Gmina Brochów

Brochów 125

05-088 Brochów

Brochów, 29.12.2017 r.

 

 

ZP.GN.273.14.2017

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Dotyczy Z A P Y T A N I A   O F E R T O W E G O  dotyczącego  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30.000 euro na wykonanie przedmiotu zamówienia w postępowaniu pn.  „Dowóz i odwóz dzieci z miejsca zamieszkania do Szkoły Podstawowej w Śladowie w roku 2018”

 

Zamawiający – Gmina Brochów przekazuje poniżej informację z otwarcia ofert.

 

 

A.   Otwarcie ofert

Otwarcia ofert w dniu 29.12.2017 r. o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego dokonała Komisja do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30 000 euro, powołana przez Wójta Gminy Brochów w dniu 29.12.2017 r. Decyzją Nr 476.2017 znak: ZP.GN.273.14.2017

 

1.      W postępowaniu w  wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta.

 

2.      Dokonano otwarcia złożonej oferty.

 

B.   Zestawienie ofert

Do upływu terminu składania ofert złożono ofertę:

Lp

Nazwa wykonawcy

Wartość oferty brutto PLN

Odległość siedziby podmiotu od Szkoły Podstawowej w Śladowie

1

Justyna Skrzynecka

Śladów 87

05-088 Brochów

3 500,00

1 kilometr

 

 

Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi po sprawdzeniu kompletności i ważności ofert.

Zamawiający informuje, że umowa na wykonanie przedmiotu Zamówienia zostanie podpisana po uzgodnieniu telefonicznym.

 

Dziękuję za złożenie ofert i zapraszam do dalszej współpracy.

                                                                                                           

                                                                                                            Wójt Gminy Brochów

                                                                                                                Piotr Szymański

*********************************************************

Gmina Brochów

Brochów 125

05-088 Brochów

Brochów dnia 21.12.2017 r.

 

ZP.GN.273.14.2017

 

 

 

 

Z A P Y T A N I E   O F E R T O W E

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30.000 euro.

 

 

Gmina Brochów w celu wyboru wykonawcy zaprasza do złożenia ofert cenowych wykonania zamówienia w ramach zadania pod nazwą:

 

„Dowóz i odwóz dzieci z miejsca zamieszkania do Szkoły Podstawowej w Śladowie w roku 2018”

 

 

 

 

 

Zamawiający:

Gmina  Brochów

Brochów 125, 05-088 Brochów

Tel. 22 725-70-03 fax. 22725-70-03 wew. 13

Email: gmina@brochow.pl www.brochow.pl

NIP 837 169 27 23     REGON 0158912

 

 

 

Rozdział I

Nazwa oraz adres  Zamawiającego

 

1.1  Zamawiający :

Gmina Brochów

Brochów 125

05-088 Brochów

strona internetowa: http://www.brochow.bip.org.pl

NIP   837-169-27-23

REGON   015891220

e-mail: gmina@brochow.pl

tel. 22 725-70-51,   725-70-03

Godziny pracy Urzędu:

od poniedziałku do piątku od godz. 800do 1600

we wtorek od godz. 900 do 1700

nr konta bankowego: 05 8015 0004 1100 1111 2011 0001

 

Rozdział II

Opis przedmiotu zamówienia

2.        Opis przedmiotu zamówienia

Rodzaj zamówienia:Usługi

2.1    Zamówienie obejmuje:

            Dowóz uczniów z miejsca zamieszkania do Szkoły Podstawowej w Śladowie oraz odwóz uczniów ze Szkoły Podstawowej w Śladowie do miejsca zamieszkania.

 

2.2    Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usługi zgodnie z planem zajęć lekcyjnych, ustalonym przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Śladowie. Godziny odwozów uczniów mogą ulec zmianie w ciągu roku.

            Dowozy dzieci codziennie do godziny 7:50, oraz do godziny 8:40

            Odwozy dzieci pon., śr., pt. 13:30 i 15:20

                                   wt. i czw. 12:00 i 14:20

 

2.3  Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ustalonego harmonogramu dowozów/ odwozów oraz rozszerzenia lub zmniejszenia tras, wynikającego ze zmian, których nie był wstanie przewiedzieć na etapie podpisania umowy;

 

2.4    Za wykonanie usługi Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe.

2.5  Wykonawca jest zobowiązany do dowożenia uczniów pojazdami sprawnymi technicznie, dopuszczonymi do ruchu według przepisów o ruchu pasażerskim i oznakowanymi stosownie do charakteru świadczonych przewozów. Zamawiający ma prawo w każdym czasie nie wyrazić zgody na świadczenie usług przez Wykonawcę, jeżeli stan pojazdu lub stan kierowcy budzą uzasadnione wątpliwości.

