WÓJT GMINY

Brochów


Brochów, 29.01.2013 r.


OŚ.6220.8.2012
DECYZJA Nr 19


o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i 85 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm., zwanej dalej ,,ustawą ooś''), § 3 ust. 1 pkt 66 lit. a, lit. c, lit. d rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku inwestora - Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, reprezentowanego przez Pana Krzysztofa Mielniczuka – Agencja Technik Ekologicznych i Realizacji Inwestycji mkm PERFEKT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie, Oddział w Kielcach 25-323 Kielce, Aleja Solidarności 15A, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pod nazwą:


,,Jaz na rzece Łasica w miejscowości Łasice i Tułowice w gminie Brochów’’


i po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie


stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.


Określam warunki realizacji przedsięwzięcia biorąc pod uwagę informacje zawarte w art. 63 ust 1 ustawy ,,ooś’’:

 1. prawidłowo zabezpieczyć sprzęt i plac budowy oraz jej zaplecze przed możliwością skażenia gleb i wód substancjami ropopochodnymi oraz zapewnić właściwą organizację placu budowy, z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu oraz jego rekultywacji po zakończeniu procesu inwestycyjnego,

 2. na bieżąco kontrolowanie stanu technicznego maszyn i urządzeń wykorzystywanych przy budowie, aby odznaczały się korzystnymi własnościami akustycznymi oraz były w pełni sprawne technicznie – zabezpieczy to przed wyciekami oleju,

 3. ograniczenie do minimum wielkość placu budowy,

 4. maksymalne skrócenie czasu robót, poprzez sprawne prowadzenie prac budowlanych,

 5. wyposażenie zaplecza budowy w sorbenty na wypadek awarii i rozlania się substancji niebezpiecznych takich jak olej,

 6. wyeliminowanie możliwości niekontrolowanych zrzutów ścieków i odpadów do środowiska w trakcie prowadzenia prac budowlanych, w tym przygotowanie zaplecza socjalnego dla pracowników (kontenery na odpady oraz przewoźne szalety),

 7. wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów na etapie ich wytworzenia, w celu skierowania maksymalnej ilości wytworzonych odpadów do odzysku czy unieszkodliwiania, a jedynie w ostateczności odpady kierować na składowisko,

 8. terminy prowadzenia robót dostosować do wymagań ochrony środowiska, tak by nie powodować zbyt dużych zaburzeń w warunkach bytowania fauny,

 9. roboty ziemne, wykonywanie wykopów prowadzić tak, aby zminimalizować mechaniczne uszkodzenie pni, koron oraz systemów korzeniowych drzew,

 10. ewentualne usunięcie drzew i krzewów ograniczyć do niezbędnego minimum i prowadzić poza okresem lęgowym ptaków,

 11. w pobliżu zabudowy mieszkaniowej przemieszczane masy ziemi należy utrzymać w stanie wilgotności celem ograniczenia pylenia,

 12. minimalizować uciążliwość akustyczną zdeterminowaną prowadzeniem prac budowlanych, poprzez wykonywanie prac wyłącznie w porze dziennej (tj. 600 – 2200),

 13. zastosować materiały oraz urządzenia o odpowiedniej jakości, zgodnie z normami, posiadające atesty i certyfikaty potwierdzające ich zastosowanie w budownictwie,

 14. prowadzić właściwą gospodarkę odpadami wytworzonymi podczas budowy, w tym minimalizować ich ilość oraz przeprowadzić selektywną zbiórkę w szczelnych pojemnikach, w warunkach zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych,

 15. po zakończeniu prac budowlanych doprowadzić teren przyległy do terenu przedsięwzięcia do stanu maksymalnie zbliżonego do stanu poprzedniego.

 16. po zakończeniu prac budowlanych zaleca się okresową konserwację na podstawie przeprowadzanych ocenach stanu technicznego. Należy okresowo przeprowadzać konserwację elementów stalowych tj.: prowadnic, urządzeń wyciągowych, zamknięć zasuwowych itp.Uzasadnienie


Inwestor - Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie reprezentowany przez Pana Krzysztofa Mielniczuka – Agencja Technik Ekologicznych i Realizacji Inwestycji mkm PERFEKT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie, Oddział w Kielcach 25-323 Kielce, Aleja Solidarności 15A, złożył w dniu 20.08.2012 roku wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pod nazwą: ,,Jaz na rzece Łasica w miejscowości Łasice i Tułowice w gminie Brochów’’. Przedmiotowy dokument został uzupełniony w dniu 24.08.2012 roku.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia stanowiącej załącznik do wyżej wymienionego wniosku, przedmiotowa inwestycja na podstawie § 3 ust. 1 pkt 66 lit. a, lit. c, lit. d rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem przedmiotową inwestycję zaliczono do:

- § 3 ust. 1 pkt 66 budowle piętrzące wodę inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 35 i 36:

 1. na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 – 5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 – 3 tej ustawy, z wyłączeniem budowli piętrzących wodę na wysokość mniejszą niż 1 m realizowanych na podstawie planu ochrony, planu zadań ochronnych lub zadań ochronnych ustanowionych dla danej formy ochrony przyrody,

Teren pod planowanym przedsięwzięciem położony jest w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego i w obrębie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

c) jeżeli w promieniu mniejszym niż 5 km na tym samym cieku lub cieku z nim połączonym znajduje się inna budowla piętrząca wodę,

W odległości mniejszej niż 5 km od obszaru inwestycji zlokalizowany jest jaz na rzece Łasica w miejscowości Tułowice w km 2+960 cieku oraz jaz w miejscowości Elżbietów w km 5+600.

