Brochów, dnia 21 lipca 2017r.

Gmina Brochów

05-088 Brochów

 

ZP.GN.273.4.2017

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

 

                Gmina Brochów informuje, że w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30.000 euro pod nazwą:

„Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Brochów” realizowanego w ramach Projektu pn. „Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych poprzez zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Brochów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku” Działania 5.1 „Dostosowanie do zmian klimatu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

wybrała do realizacji zadania ofertę, którą złożyła Firma:

Delta Service Stanisław Echilczuk, Iwona Kuziuk, Robert Wargenau Sp.J.

ul. Marecka 66a

05-220 Zielonka

za kwotę brutto 50.900,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset złotych 00/100)

 

W prowadzonym postępowaniu wpłynęły 4 oferty:

1.      Czarmed Łukasz Czarnecki

ul. Armii Krajowej 82/51

94-046 Łódź

 

2.      Delta Service Stanisław Echilczuk, Iwona Kuziuk, Robert Wargenau Sp.J

ul. Marecka 66a

05-220 Zielonka

Cena brutto: 50.900,00 zł

Przyznana ilość punktów: 100

 

3.      PROCOM Renata Bugaj

Łoś, ul. 6-go Września 39

05-504 Złotokłos

 

4.      MAM Maciej Wacławik, Andrzej Kaczor, Maciej Dyba S.C.

ul. C.K. Norwida 14,

60-867 Poznań

Cena brutto: 52.818,66 zł

Przyznana ilość punktów: 77,09

 

 

Informacja o ofertach, które zostały odrzucone:

- W postępowaniu odrzucono 2 oferty

 

Zamawiający informuje, że umowa na wykonanie przedmiotu Zamówienia zostanie podpisana po uzgodnieniu telefonicznym.

 

Dziękuję za złożenie ofert i zapraszam do dalszej współpracy.

 

  WÓJT

   Piotr Szymański---------------------------------------------------------------------------------------


 Brochów, dnia 07.07.2017r.

Gmina Brochów 

05-088 Brochów

 

 ZP.GN.273.4.2017

 

                Wszyscy wykonawcy zainteresowani 

zapytaniem ofertowym                                

                                                          

 

 

dotyczy:           „Zakupu sprzętu ratowniczego dla OSP Brochów”  realizowanego w ramach Projektu  pn. „Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych poprzez zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Brochów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku”     Działania 5.1 „Dostosowanie do zmian klimatu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020

 

 

Gmina Brochów w związku z zapytaniem  oferenta o treści :

1.        „Nawiązując do zapytania ofertowego na „Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Brochów” z dnia 03.07.2017r. prosimy o ustosunkowanie się do naszego zapytania.

W w/w zapytaniu wskazany sprzęt hydrauliczny Holmatro w postaci zestawu składającego się z popmy hydraulicznej zasilającej jedno urządzenie, nożyco-rozpieracza (kombi) oraz jednego węża hydraulicznego dł. 5m.

Nasza firma, która jest przedstawicielem sprzętu hydraulicznego Weber chciałaby zaoferować większy, bardziej rozbudowany zestaw składający się z pompy hydraulicznej zasilającej jednocześnie dwa urządzenia, nożyce, rozpieracz ramieniowy oraz dwa węże hydrauliczne dł. 10m.

 Oferowane przez nas urządzenia posiadają lepsze parametry techniczne i są bardziej przydatne podczas akcji ratowniczej.

Urządzenie kombi natomiast stosuje się w obecnej chwili jako urządzenie pomocnicze.

Koszt takiego zestawu kombi Holmatro jest porównywalny z zestawem średnim przez nas oferowanym.

Czy w przypadku złożenia przez nas oferty na średni zestaw ratowniczy będzie ona brana pod uwagę czy odrzucona.”

