BP.6733.2.2017

 

OBWIESZCZENIE

z dnia 7 kwietnia 2017 r.

Wójta Gminy Brochów zawiadamiające o wydaniu decyzji

kończącej postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 Zgodnie z art. 9 i 10 § 1 i art. 49 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)

 ZAWIADAMIAM

 że na wniosek Pani Marty Antoniak wykonującej prace projektowe dla Biura Projektów PROZAW, ul. Kochanowskiego 46, 96-500 Sochaczew działającej jako pełnomocnik firmy PGE DYSTRYBUCJA S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Pruszków ul. Waryńskiego 4/6 05-800 Pruszków w dniu 07.04.2017 r. została wydana kończąca postępowanie administracyjne Decyzja Nr 164.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego:

budowę kontenerowej stacji transformatorowej SN15kV/0,4kV, budowie odcinka kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15 kV, budowie odcinków kablowej sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV na terenie działek nr ewid. 311, 309, 315 w miejscowości Brochów oraz działki nr ewid. 348, 180, 122/1, 318, 179 w miejscowości Janów gm. Brochów.

 

wywieszono na 14 dni na:

1) – tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa Brochów

3) – tablicy ogłoszeń Sołectwa Janów

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń:

Zdjęto z tablicy ogłoszeń:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BP.6733.2.2017

 

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 23 marca 2017 r.

Wójta Gminy Brochów informujące o wydanych postanowieniach

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 9, 10 §1 i 49 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)

ZAWIADAMIAM

że w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie kontenerowej stacji transformatorowej SN15kV/0,4kV, budowie odcinka kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15 kV, budowie odcinków kablowej sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV na terenie działek nr ewid. 311, 309, 315 w miejscowości Brochów oraz działki nr ewid. 348, 180, 122/1, 318, 179 w miejscowości Janów gm.  Brochów , zostały wydane postanowienia:

  1. Postanowienie znak: PZD.D2.426.40.2017 z dnia 09.03.2017 r. Zarządu Powiatu w Sochaczewie uzgadniające ww. inwestycję na terenie przyległym do pasa drogowego drogi powiatowej nr 3805W Brochów – Wólka Smolana – Strojec – Wola Pasikońska na terenie gminy Brochów,
  2. Postanowienie znak: DOso-4082/25/17 z dnia 10.03.2017 r. Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego uzgadniające pozytywnie lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedmiotowego zamierzenia.

  Uprzejmie zawiadamiam, że w ciągu 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Brochów pokój nr 27, w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 – 15:30, natomiast we wtorki w godz. 9:00 – 16:30, strony postępowania mają prawo zapoznać się ze zgromadzoną w przedmiotowej sprawie dokumentacją i wypowiedzieć w formie końcowego oświadczenia odnośnie zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.

Po upływie tego terminu Wójt Gminy Brochów rozpatrzy zebrany materiał dowodowy i wyda stosowną decyzję.

 

 wywieszono na 7 dni na:

1) – tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Brochów

3) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Janów

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


BP.6733.2.2017

 

O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 25 stycznia 2017 r.

Wójta Gminy Brochów zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Zgodnie z art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)  

ZAWIADAMIAM

 

że w dniu 25.01.2017 r. zostało wszczęte z wniosku Pani Marty Antoniak wykonującej prace projektowe dla Biura Projektów PROZAW, ul. Kochanowskiego 46, 96-500 Sochaczew działającego jako pełnomocnik firmy PGE DYSTRYBUCJA S.A. z siedzibą w Lublinie , postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na :

 

·          budowie kontenerowej stacji transformatorowej SN15kV/0,4kV, budowie odcinka kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15 kV, budowie odcinków kablowej sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV na terenie działek nr ewid. 311, 309, 315 w miejscowości Brochów oraz działki nr ewid. 348, 180, 122/1, 318, 179 w miejscowości Janów gm. Brochów .

 

W związku z powyższym zawiadamia się strony, że akta sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy Brochów pokój nr 27 i strony w terminie 7 dni licząc od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (w sposób zwyczajowo przyjęty) mogą zapoznać się z zebranymi w sprawie materiałem dowodowym, składać ewentualne wnioski, wyjaśnienia i dokumenty w sprawie, a także wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. Jednocześnie poucza się, że stronom przysługuje prawo uczestniczenia w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji istnieje możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz złożenia końcowego oświadczenia.

Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniechania powyższego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.


wywieszono na okres 7 dni na:

1)        – tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów

2)        – tablicy ogłoszeń sołectwa Brochów

3)        – tablicy ogłoszeń sołectwa Janów

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:  

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Monika Błaszczyk
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-01-25 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Błaszczyk Monika
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-10 11:57:11
  • Liczba odsłon: 1625
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4006862]

przewiń do góry