 1. na wysokość nie mniejszą niż 1 m.

Projektowana wysokość piętrzenia na jazie wynosi ca max 1,6 [m].

Biorąc powyższe pod uwagę, Wójt Gminy Brochów jako organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po zapoznaniu się z dokumentacją przedsięwzięcia mając za podstawę między innymi art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zwrócił się pismami z dnia 31.08.2012 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z prośbą o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia.

Dla terenu, na którym ma być zlokalizowane przedsięwzięcie występuje sytuacja braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Liczba stron postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20.

W związku z tym zastosowano art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ((Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), mówiący, że jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Biorąc powyższe pod uwagę Strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach o etapach prowadzonego postępowania informowane były poprzez obwieszczenia i obwieszczenia-zawiadomienia wywieszane na tablicy ogłoszeń:

 1. Urzędu Gminy Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów,

 2. Sołectwa Łasice,

 3. Sołectwa Tułowice,

oraz umieszczanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brochów.

Dodatkowo, w celu uniknięcia konfliktów strony postępowania: Pan Krzysztof Mielniczuk – pełnomocnik inwestora, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych – inwestor, Gmina Brochów, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddział Rejonowy Nowy Dwór Mazowiecki, Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy w Grodzisku Mazowieckim, Kampinoski Park Narodowy, Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informowano indywidualnie poprzez przesłanie treści obwieszczeń i obwieszczeń-zawiadomień listem za potwierdzeniem odbioru.

Ponadto poprzez wydanie obwieszczenia w dniu 31.08.2012 roku Wójt Gminy Brochów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i możliwości dopuszczenia do wyżej wymienionego postępowania w charakterze strony poinformował społeczeństwo. Przedmiotowy dokument był wywieszany na tablicy ogłoszeń: Sołectwa Łasice, Sołectwa Tułowice, Sołectwa Witkowice, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów, wysłany do Urzędu Gminy Młodzieszyn z prośbą o umieszczenie na tablicy ogłoszeń urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz umieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brochów.

W odpowiedzi na wyżej wymienione obwieszczenie do organu w dniu 07.09.2012 r. zgłosił się właściciel działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 19, obręb Łasice, Gmina Brochów i po zapoznaniu się z zakresem inwestycji stwierdził, że nie sprzeciwia się jej powstaniu.

Pracownica Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie dnia 10.09.2012 roku w czasie rozmowy telefonicznej przeprowadzonej z pracownicą Urzędu Gminy Brochów, wniosła o przesłanie wersji elektronicznej karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Przedmiotowy dokument został przesłany Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Warszawie pocztą elektroniczną dnia 10.09.2012 roku.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. otrzymały OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brochów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: ,,Jaz na rzece Łasica w miejscowości Łasice i Tułowice w gminie Brochów’’. W związku z tym dnia 17.09.2012 roku pracownik wyżej wymienionej instytucji zwrócił się do organu telefonicznie z zapytaniem dotyczącym dokładnego położenia planowanej inwestycji. W odpowiedzi wysłano do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pocztą elektroniczną kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Pracownik PKP Polskie Linie Kolejowe S.A dnia 21.09.2012 roku w czasie rozmowy telefonicznej również pytał o planowane przedsięwzięcie polegające na budowie ,,Jazu na rzece Łasica w miejscowości Łasice i Tułowice w gminie Brochów’’.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie w opinii sanitarnej z dnia 17.09.2012 r. (data wpływu 20.09.2012 r.) znak: ZNS.712.2.20.2012.MO stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem z dnia 19 września 2012 r. znak:WOOŚ-II.4240.1044.2012.PK (data wpływu 24.09.2012 r.) wezwał Wójta Gminy Brochów do uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania informacji zawartych w przedłożonej dokumentacji.

W związku z tym, organ w trybie art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), pismem z dnia 25.09.2012 roku wezwał Pana Krzysztof Mielniczuka - pełnomocnika inwestora, tj. Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie do złożenia wyjaśnień.

Pana Krzysztof Mielniczuk pismem znak: PP/WK/Z70/483/2012 z dnia 27.09.2012 r. wniósł o zmianę terminu złożenia uzupełnienia na 12.10.2012 r.

Biorąc powyższe pod uwagę Wójt Gminy Brochów pismem z dnia 01.10.2012 r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z prośbą o wydłużenie terminu złożenia uzupełnienia informacji zawartych w przedłożonej dokumentacji do dnia 26.10.2012 r.

Kampinoski Park Narodowy pismem znak: DOSO – 490/04/11-12 z dnia 28.09.2012 r. (data wpływu 04.10.2012 r.) zwrócił się o przedstawienie w celu zapoznania się, planu wyżej wymienionego przedsięwzięcia.