 

Odpowiada następująco :

1.   Zamawiający w zapytaniu ofertowym określił przedmiot zamówienia w Rozdziale II pkt 1 ppkt a, b i c – „sprzęt ratowniczy Holmatro lub „równoważny” o parametrach nie gorszych niż podane w w/w rozdziale”. Na podstawie przedstawionych przez Oferenta informacji, wynika iż „urządzenia posiadają lepsze parametry techniczne”. W przypadku potwierdzenia danych technicznych podanych w  Specyfikacji technicznej urządzenia potwierdzającej osiągnięcie wymaganych parametrów oferowanego sprzętu (załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego) Zamawiający nie widzi podstaw do odrzucenia oferty.


                                                                                                                 Wójt

                                                                                                         Piotr Szymański----------------------------------------------------------------------------  Brochów, dnia 06.07.2017r.

 

 ZP.GN.273.4.2017

 

                                                                                    Wszyscy wykonawcy zainteresowani                          

                                                                                     Zapytaniem ofertowym

 

 

dotyczy:              „Zakupu sprzętu ratowniczego dla OSP Brochów”                                    realizowanego w ramach Projektu  pn. „Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych poprzez zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Brochów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku”   Działania 5.1 „Dostosowanie do zmian klimatu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020

 

 

Gmina Brochów w związku z zapytaniem  oferenta o treści :

1.        „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie części nr 3 – zestawu ratownictwa medycznego i utworzy osobny pakiet, ponieważ pozycja ta stanowi odrębną kategorię asortymentową?

Wydzielenie powyższej części umożliwi złożenie ofert przez większą ilość Wykonawców, zwiększy konkurencyjność, co umożliwi Zamawiającemu uzyskanie korzystniejszych ofert cenowych”

2.        „Czy Zamawiający wymaga aby zestaw ratownictwa medycznego był zgłoszony do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r.?”

 

Odpowiada następująco :

1.   Zamawiający w zapytaniu ofertowym w Rozdziale II strona 3 nie dopuścił składania ofert częściowych, w związku z powyższym prośba oferenta o umożliwienie Wykonawcom składania ofert częściowych została odrzucona.

2.    Zamawiający wymaga aby zestaw ratownictwa medycznego był zgłoszony do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r.

 

Wójt Gminy Brochów

Piotr Szymański

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Brochów, dnia 03.07.2017r.

Gmina Brochów

Brochów 125

05-088 Brochów

 

ZP.GN.273.4.2017

(znak sprawy)

 

 

Z A P Y T A N I E   O F E R T O W E

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro.

 

 

Gmina Brochów w celu wyboru wykonawcy zaprasza do złożenia ofert cenowych wykonania zamówienia w ramach zadania pod nazwą:

Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Brochów”

 realizowany w ramach Projektu

pn. „Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych

poprzez zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Brochów”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Osi Priorytetowe V „Gospodarka przyjazna środowisku”

Działania 5.1 „Dostosowanie do zmian klimatu”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 

Rozdział I

Nazwa oraz adres  Zamawiającego

 

Zamawiający

Gmina Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów

telefon: 022 725 70 03, faks: 022 725 70 51

e-mail: gmina@brochow.pl

NIP 837 169 27 23

 

Rozdział II

Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu ratowniczego dla OSP Brochów w ramach zadania pod nazwą: Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Brochów” w skład którego wchodzi:

 

1.     Zestaw narzędzi ratownictwa technicznego :

a)    Pompa hydrauliczna Holmatro SR 10 PC 1 lub „równoważny” o parametrach nie gorszych niż:

Układ hydrauliczny

CORE

Maksymalne ciśnienie robocze

720 bar

Klasyfikacja wg EN 13204

STO

Silnik

SPALINOWY, 4-SUWOWY HONDA GXH 50

Moc silnika

2.1 KM / 1.6 kW

Pojemność zbiornika paliwa

770 cm 3

Praca na pełnym zbiorniku paliwa

3 GODZINY

Typ pompy hydraulicznej

TRZYSTOPNIOWA

Pojemność zbiornika oleju (efektywna)

2500 cm 3

Wydajność 1 stopnia (0-150 bar)

3450 cm 3

Wydajność 2 stopnia (150-280 bar)

1500 cm 3

Wydajność 3 stopnia (280-720 bar)

