2022-10-13_nabor_na_stanowisko.docx

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Brochowie ogłasza II nabór na stanowisko: Bibliotekarz- Animator

Miejsce wykonywania pracy:  Gminna Biblioteka Publiczna w Brochowie oraz  Filia w Śladowie.

Planowany termin zatrudnienia: listopad  2022

Termin składania ofert: 25.10.2022r do godz.16.00

Opis stanowiska:

 • organizacja i prowadzenie zajęć, warsztatów, imprez kulturalnych promujących literaturę, kulturę, naukę oraz aktywizujących środowisko lokalne
 • obsługa użytkowników biblioteki w zakresie udostępniania zbiorów, informowania
  o nich oraz udostępniania zbiorów elektronicznych dostępnych w Internecie
 • gromadzenie i opracowywanie zbiorów bibliotecznych
 • prowadzenie dokumentacji bibliotecznej
 • scontrum księgozbioru (kontrola zbiorów bibliotecznych lub archiwalnych, przeprowadzana w oparciu o istniejący inwentarz lub inną pomoc ewidencyjną)
 • dbałość o stan powierzonego mienia
 • sprawozdawczość
 • promowanie działań poprzez zamieszczanie informacji w środkach masowego przekazu (media, strona internetowa, Facebook)
 • współpraca z lokalnymi i ogólnopolskimi instytucjami kultury i edukacji
 • współtworzenie dobrej atmosfery w pracy

Wymagania niezbędne:

 • wymagane wykształcenie średnie, preferowane wykształcenie wyższe humanistyczne, mile widziane bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, filologia polska, pedagogika lub pokrewne
 • obywatelstwo polskie
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera, urządzeń multimedialnych i biurowych

Wymagania dodatkowe:

 • ogólna wiedza z zakresu literatury polskiej i światowej
 • znajomość rynku wydawniczego oraz źródeł informacji o książce i literaturze
 • umiejętność pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi
 • zdolności animacyjne
 • umiejętność dobrej organizacji pracy samodzielnej i w zespole
 • dyspozycyjność, komunikatywność oraz wysoka kultura osobista
 • kreatywność i dynamika w działaniu
 • łatwość nawiązywania kontaktów
 • gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji

Oferujemy:

 • ciekawe środowisko pracy
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy – pełny etat
 • możliwości rozwoju zawodowego i osobistego

 

Informacje o terminie i miejscu składania dokumentów

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie następujących dokumentów:

 • Curriculum vitae  (CV)
 • list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje
 • oświadczenie o treści: „Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych”
 • oświadczenie – zgodę na przetwarzanie danych osobowych:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Wymagane dokumenty aplikacyjne: CV, list motywacyjny, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz 2 oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane i przekazane w zamkniętej kopercie   z dopiskiem „Nabór na stanowisko bibliotekarz-animator” w Gminnej Bibliotece Publicznej w Brochowie na adres biblioteki: Brochów 27, 05-088 Brochów do  25.10.2022r ,  do godz. 18.00.

Aplikacje, które wpłyną do Biblioteki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wybór kandydata:

 • Osoby, które spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu, zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej,
 • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na BIP na stronie internetowej biblioteki www.biblioteka.brochow.pl
 • Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Brochowie zastrzega sobie prawo do powiadomienia o zakwalifikowaniu do dalszych etapów naboru jedynie wybranych kandydatów, a także do niewyłonienia kandydatury do zatrudnienia.

Uwagi końcowe:

W przypadku wygrania naboru, dokumenty aplikacyjne zostaną dołączone do akt osobowych i będą przechowywane przez okres przewidziany dla dokumentacji pracowniczej. Pozostali kandydaci, którzy nie zostali zatrudnieni mają prawo do odbioru dokumentów aplikacyjnych w okresie do 6 miesięcy od daty zakończenia naboru. Po tym czasie dokumenty aplikacyjne ulegną zniszczeniu w sposób mechaniczny

Klauzula informacyjna – kandydata do pracy


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest: Gminna Biblioteka Publiczna w Brochowie,  adres: Brochów 27 05-088 Brochów , tel.: 505955437

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można skontaktować się poprzez e-mail ochrona.danych@brochow.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pani/Pan złożyła dokumenty  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i  c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu przetwarzania danych kontaktowych dla potrzeb rekrutacji na podstawie zgody na przetwarzanie danych w określonym celu.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa.
5. Pani/Pana nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych  oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pana, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Pozyskane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. W szczególnych przypadkach na podstawie właściwie skonstruowanych, zapewniających bezpieczeństwo danym osobowym, umów powierzenia danych do przetwarzania, jeżeli jest to niezbędne do zobowiązań nałożonych na administratora przez przepisy prawa.
9.   Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowaniu.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa  jest obowiązkowe natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania przez Panią/Pana obowiązkowych danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji w celu nawiązania stosunku pracy.

 

 

 

……………………………………..

Data/ podpis

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
 • Data udostępnienia w BIP: 2022-10-13 15:37:23
 • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-10-13 15:38:41
 • Liczba odsłon: 152
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2837637]

przewiń do góry