W związku z tym organ dnia 5 października 2012 roku pocztą elektroniczną a 22 października 2012 roku za pośrednictwem Poczty Polskiej przesłał do Kampinoskiego Parku Narodowego wersję elektroniczną karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Uzupełnienie dokumentacji wpłynęło 12 października 2012 roku i zostało przesłane pismem z dnia 22 października 2012 r. Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Sochaczewie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismami z dnia 8 października 2012 r. znak:WOOŚ-II.4240.1044.2012.PK (data wpływu 15.10.2012 r.) wyraził zgodę na przedłużenie terminy złożenia uzupełnienia do dnia 26 października 2012 r. oraz wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy do dnia 12 listopada 2012 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem z dnia 12 października 2012 r. znak:WOOŚ-II.4240.1044.2012.PK (data wpływu 19.11.2012 r.) z uwagi na skomplikowany charakter sprawy dotyczącej wydania opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie jazu na rzece Łasica w miejscowości Łasice i Tułowice w gminie Brochów, wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy do dnia 21 listopada 2012 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie po otrzymaniu uzupełnienia przedłożonej dokumentacji w postanowieniu z dnia 21.11.2012 r. (data wpływu 26.11.2012 r.) znak: WOOŚ-II.4240.1044.2012.PK wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jazu na rzece Łasica w miejscowości Łasice i Tułowice w gminie Brochów, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W trakcie rozmowy telefonicznej przeprowadzonej dnia 28.11.2012 roku, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie podtrzymał swoje poprzednie stanowisko.

Po przeprowadzeniu analizy zgromadzonych materiałów, biorąc pod uwagę wyżej wymienione opinie i uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, Wójt Gminy Brochów wydał w dniu 05.12.2012 roku postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: ,,Jaz na rzece Łasica w miejscowości Łasice i Tułowice w gminie Brochów’’

Wydając wyżej wymienione postanowienie oraz niniejszą decyzję uwzględniono zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy ooś łącznie następujące uwarunkowania:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) Skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:

Planowana inwestycja polega na budowie jazu w km 0+311 rzeki Łasicy w miejscowości Łasice i Tułowice w gminie Brochów.

Planowane przedsięwzięcie będzie prowadzone w obrębie działek o nr ew.: 7, 8, 9, obręb Tułowice oraz 126, 128, 130/1, 130/2, 133, obręb Łasice, w odległości ponad 50 m licząc od stopy wału przeciwpowodziowego rzeki Bzury. Działki objęte obszarem inwestycji stanowią tereny łąkowe IV klasy, wody płynące oraz drogę.

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie budowli piętrzącej w postaci jazu o wysokości piętrzenia 1,6 m, przepławki dla ryb, przejazdu i dojazdu do jazu dla potrzeb eksploatacyjnych i konserwacyjnych budowli.

Światło planowanego jazu wyniesie 12 m (3 x 4 m), w tym środkowe przęsło płuczące dno jazu dostosowane zostanie do istniejącego dna rzeki Łasicy i zbiornika przed pompownią wody powodziowej przez wał rzeki Bzury, zlokalizowanego poniżej projektowanego jazu. Planowany poziom piętrzenia będzie uzyskany za pomocą zasuw płaskich, dwudzielnych o świetle 4 m i wysokości 1,6 m. Manewrowanie zamknięciami zasuwowymi dokonywać się będzie z kładki o szerokości 1 m, za pomocą mechanizmu o napędzie ręcznym – drabinkowym. Wzniesienie spodu konstrukcji przejazdu nad wodą przy przepływie o prawdopodobieństwie wystąpienia 1 % wyniesie 0,84 m. Powyżej kładki usytuowane zostaną wnęki zamknięć awaryjnych szandorowych. Bezpośrednio przy jazie projektowany jest przejazd. Jezdnia przejazdu oparta będzie na przyczółkach i słupach podporowych monolitycznie powiązanych z dnem, wykonanych na przedłużeniach przyczółków i filarów jazu. Podobnie powyżej projektowanego jazu dno i skarpy rzeki Łasicy umocnione będą płytami betonowymi na długości 5,5 m, a następnie na długości 4,5 m – materacami siatkowo kamiennymi. Poniżej jazu dno i skarpy rzeki Łasicy umocnione będą płytami betonowymi na długości 6,0 m. Następnie na długości 9 m przewidziano umocnienie dna i skarp materacami siatkowo kamiennymi. Powyżej jazu zostanie zlokalizowany wlot do przepławki. Przepławka będzie miała formę bystrotoku ze sztuczną szerokością. Przekrój przepławki będzie trapezowy. Jej dno będzie wyłożone grubym żwirem oraz otoczakami o średnicy 2 – 15 cm. Progi wykonane będą z łamanych głazów kamiennych o średnicach 75 x 35 (+ 10 cm) i kamieni łamanych o średnicach 40 x 35 (+ 5 cm). Przepławka będzie działała samoczynnie. Podczas piętrzenia wody na jazie przy przepływach średnich i niskich większość wody będzie przeprowadzana przepławką.

Praca jazu będzie ściśle powiązana z istniejącą śluzą wałową i pompownią. Obecnie wysoki stan wody rzeki Bzury zamyka odpływ wód rzeki Łasicy przez śluzę. W okresie przepływów powodziowych Łasicy przy zamkniętej śluzie, odpływ zabezpiecza pompownia o maksymalnym przepływie Q1%=9,8 m3/s < Q3%=10,3 m3/s ww. rzeki Łasicy.

