wynik_zapytania_ofertowego_odsniezanie_drog_gminnych_2016-2017.pdf


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Brochów, dnia 09.11.2016r.

Gmina Brochów

Brochów 125

05-088 Brochów

 

 

 

Zapytanie ofertowe o cenę dla zamówienia publicznego

o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000,00 euro

 

 

            W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30.000,00 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

„Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Brochów w sezonie zimowym 2016 / 2017”

 

1.      Zakres zamówienia:

Usługi w zakresie odśnieżania dróg gminnych na terenie Gminy Brochów przy użyciu sprzętu mechanicznego będącego w dyspozycji Wykonawcy.

Prace zlecane będą przez Zamawiającego doraźnie w czasie wystąpienia potrzeby odśnieżania dróg.

Wykonawca zapewni przystąpienie do odśnieżania w ciągu 2 godzin od otrzymania polecenia niezależnie od pory dnia, także w dni świąteczne.

Wykonawca zapewnia pełną dyspozycyjność i gotowość świadczenia usługi.

Szerokość odśnieżonego pasa jezdni 5 m.

Wszelkie uszkodzenia mienia osób trzecich ponosi Wykonawca na swój koszt.

Usługa odśnieżania powinna być wykonywana w taki sposób by nie uszkadzać pni drzew znajdujących się w pasie drogowym.

 

2.       Potwierdzenie wykonania zamówienia:

Przez pracownika Urzędu Gminy Brochów.

 

3.      Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów.

Pracownik uprawniony do kontaktów z wykonawcami:

Łukasz Kopka tel. (22) 725-70-03 wew. 23

 

4.      Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 15.11.2016r. do godz. 12.00

Dopuszcza się złożenie oferty:

- w formie pisemnej na adres:

Urząd Gminy Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

5.      Opis wymagań stawianych wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a)      Posiadają prawo do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie przedmiotu zamówienia,

b)      Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia.

 

6.      Termin wykonania zamówienia:

Wymagany/ pożądany termin realizacji zamówienia od podpisania umowy do 30.04.2016r.

 

   Oferta powinna zawierać:

Formularz oferty

Tabela nr 1 – Wykaz narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych

 

7.      Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Kryterium wyboru oferty będzie cena ofertowa brutto (90%)

Sprzęt, jakim będzie dysponował Wykonawca na czas realizacji zamówienia (10%)

 

8.      Płatność za przedmiot zamówienia:

a)      Raz w miesiącu w terminie do 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

b)      Zamawiający nie dopuszcza przedpłat.

 

9.      Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawiera: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, zostanie zamieszczona w siedzibie Zamawiającego oraz zostanie opublikowana na stronie internetowej www.brochow.bip.org.pl

 

10.  Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy.

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana pisemnie lub telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.

 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

 

Sporządził: Łukasz Kopka

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Specyfikacja zimowego utrzymania dróg

Tabela nr 1 – Wykaz narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych


2016-11-09_zapytanie_ofertowe_odsniezanie_drog_gminnych_2015-2016_zalaczniki.doc


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-11-09 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-17 11:52:39
  • Liczba odsłon: 1783
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3996151]

przewiń do góry