: 1434
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3998320]

przewiń do góry