Rzeka Łasica, na której planuje się lokalizację jazu, uregulowana jest w formie kanału o szerokości 0,2 – 12 m. Długość rzeki wynosi 48,1 km, a powierzchnia zlewni ok. 424,7 km2, zaś średni przepływ 1,4 m3/s. Obecnie na cieku znajduje się 8 budowli piętrzących. Najbliżej zlokalizowany jest jaz Tułowice w km 2+960 rzeki Łasicy.

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie zwierciadła wody w rzece dla ograniczenia jej drenującego charakteru w okresie wielkich przepływów na obszarach przyległych łącznie z ograniczeniem odpływu i podwyższeniem zwierciadła wody gruntowej na terenie otuliny Kampinoskiego Parku Narodowego.


b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie:

Obecnie na rzece Łasicy znajduje się 8 budowli piętrzących. Najbliżej zlokalizowany jest jaz Tułowice w km 2+960 rzeki Łasicy. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją zasięg cofki projektowanego jazu będzie do niego sięgać. Zgodnie z przedłożoną kartą informacyjną przedsięwzięcia przeprowadzona symulacja napełnień koryta przy różnych przepływach wykazała, że zarówno w stanie istniejącym, jak i projektowanym przepływ o prawdopodobieństwie wystąpienia p = 10% (tj. 7,6 m3/s) mieści się w korycie na całym analizowanym odcinku. W związku z tym, planowana inwestycja nie spowoduje wystąpienia znaczących oddziaływań skumulowanych.


c) wykorzystania zasobów naturalnych, surowców, paliw i energii:

Realizacja inwestycji będzie się wiązała ze zużyciem surowców mineralnych, materiałów, a także paliw (oleju napędowego). W ramach inwestycji zostaną wykorzystane przede wszystkim: kamień, piasek, drewno, wiklina, faszyna, darnina. W trakcie prac budowlanych wystąpi także zapotrzebowanie na wodę i energię elektryczną.


d) emisji i występowania innych uciążliwości:

Realizacja inwestycji będzie się wiązała z wprowadzeniem na teren inwestycji maszyn i urządzeń budowlanych (m. in. dźwigów, koparek, równiarek), w tym środków transportu. Wymagała również będzie utworzenia tymczasowego zaplecza budowy, bazy dla przetrzymywania wykorzystywanych pojazdów.

Przewiduje się następujące działania realizacyjne: wykonanie robót przygotowawczych polegających na wytyczeniu i oznakowaniu terenu inwestycji, wycince kolidującej z inwestycją zieleni, wykonanie tymczasowego kanału przeprowadzającego wody rzeki Łasicy na czas wykonywania robót, wykonanie dojazdu do budowli, tymczasowej ścianki szczelnej wokół jazu, wykonanie jazu i przepławki dla ryb, a po ich zakończeniu wykonanie prac porządkowych.

Tymczasowe koryto obiegowe wykonane zostanie na terenie wzdłuż koryta rzeki, w formie przekopu ziemnego i zaprojektowane dla przepływu o prawdopodobieństwie wystąpienia 10% (Q = 7,6 m3/s). Szerokość kanału wyniesie 4 m, głębokość 1,5 m, a nachylenie skarp 1:2. Po wykonaniu jazu i przywróceniu normalnego biegu wody rzeką Łasicą, przekop zostanie wykorzystany do wykonania przepławki.

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją w ramach realizacji inwestycji nastąpi ingerencja w koryto rzeki Łasicy jedynie na odcinku 60 m.

Etap budowy będzie związany z emisją hałasu i substancji do powietrza spowodowanymi pracą sprzętu budowlanego, przejazdami pojazdów transportujących materiały i robotami ziemnymi oraz z powstawaniem odpadów. Uciążliwości te będą krótkotrwałe i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych.

W celu ochrony środowiska wodnego zaplecze budowy, a tym miejsca postojowe maszyn i urządzeń zlokalizowane będzie poza bezpośrednim sąsiedztwem koryta rzecznego. Ponadto w trakcie prac realizacyjnych wykorzystywany będzie sprawny technicznie sprzęt, a w razie awaryjnych wycieków płynów eksploatacyjnych lub paliw z maszyn, zostaną one niezwłocznie zebrane przy użyciu sorbentów. Plac budowy będzie wyposażony w odpowiednie urządzenia sanitarne do gromadzenia ścieków bytowych. Odpady powstałe w trakcie realizacji inwestycji będą selektywnie gromadzone w odpowiednich kontenerach, a następnie przekazywane uprawnionym odbiorcom do zagospodarowania.