650 cm 3

Masa pompy gotowej do pracy

14.2 kg

Zakres temperatury pracy

-20°C  +  55°C

Poziom hałasu

82 dB

Wymiary

360 x 290 x 423 mm

 

b)    Nożyco-rozpieracz Holmastro CT 4150 C lub „równoważny” o parametrach nie gorszych niż:

Układ hydrauliczny

CORE

Maksymalne ciśnienie robocze

720 bar

Maksymalna siła rozpierania przy otwartych ramionach

211 kN/21,5 t

Minimalna siła rozpierania przy zamkniętych ramionach (25 mm od końcówek)

35 kN / 3,6 t

Maksymalne rozwarcie ostrzy

360 mm

Maksymalna siła cięcia (w zagłębieniu)

380 kN / 38,8 t

Maksymalna siła ściskania między komórkami

76 kN / 7,8 t

Maksymalna siła ciągnięcia

51 kN / 5,2 t

Zakres ciągnięcia

416 mm

Zakres temperatury pracy

-20°C  +  55°C

Ciężar narzędzia gotowego do pracy

14,2 kg

Wymiary

787 x 270 x 202 mm

Pojemność oleju (efektywna)

83 cm 3

EN 13204

CK35/360-H-14.2

Maksymalne rozparcie

360 mm

Wybudowane oświetlenie / śruba i-BOLT

+ / +

 

c)         Wąż hydrauliczny Holmatro C 5 OU lub „równoważny” o parametrach nie gorszych niż:               5m długości i waga 2,5 kg

 

 

2. Motopompa pływająca:

Motopompa pływająca Aquafastl Medium 6 HP lub “równoważny” o parametrach nie gorszych niż:

Wydajność w (l/m) przy ciśnieniu (bar)

1000 – 0

770 – 0,5

550 – 1,0

220 – 1,3

0 – 1,7

Czas zasysania

2s

Minimalna wymagana głębokość wody

2 cm

Możliwość pracy na sucho

Tak

Demontowalny pływak

Tak

Silnik 4-suwowy benzynowy

Honda 6,5 kM lub równoważny

Pojemność zbiornika paliwa  (w litrach)

1,1

Maksymalny czas pracy na pełnym zbiorniku (min)

60

Nasada tłoczona Storz:

75

Wymiary

860 x 635 x 460 mm

waga

23 kg

3. Zestaw ratownictwa medycznego:

Zestaw ratowniczy PSP R-1 wg standardu KSRG z lipca 2013r. kompletny z deską ortopedyczną, hydrożelami BurnTec oraz szynami Kramera.

 

 

4. Agregat prądotwórczy

Agregat prądotwórczy ESE 606 RS-GT lub “równoważny” o parametrach nie gorszych niż:

Prądnica

Synchroniczna z AVR

Maks. moc kVA/kW 1 ~

5,5 / 5,5

Moc ciągła kVA/kW 1 ~

5,0 / 5,0

Napięcie znamionowe 1 ~

230 V

Prąd znamionowy 1 ~

21,7 A

Sprawność cos (phi)

1

Częstotliwość )Hz)

50

Klasa ochrony

IP 23

Typ silnika

Subaru EX 40

Pojemność skokowa (cm 3 )

404

Moc przy 3000 obr./min. (kW)

6,3

Paliwo

Benzyna

Pojemność zbiornika (l)

30

Zużycie paliwa (l/h)

2,5

Czas pracy przy 75% obciążenia (h)

12

System rozruchowy

Rozrusznik ręczny

Poziom głośności LWA dB(A)

97

Poziom ciśnienia akustycznego LPA (7m) dB(A)

72

Ciężar (kg)

88

Wymiary

786 x 570 x 600 mm

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym

2 x Schuko 230 V / 16 A, 1 x CEE 230 V / 32 A

Elektronarzędzia 230 V do

3300W

Urządzenia ogrodnicze lub budowlane 230 V do

2500W

 

 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia pod adres:

OSP BROCHÓW, Brochów 25, 05-088 Brochów.

 

Zamawiający zastrzega, że sprzęt musi być fabrycznie nowy posiadający świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB oraz spełniający przepisy Polskiej Normy PN-EN 13204 oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporządzeniem zamieniającym z dnia 27 kwietnia 2010r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553).