 

2.6    Koszty przygotowania, eksploatacji, napraw itp. taboru przewozowego pokrywa w całości Wykonawca.

2.7    Wykonawca ma obowiązek zapewnienia:

a)         bezpieczeństwa, punktualności i bezawaryjności w ramach przedmiotu zamówienia,

b)        opieki dla wszystkich przewożonych uczniów w postaci osoby pełnoletniej, niekaranej, posiadającej świadectwo ukończenia kursu pierwszej pomocy. Opiekunem nie może być kierowca pojazdu. Obowiązkiem opiekuna będzie: zapewnienie bezpieczeństwa oraz służenie pomocą dzieciom w czasie przejazdu pojazdem, pomoc dzieciom w czasie wsiadania i wysiadania z pojazdu i przekazanie ich osobom wyznaczonym przez dyrektora szkoły do której dowożone są dzieci, opieka oraz zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w drodze z pojazdu do budynku szkoły oraz w drodze z budynku szkoły do pojazdu. Wykonawca odpowiada za opiekę oraz bezpieczeństwo dzieci w drodze z  pojazdu  do budynku szkoły oraz w drodze z budynku szkoły do pojazdu.

c)     w przypadku awarii środka transportu, zapewnienie zastępczego środka transportu o nie gorszym standardzie z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych oraz kryteriów określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym przez Zamawiającego.

 

2.8  W przypadku gdy podstawiony pojazd lub kierowca lub opiekun nie będą spełniać któryś z wymagań Wykonawca jest zobowiązany do powstrzymania się ze świadczeniem usługi i niezwłocznego zapewnienia spełniającego te wymagania zastępczego środka transportu, kierowcy lub opiekuna. W przypadku gdy Wykonawca nie zapewni ich w ciągu 1 h od wezwania, Zamawiający może powierzyć wykonywanie umowy w danym przypadku podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

 

2.9  Z przewozów korzystać będą uczniowie Szkoły Podstawowej w Śladowie na podstawie listy sporządzonej przez Dyrektora Szkoły.

 

2.10                     Realizacja przedmiotu zamówienia musi być wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem krajowym, Wykonawca powinien posiadać wszystkie wymagane prawem ubezpieczenia i uprawnienia oraz zagwarantować bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania przewozu osób oraz higieniczne warunki przewozu dzieci i opiekuna. Wykonawca powinien zapewnić komfortowe warunki przewozu, a w okresie zimowym temperaturę w pojeździe co najmniej 15 o C.

 

2.11                     Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody Zamawiającego, w tym przewożonych uczniów, zatrudnionego opiekuna lub osób trzecich powstałe w związku z realizacją zamówienia. Wykonawca  zobowiązany  jest  ubezpieczyć  pojazdy  i  pasażerów  od  wszelkich  szkód  powstałych  podczas  przewozu  i pozostających w związku z przewozem.

 

2.12                     Pojazdy  wykorzystywane  przez  Wykonawcę  muszą  posiadać  ubezpieczenie  OC  i  NW  dla  kierowcy  i pasażerów oraz aktualny przegląd techniczny. Zamawiający ma prawo na każdym etapie wykonywania umowy zweryfikować ww. okoliczności. W przypadku wystąpienia braku ubezpieczenia pojazdu w tym zakresie lub jego aktualnego przeglądu technicznego w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do powstrzymania się ze świadczeniem usługi za pomocą danego pojazdu i niezwłocznego ich uzyskania, lub podstawienia innego zastępczego pojazdu, spełniającego powyższe wymagania. W przypadku gdy Wykonawca nie zapewni pojazdu zastępczego spełniającego wymagania w powyższym zakresie w ciągu 1 h od wezwania, Zamawiający może powierzyć wykonywanie umowy w danym przypadku podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Braki te mogą  ponadto stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy.

 

2.13                     Wykonawca winien współpracować z zamawiającym w zakresie przedmiotu zamówienia.

 

 

2.14          POSTANOWIENIA i UWAGI:

1.       Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

2.       Zamawiający nie przewiduje rozliczenia miedzy Zamawiającym a wykonawcą w walutach obcych- rozliczenie miedzy Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą tylko w walucie polskiej (PLN).

