Brochów 06-02-2015


2015-02-06_wynik_zapytania_ofertowego_pomoce_dydaktyczne.pdf-------------------------------------------------------------


Brochów 02-02-20152015-02-02_zeas__zapytanie_ofertowe__pomoce_dydaktyczne.doc

2015-02-02_zeas__formularz_oferty-_pomoce_dydaktyczne-_zal_nr1_-_.doc

Gmina Brochów                                                                                                                             Brochów, 02.02.2015r.

Brochów 125

05-088 Brochów

ZAPYTANIE OFERTOWE

( dotyczy zamówienia POMOCY DYDAKTYCZNYCH)

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Brochów                                                                                                                  

Brochów 125

05-088 Brochów

 

tel. (22) 725-70-03

 

e-mail: gmina@brochow.pl

 

Zgodnie z zasadami konkurencyjności Zleceniodawca zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę POMOCY DYDAKTYCZNYCH   w ramach projektu "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość” , współfinansowanego przez Unię Europejską, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1.      Przedmiotem zamówienia jest dostawa POMOCY DYDAKTYCZNYCH .

2.     Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku.

3.     Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

                Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 13.02.2015r.

 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

                Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

                              

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:

1.        poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na   adres:

Gmina Brochów                                                                                                                  

Brochów 125

05-088 Brochów

Do dnia 6 lutego 2015 roku do godz. 11:00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej.

 

Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru:

 

„OFERTA NA DOSTAWĘ POMOCY DYDAKTYCZNYCH W RAMACH PROJEKTU WYRÓWNANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW POPRZEZ DODATKOWE ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE KLUCZOWE - MOJA PRZYSZŁOŚĆ”

 

3.     Ocena ofert   zostanie   dokonana   w dniu 6 lutego 2015 roku a wyniki   i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony niezwłocznie w siedzibie zamawiającego oraz przekazane Oferentom.

4.                 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5.                 Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

6.                 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

VI. OCENA OFERT

                Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

                1 - Cena 100%

Sposób oceny ofert:

 

                           W kryterium cena ocena ofert zostanie przeprowadzona wg formuły:

 

                               

                                  Cena najniższa spośród złożonych ofert

Otrzymane punkty = -------------------------------------------------------x 100

                                                 Cena badanej oferty

                                                    

Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu.

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawiera najniższą cenę.  

               

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej Gminy Brochów : http://www.brochow.bip.org.pl

Ponadto Zamawiający zawiadomi oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

 

VIII. ZAŁĄCZNIKI

 

1.        Wzór formularza ofertowego.

2.         Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

 

 

IX. ZAŁĄCZNIKI

1.        Wzór formularza ofertowego.

2.        Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-02-02 15:51:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-11 15:43:00
  • Liczba odsłon: 1564
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3995981]

przewiń do góry