Brochów, 25.03.2013 r.

WÓJT GMINY BROCHÓW

 

BP.6733.10.2012

 

P O S T A N O W I E N I E

w sprawie zawieszenia postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Wójt Gminy Brochów po rozpatrzeniu wniosku Firmy PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21 A, która udzieliła pełnomocnictwa Pani Marcie Suchańskiej reprezentującej firmę „ELPROJEX” Marcin Kozicki Piotr Zając z siedzibą w Warszawie, ul. Redutowa 25, o zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej nN oraz budowie złącz kablowo-pomiarowych na terenie działek Nr ewid. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 104, 106 i 110 w miejscowości Lasocin gmina Brochów

na podstawie art. 98 i art. 101 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst  Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami).

 

postanawia

 

zawiesić postępowanie  administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. budowa linii napowietrznej nN oraz budowa złącz kablowo-pomiarowych na terenie działek Nr ewid. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 104, 106 i 110 w miejscowości Lasocin gmina Brochów  

 

Uzasadnienie

Firma PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin ,która udzieliła pełnomocnictwa Pani Marcie Suchańskiej reprezentującej firmę „ELPROJEX” Marcin Kozicki Piotr Zając z siedzibą w Warszawie, ul. Redutowa 25 wystąpiła z wnioskiem o ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej nN oraz budowie złącz kablowo-pomiarowych na terenie działek Nr ewid. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 104, 106 i 110 w miejscowości Lasocin w gminie Brochów

            Dla przedmiotowego obszaru nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a warunki zabudowy nie stoją w sprzeczności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

            Powyższa inwestycja w myśl art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2010 r. Nr 102, poz. 651) stanowi cel publiczny w rozumieniu tej ustawy.

Zgodnie z art. 61 § 4 kpa oraz z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647) właściciele nieruchomości, na których będzie lokalizowana przedmiotowa inwestycja zostali zawiadomieni o wszczęciu postępowania oraz o przysługującym im prawie do czynnego uczestniczenia w postępowaniu na piśmie, natomiast pozostałe strony o wszczęciu postępowania zawiadomiono w drodze obwieszczenia i w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów. 

Obwieszczenie zawiadomienie z dnia 30.11.2012 r. przesłano również do Sołtysa wsi Lasocin z prośbą o zawiadomienie mieszkańców o wszczęciu postępowania poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń sołectwa, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

W terminie 7 dni  przewidzianym w zawiadomieniu do organu nie wpłynęły od stron postępowania żadne wnioski czy tez uwagi oraz zastrzeżenia odnośnie projektowanej inwestycji.

            Stosownie do art. 53 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647), projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowego zamierzenia został przedstawiony do uzgodnienia w trybie art. 106 Kpa., Dyrektorowi Kampinoskiego Parku Narodowego stosownie do art. 53 ust. 4 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647), Powiatowemu Zarządowi Dróg w Sochaczewie w odniesieniu do obszarów przylegających do pasa drogowego stosownie do art. 53 ust. 4 pkt 9 w/w ustawy i Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska  stosownie do art. 53 ust. 4 pkt 8 w/w ustawy.

            Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie pismem znak PZD-D2-5443/20/13 z dnia 31.01.2013r. w odpowiedzi na wniosek Wójta z dnia 18.01.2013r. znak: BP.6733.10.2013 w sprawie uzgodnienia projektu decyzji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu obejmującej: budowę linii napowietrznej nN oraz budowę złącz kablowo-pomiarowych na terenie działek Nr ewid. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 104, 106 i 110 w miejscowości Lasocin uzgodnił poza pasem drogi powiatowej Nr 3802W Tułowice - Famułki Królewskie - Famułki Brochowskie - Plecewice (dz. nr ewid. 104) zamierzenie inwestycyjne jak wyżej.

            Inwestor otrzymał zatem negatywną opinię na zlokalizowania przedmiotowej inwestycji w pasie drogowym drogi powiatowej, dlatego też pismem z dnia 26  luty 2013 r. skierowanym do Starostwa Powiatowego w Sochaczewie wniósł o zawieszenie postępowania.   Powyższe pismo łącznie z załącznikami na podstawie art. 65 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst  Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami) zostało przesłane w dniu 11.03.2013 r. do Wójta Gminy Brochów.

            W związku z powyższym, iż dana inwestycja planowana była do realizacji w pasie drogowym, inwestor tj. PGE Dystrybucja S.A. wykorzystując art. 9 ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) wystąpił o odstąpienie od przepisów techniczno-budowlanych i zwrócił się o opinię do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Delegatura w Płocku. W zależności od treści otrzymanej opinii inwestor podejmie zawieszone postępowania lub je umorzy.

            Z tych też względów należało zawiesić postępowanie w przedmiotowej sprawie.

            Zgodnie z art. 103 Kodeks postępowania administracyjnego zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów przewidzianych w kodeksie.

            Zgodnie z art. 98 § 1 k.p.a. organ administracji może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu. Wójt uznając, że w niniejszej sprawie spełnione zostały przesłanki zawieszenia postępowania administracyjnego na wniosek strony wnoszącej o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, orzekł jak w sentencji.

            Jeżeli w okresie 3 lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania (wniosek) uważa się za wycofane (art. 98 § 2 k.p.a.). Podjęcie postępowania może nastąpić wyłącznie na wniosek strony, a nie z  urzędu.

            Umorzenie postępowania może nastąpić wcześniej, niż przed upływem 3 lat, o ile wnioskodawca wycofa swoje podanie o wydanie decyzji.

 

Pouczenie

            Na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Kielecka 44 za pośrednictwem Wójta Gminy Brochów w terminie 7 dni od dnia  doręczenia postanowienia.

 

 

                                                                                                Wójt Gminy Brochów

                                                                                              mgr inż. Andrzej Fijołek

 

Otrzymują:

1.       Inwestorzy

PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie

ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin

adres do korespondencji:

PGE   Dystrybucja S.A.

Rejon Energetyczny Pruszków

ul. Waryńskiego 4/6, 05-800 Pruszków

pełnomocnictwo:

Marta Suchańska

            Firma ElprojeX Marcin Kozicki, Piotr Zając

            ........................................

2.       strony postępowania według wykazu stron

3.       Sołtys wsi Lasocin

P. .............................

................................

z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa na okres 7 dni i podanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

4.       A/a

           

wywieszono na 7 dni na:

1) – tablicy   ogłoszeń   Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Lasocin                      

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów dnia: 25.03.2013 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów dnia:

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wójt Gminy Brochów, mgr inż. Andrzej Fijołek
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-03-25 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Tarczyk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-28 13:16:56
  • Liczba odsłon: 922
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2837635]

przewiń do góry