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

Wykonawca zobowiązany jest do załączenia specyfikacji technicznej urządzenia (załącznik Nr 4 do niniejszego zapytania), która potwierdzi że oferowany sprzęt spełnia wymagania techniczne Zamawiającego. W przypadku oferowania przez Wykonawcę sprzętu o gorszych parametrach niż wymagane, oferta zostanie odrzucona.

 

Wykonawca zapewni szkolenie z zakresu obsługi zestawu, dla co najmniej 2 przedstawicieli jednostki OSP Brochów, które odbędzie się w ciągu jednego dnia roboczego w terminie i miejscu odbioru końcowego.

 

Zamawiający informuje, że ilekroć w zapytaniu ofertowym lub załącznikach do zapytania ofertowego, określono jakikolwiek materiał, urządzenie lub wyrób poprzez podanie nazwy producenta lub w inny podobny sposób, który mógłby utrudnić uczciwą konkurencję, dopuszcza się dla tych materiałów, urządzeń lub wyrobów możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych  tzn. przy zachowaniu tych samych norm i nie gorszych parametrów technicznych i jakościowych jakie wystąpiły w projekcie.

 

Wszelkie urządzenia pochodzące od konkretnych producentów. Określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać urządzenia, aby spełniać wymagania stawiane przez zamawiającego i  stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia, nie mają na celu uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów. Tak zastosowane zapisy mogą być tylko w  sytuacji, gdy Zamawiający nie był w stanie opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń-  w tych przypadkach należy zawsze przyjąć sformułowanie – „lub równoważny”

·                     Zastosowane przez Wykonawcę urządzenia, muszą być co najmniej:

·                     O tej samej wytrzymałości i trwałości, o tym samym poziomie estetyki (wyroby)

·                     O parametrach technicznych opisanych w dokumentacji przetargowej

·                     Spełniać te same funkcje, wymagania bezpieczeństwa i jakości

·                     Posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do użytkowania (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości i deklaracje zgodności)

 

Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, ze proponowane urządzenie jest równoważne, przedstawiając np. wszelkie dokumenty, obliczenia, opinie etc. potwierdzające równoważność.

 

KOD CPV

35000000-4

 

Rozdział I II

Termin wykonania zamówienia

 

Przedmiot zamówienia ma być realizowany od dnia zawarcia umowy do dnia 15 września 2017 roku .

 

Rozdział IV

Konflikt interesów

 

1.       Osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru Wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z Wykonawcami, którzy złożyli oferty.

2.       Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)       uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)       posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,

c)       pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d)      pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

e)       pozostawaniu, przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

f)        pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności.

 

Wykonawca w ofercie musi złożyć oświadczenie o braku konfliktu interesów, o którym mowa powyżej stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zapytania.

 

Rozdział V

Warunki udziału w postępowaniu

 

1.     Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi spełniać następujące warunki:

a)     Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie przedmiotu zamówienia.

b)    Posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania Zadania.

c)     Dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

d)    Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na rzetelne wykonanie przedmiotu umowy.

 

Potwierdzeniem spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie oświadczenie Wykonawcy złożone na formularzu ofertowym.

Ponadto Wykonawca musi spełniać warunek dotyczący konfliktu interesów, opisany

W rozdziale IV w rozdziale IV i V zapytania ofertowego oraz zaoferują wykonanie przedmiotu zamówienia niezgodnie z wymogami zawartymi w rozdziale II zapytania ofertowego pkt. 1 i 2 zapytania ofertowego.

 

Rozdział VI

Wykluczenie z postępowania

 

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu opisanych w

 

 

 

 

Rozdział VII

Opis sposobu obliczenia ceny

 

 

1.     Cena ofertowa winna być ceną brutto obliczoną przez Wykonawcę dla całości zamówienia łącznie z podatkiem VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.     Wszystkie ceny, w tym ceny jednostkowe zawarte w formularzu cenowym, oraz łączna cena za wykonanie zamówienia powinny być podane w złotych polskich i obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

3.     Wszystkie wartości oraz łączna cena (podana liczbowo i słownie) powinny być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku (wg zasady zaokrąglenia: poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).