Na podstawie przedstawionych w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia wyników z wykonanej symulacji napełnień koryta przy różnych przepływach wykazano, iż zasięg cofki projektowanego jazu sięgać będzie istniejącego jazu w miejscowości Tułowice. Przy symulacji uwzględniono przekroje geodezyjne koryta i zinwentaryzowane geodezyjne budowle (mosty, istniejące jazy), oceniony został stan koryta oraz założone współczynniki szorstkości dla koryta i terenów przybrzeżnych. Przeprowadzona symulacja wykazała także, że zarówno w stanie istniejącym, jak i projektowanym przepływ o prawdopodobieństwie wystąpienia p = 10% mieści się w korycie na całym analizowanym odcinku. Woda miarodajna dla projektowanego jazu o prawdopodobieństwie wystąpienia p = 3% zarówno w stanie istniejącym, jak i projektowanym, mieści się w korycie rzeki Łasicy na odcinku od projektowanego jazu do km 3+500, a powyżej woda wychodzi z koryta. Natomiast woda kontrolna dla projektowanego jazu o prawdopodobieństwie wystąpienia p = 1% mieści się w korycie rzeki Łasicy na odcinku od projektowanego jazu do km 3+700, a powyżej woda wychodzi z koryta. Zgodnie z przedłożonymi informacjami na stan wody miarodajnej i kontrolnej nie ma wpływu projektowany jaz, lecz parametry koryta (spadek, szorstkość) oraz rzędne terenu przyległego. Projektowane światło jazu umożliwia przeprowadzenie zarówno wody miarodajnej, jak i kontrolnej, nie powodując spiętrzenia wody. Na czas przepływu wielkich wód zasuwy jazu będą otwierane w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie wód. W trakcie normalnej pracy projektowane piętrzenie nie będzie powodować zalewania terenów prywatnych oraz zabudowań mieszkalnych.

W karcie informacyjnej przedsięwzięcia określono ponadto, iż w rejonie planowanej budowli piętrzącej brak jest zabudowań mieszkalnych. Zabudowa zaczyna się dopiero od km 1+200 rzeki Łasicy, jednak budynki znajdują się w odległości ponad 80 m od koryta rzeki. Najbliżej koryta znajduje się zabudowa w km 1+900, jednakże zgodnie z przedłożonymi informacjami, budynek zlokalizowany jest na podwyższonym terenie (rzędna terenu 67,50 m n.p.m.) i projektowana rzędna normalnego piętrzenia 65,90 m n.p.m. nie będzie miała na tę zabudowę wpływu.

Obszar oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia znajduje się obrębie Jednolitych Części Wód Powierzchniowych (JCPW) o kodzie PLRW2000232729649 i nazwie: Łasica od źródeł do Kanału Zaborowskiego, z Kanałem Zaborowskim oraz o kodzie: PLRW2000242729969 i nazwie: Łasica od Kanału Zaborowskiego do ujścia. Są to naturalne części wód na obszarze dorzecza Wisły, których stan określono jako zły, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrożone. Inwestycja będzie realizowana także w obszarze jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o numerze 65 i kodzie: PLGW230065. Stan ilościowy i chemiczny tej części wód określono jako dobry bez ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych.

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją, ze względu na charakter inwestycji oraz niewielką ingerencję w koryto rzeki Łasicy w miejscu budowy jazu, niewielką ingerencję w przepływ wód rzeki Łasicy (na czas trwania robót budowlanych przeprowadzenie wód rzeki kanałem obiegowym) oraz niewielką ingerencję w brzegi rzeki Łasicy związane z budową jazu, a także z uwagi na fakt, że inwestycja nie będzie się wiązała z wprowadzeniem jakichkolwiek substancji do środowiska, przedmiotowe przedsięwzięcie nie wpłynie na pogorszenie wartości granicznych wskaźników jakości wód tj. elementów biologicznych, hydromorfologicznych oraz fizykochemicznych.


e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii:

Planowane przedsięwzięcie nie należy do inwestycji stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii.


2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:


a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych:

Inwestycja będzie realizowana w obrębie rzeki Łasicy. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją w ramach realizacji inwestycji nastąpi ingerencja w koryto rzeki Łasicy jedynie na odcinku 60 m, a przy jej realizacji uwzględnione zostaną środki chroniące środowisko wodne i gruntowo – wodne przed zanieczyszczeniem.


b) obszary wybrzeży:

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży.


c) obszary górskie lub leśne:

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami górskimi i leśnymi.


d) obszary objęte ochroną, w tym stery ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

Z przedłożonej dokumentacji nie wynika, aby inwestycja była realizowana na obszarach objętych ochroną, w tym w strefie ochronnej ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych.


e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody:

Przedłożona karta informacyjna przedsięwzięcia w sposób wyczerpujący charakteryzuje inwestycję oraz przedstawia jej cel, jakim jest pozytywne oddziaływanie na środowisko przyrodnicze.

W ramach inwestycji przewidywana jest wycinka krzewów w pobliżu koryta rzecznego. Ponadto w czasie prowadzenia robót budowlanych przewidywane jest wykonanie tymczasowego koryta obiegowego do przeprowadzenia wód rzeki Łasicy.

Celem przedsięwzięcia jest: stworzenie możliwości podniesienia poziomu wody w korycie rzeki powyżej jazu na długości ok. 3 km w okresie niskich i średnich stanów wód, co ograniczy drenujący charakter rzeki; zapobieżenie erozji dennej koryta rzeki Łasicy; ustabilizowanie zwierciadła wody gruntowej w dolinie, ograniczenie odpływu wody z terenu otuliny Kampinoskiego Parku Narodowego.

