WÓJT GMINY BROCHÓW

          Brochów125

      05-088 Brochów

 

Brochów, dnia 25.06.2018 r.

OŚ.6220.2.2016

 

 

 

OBWIESZCZENIE

z dnia 25.06.2018 r. Wójta Gminy Brochów informujące o zgromadzeniu pełnego materiału dowodowego

 

 

            Na podstawie art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) w związku z art. 9, art. 10 § 1 i art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), Wójt Gminy Brochów w ramach prowadzonego postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

Budowie zbiornika wodnego ,,Łasice”

 

zawiadamia Strony postępowania, że zgromadził pełen materiał dowodowy stanowiący podstawę rozstrzygnięcia postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, złożony dnia 29.04.2016 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

  

   W związku z powyższym, przed wydaniem decyzji strony postępowania mogą zapoznawać się ze zgromadzoną w przedmiotowej sprawie dokumentacją, składać uwagi i wnioski, wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań a także składać końcowe oświadczenia w Urzędzie Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, pokój 27, w poniedziałek 800 – 1600, wtorek 900 – 1700, środa 800 – 1600, czwartek 800 – 1600, piątek 800 – 1600, telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, wew. 224, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.

 

Po upływie tego terminu Wójt Gminy Brochów rozpatrzy zebrany materiał dowodowy i wyda stosowną decyzję.

 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 

Niniejsze publiczne obwieszczenie nastąpiło z dniem 25 czerwca 2018 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Brochowie (http://www.brochow.bip.org.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brochów.

 

      Na podstawie art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

   Według, art. 9 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), Organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.

 

   Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

  

   Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

 

   Według art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

  

WÓJT

mgr inż. Piotr Szymański

Otrzymują:

1.      Wnioskodawca.

2.      Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na  środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), poprzez umieszczenie na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów, na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Młodzieszyn, na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Młodzieszyn oraz na tablicach ogłoszeń sołectw:  Tułowice, Łasice, Witkowice.

3.      A/a

 

Umieszczono:

ü      na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów,

ü      na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów,

ü      na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Młodzieszyn,

ü      na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Młodzieszyn,

ü      na tablicy ogłoszeń sołectwa Tułowice,

ü      na tablicy ogłoszeń sołectwa Łasice,

ü      na tablicy ogłoszeń sołectwa Witkowice.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia: 25.06.2018 r.

 

 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-06-25 16:17:04
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-25 16:17:04
  • Liczba odsłon: 1702
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4006744]

przewiń do góry