4.     Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

5.     Wartość podatku VAT należy obliczyć na podstawie wartości netto oferty i zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku,

6.     Wartość brutto oferty należy obliczyć jako suma wartości netto oferty oraz wartości podatku VAT.

 

Rozdział VIII

Kryteria oceny ofert

 

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował poniżej opisanymi kryteriami , z przypisaniem im odpowiednio wag:

 

-           Cena – 80%

-           Okres gwarancji udzielonej przez wykonawcę – 20%

 

 

Sposób oceny ofert w oparciu o kryteria

 

1.     Ocenie poddane zostaną oferty nie podlegające odrzuceniu.

 

2.     Zamawiający dokona oceny ofert w zakresie kryterium „ Cena ” na następujących zasadach:

 

a)     Podstawą oceny ofert w tym kryterium będzie cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.

b)    Oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych otrzyma 80 punktów .

c)     Pozostałe oferty proporcjonalnie mniej, według następującej formuły:          

                                              

                                           Pc=Cn/Cbx80

 

gdzie:

 

Pc –liczba punktów otrzymanych kryterium „Cena”

Cn – cena najniższa wśród ofert nie odrzuconych

Cb – cena oferty badanej

 

d)    Ilość punktów obliczona według powyższej formuły zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

 

3.     Zamawiający dokona oceny ofert w zakresie kryterium „ Okres gwarancji udzielonej przez wykonawcę ” na następujących zasadach:

a)     Okres gwarancji zaproponowany przez Wykonawcę nie może być krótszy niż 24miesięcy .

b)    Zamawiający przyzna punkty za wydłużenie okresu gwarancji ponad wymagany minimalny okres (24 miesięcy), na następujących zasadach:

-        oferta zawierająca okres gwarancji równy 24 miesięcy, otrzyma 0 pkt. w przedmiotowym kryterium,

-        maksymalny okres wydłużenia gwarancji ponad wymagane minimum, za który Zamawiający będzie przyznawał punkty wynosi 12 miesięcy – tzn. oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji równy lub dłuższy niż 36miesięcy otrzyma 20 pkt .

-        pozostałe oferty proporcjonalnie mniej, według następującej formuły:

             Pg=(Gb-24/12)x20

gdzie

 

Pg – liczba punktów otrzymana w kryterium „Okres gwarancji”

Gb – okres gwarancji zaproponowany w ofercie

 

-        ilość punktów obliczona według powyższej formuły zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

 

4.                   Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, tzn. uzyska najwyższą liczbę punktów

5.                   Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma największą ilość punktów rozumianą jako suma punktów przyznanych na podstawie kryteriów oceny ofert podanych w rozdziale VIII w punkcie 1-3 niniejszego zapytania, a obliczonych zgodnie z zasadami określonymi w punktach 1-3 czyli równą Pc + Pg .

6.                   Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert będą przedstawiać taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

7.                   Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 

Rozdział IX

Opis sposobu przygotowania ofert

 

1.         Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

2.         Wraz z ofertą wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

3.         Ofertę wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej

4.         Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.

5.         Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w sposób czytelny.

6.         Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

7.         W przypadku wykonawców występujących wspólnie oferta powinna być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie. Podpisy i parafy stawia na niej wykonawca-pełnomocnik upoważniony przez wszystkich wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

8.         Stosowne pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

9.         Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

10.     Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

11.     Opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres podany w rozdziale I zapytania ofertowego, opatrzone nazwą i adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

„Zapytanie ofertowe do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pod nazwą: Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Brochów”

 

Nr postępowania: ZP.GN.273.4.2017

 

Nie otwierać przed 11.07.2017 r. godz. 11:15

Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę wykonawcy składającego ofertę, a także jego numer telefonu oraz faksu.

 

 

 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

 

Rozdział X

Miejsce i sposób składania i otwarcia ofert

 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 

1.     Oferty można składać osobiście lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego. W takim przypadku za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego.