W karcie informacyjnej przedsięwzięcia przedstawiono jego warianty, w tym wariant polegający na nie podejmowaniu inwestycji, wariant pierwszy uwzględniający wykonanie jazu oraz dojazdu i przejazdu przez jaz, a także przepławki dla ryb wykonanej w jednym ze świateł jazu oraz wariant drugi, w którym przepławka dla ryb wykonana byłaby w postaci bystrotoku. Oceniono, iż wariant drugi z przepławką zlokalizowaną poza jazem jest korzystniejszy dla środowiska.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego oraz w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu funkcjonującego na mocy Rozporządzenia Nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 42, poz. 870).

Odległość inwestycji od najbliżej położonych obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 wynosi:

 1. ok. 2,5 km od ,,Puszczy Kampinoskiej” PLC 140001,

 2. ok. 3,5 km od ,,Kampinoskiej Doliny Wisły” PLH 140029,

 3. ok. 4 km od Doliny Środkowej Wisły” PLB 140004.

W przedmiotowej sprawie budowę jazu na rzece Łasicy należy uznać – zgodnie z celem przedstawionym w karcie informacyjnej przedsięwzięcia – jako inwestycję realizowaną miedzy innymi na rzecz ochrony przyrody. Rzeka Łasica pełni zasadniczą rolę w kształtowaniu stosunków wodnych na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego i w jego otulinie. Budowa jazu wraz z przepławką na terenie otuliny umożliwić ma poprawę warunków gruntowo – wodnych. Według karty informacyjnej przedsięwzięcia poziom wód podziemnych na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego obniża się i w okresie trzydziestu lat różnica poziomów wyniosła 0,6 m. Przesuszanie się terenów jest zjawiskiem zagrażającym istnieniu najcenniejszych wilgociolubnych zbiorowisk roślinnych i wpływa negatywnie na tereny upraw znajdujące się w zasięgu oddziaływania rzeki.

Zatem planowana lokalizacja w otulinie nie stoi w sprzeczności z ustawową funkcją otuliny mającą zabezpieczyć Kampinoski Park Narodowy przed zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka. Nie stoi również w sprzeczności z zakazami obowiązującymi w obszarze chronionego krajobrazu, gdy – zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.) – dozwolone jest dokonywanie zmian stosunków wodnych w sytuacji, gdy zmiany te służą celom ochrony przyrody lub zrównoważonego wykorzystania użytków rolnych i leśnych.


f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone:

Z przedłożonej dokumentacji nie wynika, aby inwestycja była realizowana na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.


g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

Z przedłożonych dokumentów wynika, iż teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków.


h) gęstość zaludnienia:

Gęstość zaludnienia na terenie gminy Brochów wynosi 36,3 os./km2.


i) obszary przylegające do jezior:

W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji nie występują jeziora.


j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.


3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2 wynikające z:


a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:

Zasięg przestrzenny oddziaływania inwestycji na etapie jej realizacji ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca wykonywania prac budowlanych. Na etapie eksploatacji zgodnie z przedłożoną dokumentacją, zasięg cofki projektowanego jazu sięgać będzie istniejącego jazu w miejscowości Tułowice. Jednakże jak wykazała przeprowadzona symulacja napełnień koryta przy różnych przepływach zarówno w stanie istniejącym, jak i projektowanym przepływ o prawdopodobieństwie wystąpienia p = 10% (tj. 7,6 m3/s) mieszczą się w korycie na całym analizowanym odcinku i w związku z tym w trakcie normalnej pracy projektowane piętrzenie nie będzie powodować zalewania terenów prywatnych oraz zabudowań mieszkalnych.


b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

Ze względu na skalę i charakter planowanej inwestycji oraz jej lokalizację nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko.


c) wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej:

Informacje zawarte w przedłożonej dokumentacji stwierdzają brak możliwości wystąpienia oddziaływań o znacznej wielkości lub złożoności.


d) prawdopodobieństwo oddziaływania:

Informacje zawarte we wniosku potwierdzają wystąpienie oddziaływań na etapie realizacji przedsięwzięcia. Na podstawie przedstawionej dokumentacji można stwierdzić, że oddziaływania te będą miały zasięg lokalny i ograniczą się do najbliższego obszaru realizacji inwestycji. Oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie eksploatacji będzie się wiązało z wystąpieniem podwyższenia lustra wody w cieku postępującego w górę rzeki, tzw. ,,cofki”.


e) czas trwania, częstotliwość i odwracalność oddziaływania:

Na podstawie przedstawionej dokumentacji można stwierdzić, że oddziaływania powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia będą krótkotrwałe i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. Etap eksploatacji nie będzie powodować wprowadzania do środowiska żadnych substancji oraz energii. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją przedsięwzięcie przyczyni się do podniesienia zwierciadła wody w rzece dla ograniczenia jej drenującego charakteru w okresie wielkich przepływów na obszarach przyległych łącznie z ograniczeniem odpływu i podwyższeniem zwierciadła wody gruntowej na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego.

W odpowiedzi na postanowienie Wójta Gminy Brochów z dnia 05.12.2012 roku stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: ,,Jaz na rzece Łasica w miejscowości Łasice i Tułowice w gminie Brochów’’, do organu dnia 17.12.2012 roku wpłynęły wypisy z rejestru gruntów obejmujące przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujące obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Biorąc powyższe pod uwagę organ stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), wydał dnia 31.12.2012 r. obwieszczenie – zawiadomienie i zawiadomił strony, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: ,,Jaz na rzece Łasica w miejscowości Łasice i Tułowice w gminie Brochów’’. Poinformował jednocześnie strony, że mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy i składać zastrzeżenia oraz uwagi.