3.       Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

4.       Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postepowaniu. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca się by wykonawca przed złożeniem oferty zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty.

5.       Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

6.       Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia podwykonawców.

7.       Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa wyżej została wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współprace tych Wykonawców.

8.       Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Rozdział III

Informacje o zamówieniach dodatkowych

 

3.    Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień dodatkowych.

 

 

Rozdział IV

Termin wykonania zamówienia


4.    Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018 r.

 

Rozdział V

Konflikt interesów

 

5.1   Osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru Wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z Wykonawcami, którzy złożyli oferty.

5.2   Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)      uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)      posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,

c)      pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d)      pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

e)      pozostawaniu, przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

f)       pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności.

 

Wykonawca w ofercie musi złożyć oświadczenie o braku konfliktu interesów, o którym mowa powyżej stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zapytania.

 

Rozdział VI

Warunki udziału w postępowaniu

 

6.1   Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi spełniać następujące warunki:

a)    Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie przedmiotu zamówienia. Warunek będzie spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje ważną licencją na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1907). Przy ocenie spełniania tego warunku udziału przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, posiadanie uprawnień, o których mowa powyżej, jest wymagane od każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się  o udzielenie zamówienia w takim zakresie, w jakim będą oni wykonywać usługę.

b)    Posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania Zadania.

c)    Dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

d)    Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na rzetelne wykonanie przedmiotu umowy.

6.2   Potwierdzeniem spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie oświadczenie Wykonawcy złożone na formularzu ofertowym.

6.3   Ponadto Wykonawca musi spełniać warunek dotyczący konfliktu interesów, opisany w rozdziale V zapytania ofertowego oraz zaoferować wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w rozdziale II zapytania ofertowego.

6.4   Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

 

Rozdział VII

Wykluczenie z postępowania

 

7.1 Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu opisanych w rozdziale VI zapytania ofertowego.

 

Rozdział VIII

Opis sposobu obliczenia ceny

 

8.1   Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia.

8.2   Cena ofertowa winna być ceną brutto obliczoną przez Wykonawcę dla całości zamówienia lub poszczególnej części łącznie z podatkiem VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8.3   Cenę deklaruje się na formularzu oferty – zał.  nr 2 do zapytania ofertowego- podając cenę brutto.

8.4   Zaoferowana cena jest ceną ryczałtową i musi zawierać wszelkie koszty wykonawcy, w tym transportu  związane z prawidłową i właściwą realizacją przedmiotu zamówienia, przy zastosowaniu obowiązujących norm, z uwzględnieniem ewentualnego ryzyka wynikającego z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty.

8.5   Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

8.6   Wszystkie wartości oraz łączna cena (podana liczbowo i słownie) powinny być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku (wg zasady zaokrąglenia: poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).

8.7   Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

8.8   Wartość podatku VAT należy obliczyć na podstawie wartości netto oferty i zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku,

8.9   Wartość brutto oferty należy obliczyć jako suma wartości netto oferty oraz wartości podatku VAT.

 

Rozdział IX

Kryteria oceny ofert

 

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 

 

9.       OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

 

9.1 Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował poniżej opisanymi kryteriami, z przypisaniem im odpowiednio wag:

 

Nr

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena

60%

2

Odległość siedziby podmiotu od Szkoły Podstawowej w Śladowie

40%

 

 

9.2. Punkty przyznawane za podane w pkt. 13.1. kryteria będą liczone według następujących wzorów:

Kryterium

Wzór

Cena

   Kryterium Cena=C

       Cmin                             

C=                  x 60 pkt =………….. pkt     C=max. 60 pkt

        C0f

gdzie:

- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert

- Cof   -  cena podana w ofercie

Odległość siedziby podmiotu od Szkoły Podstawowej w Śladowie

Kryterium Odległość siedziby podmiotu od Szkoły Podstawowej w Śladowie =O

Wykonawca w formularzu oferty wskazuje termin w jakim zobowiązuje się zrealizować zamówienie. W zależności od opcji, którą wybierze otrzyma następującą ilość punktów:

 

Od   0 km do 3 km – 40 pkt.

Od 4 km do 7 km – 30 pkt.                       O=max. 40 pkt

Od 8 km do 11 km – 20 pkt.

Od 12 km do 15 km – 10 pkt.

Od 16 km do 20 km – 0 pkt.