2.     Oferty składane osobiście można złożyć w dni robocze: w godzinach pracy Urzędu Gminy Brochów w sekretariacie pokój Nr 36 na adres:

Urząd Gminy Brochów

Brochów 125, 05-088 Brochów.

 

Godziny pracy Urzędu Gminy Brochów

Poniedziałek –piątek godz. 8 00 -16 00

Wtorek godz. 9 00 -17 00

3.     Termin składania ofert upływa w dniu 11 lipca 2017 roku o godz. 11:00.

4.     W  przypadku  przesłania oferty  pocztą, należy  umieścić ofertę w dwóch kopertach. Wskazane jest aby obydwie koperty były opisane nazwą i adresem Wykonawcy i adresowane  na Zamawiającego.

5.     Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 11 lipca 2017 roku o godz. 11:15 w lokalu Zamawiającego znajdującym się pod adresem:

Urząd Gminy Brochów

Brochów 125

05-088 Brochów

pok. Nr 15 (sala konferencyjna), parter

6.     Oferty otrzymane przez zamawiającego po terminie zostaną zwrócone wykonawcy pocztą.

7.     Wykonawcy mogą uczestniczyć w jawnym otwarciu ofert.

8.     Zamawiający poinformuje o wyborze najkorzystniejszej oferty. Informacja o wyniku postępowania zostanie upubliczniona- umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.brochow.bip.org.pl oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego

9.     Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza o miejscu i terminie zawarcia umowy.

 

Rozdział XI

Termin związania ofertą

 

1.     Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni.

2.     Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

Rozdział XII

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

 

1.     Miejsce uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

Urząd Gminy Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów

2.       Pracownicy uprawniony do kontaktów z wykonawcami:

Magdalena Cętkowska

e-mail: m.cetkowska@brochow.pl            tel. 22 725 70 03 wew. 233

Maria Rojek                      

e-mail: m.rojek@brochow.pl                      tel. 22 725 70 03 wew. 231  

Joanna Tarczyk

e-mail: j.tarczyk@brochow.pl                   tel. 22 725 70 03 wew. 231

(w godzinach od 8:30 do 15:00).

 

Rozdział XIII

Umowa i jej postanowienia

 

1.       Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do zawarcia umowy, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

2.       Podpisanie umowy nastąpi po wyborze najkorzystniejszej oferty, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

3.       Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za zrealizowaną dostawę na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru (przekazania) Zestawu oraz poprawnie wystawionej faktury VAT.

4.       Zadanie realizowane będzie zgodnie z aktualnymi na dzień przygotowania materiału „Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.

 

 

 

 

 

Rozdział XIV

Pozostałe postanowienia i informacje

 

1.       Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, w szczególności w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

2.       Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej

3.       Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania, unieważnienia go w  całości w każdym czasie bez podania przyczyny.

4.       Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty.

5.       Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu.

6.       Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania.

7.       W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez ponownego ich badania i oceny.

 

Rozdział XV

Tryb udzielenia zamówienia

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

  

   Załączniki:

1.       Projekt umowy.

2.       Formularz ofertowy.

3.       Oświadczenie o braku konfliktu interesów.

4.       Specyfikacja techniczna urządzenia potwierdzająca osiągnięcie wymaganych parametrów oferowanego sprzętu.

   

 

                                                                                             Piotr Szymański

                                                                                          Wójt Gminy Brochów
zapytanie_ofertowe_zakup_sprzetu_ratowniczego_osp_brochow_03_07_2017.pdf

zal_nr_1_projekt_umowy_sprzet_osp_03_07_2017.pdf

zalacznik_nr_2_formularz_oferty_sprzet_osp_03_07_2017.doc

zalacznik_nr_3_oswiad_o_braku_konfliktu_interesow_sprzet_osp_03_07_2017.docx

zalacznik_nr_4_specyf_tech_sprzet_osp_03_07_2017.docx

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Tarczyk Joanna
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-07-03 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Tarczyk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-21 13:57:17
  • Liczba odsłon: 2001
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4008646]

przewiń do góry