W odpowiedzi na wyżej wymieniony dokument od stron postępowania do dnia dzisiejszego do organu nie wpłynęły żadne wnioski czy też uwagi.

Po przeprowadzeniu prawem przewidzianej procedury, uwzględnieniu opinii wyżej wymienionych organów oraz przeprowadzeniu wnikliwej analizy zebranych w przedmiotowej sprawie materiałów stwierdzono, że budowa ,,Jaz na rzece Łasica w miejscowości Łasice i Tułowice w gminie Brochów’’, z uwagi na rodzaj, skalę i usytuowanie przedsięwzięcia nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko i zdrowie ludzi.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Podstawę prawną niniejszej decyzji stanowi art. 71 ust. 2 pkt 2, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze. zm.) który mówi że, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Według art. 75 ust. 1 pkt 4 wyżej wymienionej ustawy, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wójt, burmistrz, prezydent miasta – w przypadku pozostałych przedsięwzięć.

Na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy ,,ooś’’, w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z art. 84 ust. 2 charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W art. 85 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy czytamy że, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga uzasadnienia., natomiast według art. 85 ust 2 pkt 2 uzasadnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, niezależnie od wymagań wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, powinno zawierać w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1, uwzględnionych przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.


Pouczenie


Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b.

Od niniejszej decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie (02 - 530), ul. Kielecka 44, za pośrednictwem Wójta Gminy Brochów w terminie 14 dni licząc od daty jej doręczenia.


WÓJT

mgr inż. Andrzej Fijołek

Załączniki:

 1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy ooś.
Otrzymują :

 1. Pełnomocnik inwestora.

 2. Inwestor.

 3. Sołtys wsi Łasice z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie decyzji w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

 4. Sołtys wsi Tułowice z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie decyzji w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

 5. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów..

 6. Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Brochów.

 7. A/a


Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Henryka Sienkiewicza 3,

00 - 015 Warszawa.

 1. Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie, ul. Traugutta 18, 96-500 Sochaczew.


 WÓJT GMINY

Brochów

Brochów, 29.01.2013 r.


OŚ.6220.8.2012
Załącznik nr 1 do DECYZJI Nr 19 o środowiskowych uwarunkowaniach


Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

(Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)
Planowane przedsięwzięcie polega na budowie ,,Jazu na rzece Łasica w miejscowości Łasice i Tułowice w gminie Brochów.”

Jego celem jest:

 • stworzenie możliwości podniesienia poziomu wody w korycie rzeki powyżej projektowanego jazu na dł. ok. 3 km w okresie niskich i średnich stanów wód, co ograniczy drenujący charakter rzeki,

 • zapobieżenie erozji dennej koryta rzeki Łasicy,

 • ustabilizowanie na optymalnym poziomie zwierciadła wody gruntowej w dolinie,

 • ograniczenie odpływu wody z terenu otuliny Kampinoskiego Parku Narodowego.

W zakres inwestycji wchodzi wykonanie budowli piętrzącej w postaci jazu o szerokości światła 3 x 4 m, przepławki dla ryb, przejazdu dla potrzeb eksploatacyjnych i konserwacyjnych budowli.

Analizowane przedsięwzięcie jest planowanym działaniem związanym z gospodarką wodną. Projektowana inwestycja poprawi warunki środowiskowe dla utrzymania i rozwoju gatunków i siedlisk. Ingerencja w środowisko będzie ograniczona do minimum. Na czas robót na terenie wzdłuż koryta wykonane zostanie tymczasowe koryto obiegowe przeprowadzające wody rzeki Łasicy. Koryto rzeki zostanie naruszone tylko w miejscu lokalizacji jazu oraz przepławki w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji.

Przewidywany okres realizacji zamierzenia wynosić będzie kilka – kilkanaście miesięcy. Wykonanie inwestycji będzie wiązało się z użyciem typowego sprzętu budowlanego wykorzystywanego przy pracach budowlanych ziemnych (koparki, równiarki). Dowóz materiałów, surowców będzie odbywał się pojazdami ciężarowymi po istniejących drogach krzyżujących się i/lub sąsiadujących z rzeką Łasica.

Przedmiotowa inwestycja – budowa jazu – zostanie wykonana zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego. Wszystkie materiały wykorzystane w tym celu dopuszczone będą do stosowania w budownictwie oraz posiadać będą wymagane certyfikaty.

Realizacja przedsięwzięcia będzie wymagać wprowadzenia na teren inwestycji maszyn i urządzeń niezbędnych do jego realizacji, w tym środków transportu. Inwestycja będzie wymagała również utworzenia tymczasowej bazy, zaplecza budowy dla parkowania pojazdów w czasie przerw w pracy.

Wstępnie przewidywana jest następująca kolejność działań:

 • roboty przygotowawcze – wytyczenie i oznakowanie terenu inwestycji,

 • wykonanie niezbędnych robót przygotowawczych, w tym wycinka kolidującej z inwestycją zieleni,

 • wykonanie tymczasowego kanału przeprowadzającego wodę rzeki Łasicy na czas wykonywania robót,

 • wykonanie dojazdu do budowli,

 • wykonanie tymczasowej ścianki szczelnej wokół jazu,

 • wykonanie jazu,

 • wykonanie przepławki dla ryb,

 • prace porządkowe.