 

 

 

Liczba punktów określona zostanie na podstawie poniższego wzoru

C + O= liczba punktów

 

 

9.3.       Oferta złożona przez wykonawcę może otrzymać 100 pkt.

9.4.    W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.

9.5.         Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

9.6.   Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, tzn. uzyska najwyższą liczbę punktów.

9.7.     Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma największą ilość punktów rozumianą jako suma punktów przyznanych na podstawie kryteriów oceny ofert czyli równą C + O.

9.8.      Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert będą przedstawiać taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

 

 

Rozdział X

Opis sposobu przygotowania ofert

 

10.1                Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

10.2                Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli wykonawca przedłoży więcej niż jedną ofertę, wówczas wszystkie jego oferty zostaną odrzucone.     

10.3                Wraz z ofertą wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

10.4                Ofertę wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej

10.5                Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.

10.6                Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w sposób czytelny.

10.7                Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

10.8                W przypadku wykonawców występujących wspólnie oferta powinna być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie. Podpisy i parafy stawia na niej wykonawca-pełnomocnik upoważniony przez wszystkich wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

10.9                Stosowne pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

10.10             Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

10.11             Zamawiający zaleca, aby:

1) każda zapisana strona oferty wraz z załącznikami do oferty była kolejno ponumerowana. Każda strona oferty, która nie wymaga opatrzenia własnoręcznym podpisem, powinna być co najmniej parafowana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty;

2) wykonawcy wykorzystali do sporządzenia oferty załączniki stanowiące integralną część niniejszego zapytania ofertowego,

10.12             Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

10.13             Opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres podany w rozdziale I zapytania ofertowego, opatrzone nazwą i adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

 

 

 Pieczątka firmowa Wykonawcy
wraz z adresem i numerem telefonu

Gmina Brochów

Brochów 125, 05-088 Brochów

 

 

Oferta

 

 

„Zapytanie ofertowe do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pod nazwą: „Dowóz i odwóz dzieci z miejsca zamieszkania do Szkoły Podstawowej w Śladowie w roku 2018”

Nr postępowania: ZP.GN.273.14.2017

 

Nie otwierać przed 29.12.2017 r. godz. 11:15

Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę wykonawcy składającego ofertę, a także jego numer telefonu oraz faksu.

 

 

 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z FORMULARZEM OFERTOWYM

 

 

10.14      Wypełniony i podpisany kompletny formularz oferty (na wzorze druku wg załącznika Nr 2 do zapytania ofertowego).

10.15      Oświadczenie o braku konfliktu interesów (na wzorze druku wg załącznika Nr 3 do zapytania ofertowego).

10.16      Pełnomocnictwa złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie do podpisania oferty i występowania w imieniu Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli Wykonawca nie będzie występował osobiście lub poprzez przedstawiciela upoważnionego w dokumentach rejestrowych (jeżeli umocowanie osoby wskazanej w ofercie nie wynika z dokumentów rejestrowych);

10.17      pełnomocnictwa  dla  lidera  konsorcjum  (jeśli  oferta  składana  jest  przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia);

10.18      zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (jeśli dotyczy).

10.19      Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

10.20      Dokumenty potwierdzające posiadanie kompetencji i uprawnień tj. licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1907).

 

Rozdział XI

Miejsce i sposób składania i otwarcia ofert

 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 

11.1       Oferty można składać osobiście lub przesłać pocztą lub kurierem na adres Zamawiającego. W takim przypadku za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego.

11.2       Oferty składane osobiście można złożyć w dni robocze: w godzinach pracy Urzędu Gminy Brochów w sekretariacie pokój Nr 36 na adres:

Urząd Gminy Brochów

Brochów 125, 05-088 Brochów.

Godziny pracy Urzędu Gminy Brochów

Poniedziałek –piątek godz. 800-1600

Wtorek godz. 900-1700

11.3       Termin składania ofert upływa w dniu 29 grudnia 2017 roku o godz. 11:00.

11.4       W  przypadku  przesłania oferty  pocztą lub kurierem, należy  umieścić ofertę w dwóch kopertach. Wskazane jest aby obydwie koperty były opisane nazwą i adresem Wykonawcy i adresowane  na Zamawiającego.

11.5       Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 29 grudnia 2017 roku o godz. 11:15 w lokalu Zamawiającego znajdującym się pod adresem:

Urząd Gminy Brochów

Brochów 125

05-088 Brochów

pok. Nr 15 (sala konferencyjna), parter

 

11.6       Oferty otrzymane przez zamawiającego po terminie zostaną zwrócone wykonawcy pocztą.

11.7       Wykonawcy mogą uczestniczyć w jawnym otwarciu ofert.

11.8       Zamawiający poinformuje o wyborze najkorzystniejszej oferty. Informacja o wyniku postępowania zostanie upubliczniona- umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.brochow.bip.org.pl oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego.