W ramach realizacji inwestycji nastąpi ingerencja w koryto rzeki Łasicy jedynie na krótkim odcinku ca 60 m. Magazynowanie materiału, postój maszyn i sprzętów przewiduje się na otwartym zadrzewionym i nie zakrzewionym terenie zlokalizowanym na terenie inwestycji.

W związku z realizacją przedsięwzięcia nie przewiduje się wprowadzenia jakichkolwiek innych funkcji użytkowania terenu niż to ma miejsce obecnie. Utrzymane zostanie biologiczne użytkowanie koryta rzeki – bez znacznej ingerencji w czasie prac budowlanych.

Jedyną wadą tego rozwiązania będzie konieczność usunięcia roślinności w rejonie budowy najbliżej występującej a kolidującej z zakresem planowanych do wykonania prac.

Realizacja omawianego przedsięwzięcia wiąże się z zużyciem pewnych ilości surowców mineralnych, materiałów, a także paliw i energii. Inwestycja będzie wymagała wykorzystania przede wszystkim surowców ,,przyjaznych” środowisku tj.: kamień, drewno, wiklina, faszyna, darnina, a także surowców mineralnych tj.: piasek.

Maszyny budowlane: dźwigi, koparki, walce, równiarki, piły do wycinki zakrzaczeń oraz środki transportu dowożące materiały budowlane na plac budowy, pracujące przy realizacji inwestycji napędzane będą paliwem płynnym (olejem napędowym). Część sprzętu budowlanego może wymagać zasilania energią elektryczną. Przy realizacji inwestycji zostaną wykorzystane następujące surowce i materiały: woda, paliwo (olej napędowy), energia elektryczna, kamień naturalny, drewno, beton natryskowy, piasek, elementy stalowe.

Wykonany jaz nie będzie źródłem emisji: zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, hałasu, ścieków socjalnych, technologicznych oraz wód deszczowych tzw. brudnych, pól elektomagnetycznych, odpadów.

Na etapie wykonawstwa omawianej inwestycji nie wystąpi emisja zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do powietrza. Praca maszyn tj. dźwigi, koparki, równiarki itp. (transport, roboty umocnieniowe skarp, remont dolnych stanowisk jazów i stopni) będzie się wiązał z emisją hałasu i wibracji, na którą szczególnie wrażliwe są zwierzęta. Będą to jednak uciążliwości krótkotrwałe, zmieniające się lokalnie w czasie. Podczas prowadzenia prac budowlanych nie będą powstawały ścieki technologiczne. Na etapie realizacji emisja elektromagnetyczna nie wystąpi.

W czasie wykonywania prac związanych z inwestycją powstawać będą odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej. Przez okres prowadzenia prac budowlanych związanych z wykonywaniem zadania mogą powstawać następujące rodzaje odpadów: gleba i ziemia (w tym kamienie), żelazo i stal, zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione, odpady powstające w czasie przeprowadzania wszystkich prac budowlanych. Niektóre materiały wykorzystywane do prac budowlanych dowożone będą w opakowaniach jednostkowych (np. foliach, kartonach) lub zbiorczych – pojemnikach, czy transportowych (np. paletach), w związku z powyższym mogą powstać odpady opakowaniowe, a w szczególności: opakowania z papieru i tektury, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania z drewna. Etap budowy będzie również związany z wytwarzaniem odpadów typu komunalnego na zapleczu budowy. Wszystkie odpady powstałe na placu budowy powinny być zbierane w sposób selektywny. Odpady stanowiące surowce wtórne przekazane powinny być firmom posiadającym stosowne pozwolenia na prowadzenie odzysku lub recyklingu. Pozostałe odpady przekazywane powinny być na najbliższe składowisko odpadów.

Przyjmując, że obiekt zostanie wybudowany zgodnie ze sztuką budowlaną, w najbliższych latach nie przewiduje się żadnych napraw. Zaleca się okresową konserwację na podstawie przeprowadzanych ocenach stanu technicznego. Należy okresowo przeprowadzać konserwację elementów stalowych tj.: prowadnic, urządzeń wyciągowych, zamknięć zasuwowych itp.

Inwestycja położona jest w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego i w obrębie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Projektowany jaz znajduje się w odległości:

 • około 3,8 km od obszaru NATURA 2000 PLB 140004 „Dolina Środkowej Wisły”,

 • około 2,5 km od obszaru NATURA 2000 PLC 140001 „Puszcza Kampinoska”,

 • około 3,7 km od obszaru NATURA 2000 PLB 140029 „Kampinoska Dolina Wisły”.

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia została napisana na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia stanowiącej załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pod nazwą: „Jaz na rzece Łasica w miejscowości Łasice i Tułowice w gminie Brochów”.WÓJT

                                                             mgr inż. Andrzej Fijołek


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Tarczyk
 • Data udostępnienia w BIP: 2013-01-29 15:36:38
 • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Tarczyk
 • Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-29 15:39:37
 • Liczba odsłon: 1927
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3996199]

przewiń do góry