11.9       Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza o miejscu i terminie zawarcia umowy.

 

 

Rozdział XII

Termin związania ofertą

 

1.    Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni.

2.    Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 

 

Rozdział XIII

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

 

13.              Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

 

13.1          Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych informacji:

13.1.1      W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem, drogą elektroniczną na adres gmina@brochow.pl . Zamawiający prosi o przekazywanie pytań drogą elektroniczna również w wersji edytowalnej.

13.1.2      Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień wezwań oraz informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

13.1.3      W przypadku, gdy zamawiający lub wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

13.1.4      Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą poczty elektronicznej, faksu lub pisemnie.

13.1.5      W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę domniemywa się, że pismo wysłane przez zamawiającego na ostatni znany, podany przez wykonawcę, adres e-mailowy lub numer faksu zostało doręczone w sposób umożliwiający mu zapoznanie się z tym pismem.

13.1.6      Wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje oraz pytania do Zamawiającego przekazywane pisemnie, faksem, drogą elektroniczną należy kierować na adres Zamawiającego, oraz do wiadomości osób uprawnionych do kontaktu z Wykonawcami. Adresy poczty elektronicznej, o których mowa podane zostały w rozdziale XIII w punkcie 13.2.1 niniejszego zapytania ofertowego.

13.1.7      Zamawiający niezwłocznie odpowie, na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej www.brochow.bip.org.pl .

 

13.2          Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

13.2.1                  W zakresie przedmiotu spraw formalno-prawnych, osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

Magdalena Cętkowska

e-mail: m.cetkowska@brochow.pl         

            Marta Józwik                

            e-mail: m.jozwik@brochow.pl    

(w godzinach od 8:30 do 16:00).

13.2.2 Wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje oraz pytania do Zamawiającego należy kierować:

adres poczty elektronicznej: gmina@brochow.pl

adres do korespondencji: Urząd Gminy Brochów

Brochów 125

05-088  Brochów

z dopiskiem:  dotyczy postępowania pn.: „Dowóz i odwóz dzieci z miejsca zamieszkania do Szkoły Podstawowej w Śladowie w roku 2018”nr sprawy: ZP.GN.273.14.2017.

 

Rozdział XIV

Umowa i jej postanowienia

 

14.1       Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, mających na celu prawidłową realizację przedmiotu zamówienia, w następujących przypadkach: 

a)             Zmiany osób określonych w § 7 umowy.

b)             Zmiany terminu zakończenia realizacji umowy, jeżeli zajdą obiektywne okoliczności, na które strony umowy nie będą miały wpływu lub wystąpieniach których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy.

c)             Zmiana ustawowej stawki procentowej podatku VAT.

14.2       Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

14.3       Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do zawarcia umowy, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

14.4       Podpisanie umowy nastąpi po wyborze najkorzystniejszej oferty, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

14.5       Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za zrealizowaną dostawę na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego oraz poprawnie wystawionej faktury VAT.

14.6       Z czynności odbioru przedstawiciele stron sporządzą protokół odbioru końcowego. Odbiór uważa się za dokonany, jeżeli protokół odbioru będzie podpisany przez obie strony bez uwag.

 

 

Rozdział XV

Pozostałe postanowienia i informacje

 

15.1       Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, w szczególności w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

15.2       Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej

15.3       Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania, unieważnienia go w  całości w każdym czasie bez podania przyczyny.

15.4       Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty.

15.5       Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu.

15.6       Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania.

15.7       W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez ponownego ich badania i oceny.

 

 

 

 

Rozdział XV

Tryb udzielenia zamówienia

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późń. zm.)

  

   Załączniki:

1.      Załącznik nr 1 - Wzór umowy;

2.      Załącznik nr 2 - Formularz oferty;

3.      Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku konfliktu interesów ;

 

 

                                                                                                                                            Wójt Gminy Brochów

                                                                                                                                                Piotr Szymański

2017-12-21_zalacznik_nr_1_-_wzor_umowy.doc
2017-12-21_zalacznik_nr_2_formularz_oferty.doc
2017-12-21_zalacznik_nr_3_oswiadczenie_o_braku_konfliktu_interesow.doc
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-12-21 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-29 13:38:27
  • Liczba odsłon: 1795
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4023239]

przewiń do góry