Brochów, dn. 16.10.2019 r.

 

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko: podinspektor ds. świadczeń rodzinnych

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brochowie informuje, że w wyniku ogłoszonego naboru na w/wym. stanowisko pracy nie został wyłoniony żaden kandydat i nabór nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie

W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej komisja nie zdecydowała się rekomendować kandydata do zatrudnienia.

 

                                                                                    Kierownik Gminnego Ośrodka

                                                                                    Pomocy Społecznej w Brochowie

                                                                                    Ilona Kubera****************************

2019-10-07_lista_kandydatow_spelniajacych_wymagania_formalne.docx

*************************

2019-09-19_kwestionariusz_osobowy.doc

2019-09-19_nabor_na_stanowisko_swiadczenia_rodzinne.docx

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BROCHOWIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

stanowisko: podinspektor ds. obsługi świadczeń rodzinnych

(nazwa stanowiska pracy)

 

I. Wymagania niezbędne :

1. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,

2. obywatelstwo polskie,

3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4. znajomość regulacji prawnych z zakresu:

     - ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 r. poz. 506),

     - ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz 2220)

     - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096)

     - ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 2017 r. poz. 682)

 

   5.umiejętność obsługi komputera,

6. wysoka kultura osobista, duże zaangażowanie w pracę,

7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

8. nieposzlakowana opinia

 

II. Wymagania dodatkowe:

1. preferowane kierunki wykształcenia wyższego: administracja, socjologia, pedagogika, resocjalizacja, ekonomia, polityka społeczna i pokrewne lub podyplomowe z ww. kierunków,

2.obsługa programu informatycznego do świadczeń wychowawczych i stypendium szkolnego „Top – Team”,

2. zdolność do samodzielnej pracy merytorycznej,

3. gotowość do podnoszenia kwalifikacji i zdobywania nowych umiejętności,

4. dyspozycyjność, terminowość, dokładność,

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. udzielanie informacji dotyczących prawa do świadczeń rodzinnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

2. przyjmowanie, ewidencjonowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie prawa do świadczeń rodzinnych wraz z wymaganymi dokumentami,

3. przygotowywanie decyzji administracyjnych, postanowień w sprawach indywidualnych z zakresu świadczeń rodzinnych,

4. przyjmowanie i przekazywanie odwołań od decyzji wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu,

5. przygotowanie list wypłat przyznanych świadczeń,

6. prowadzenie bieżącej korespondencji dotyczącej świadczeń rodzinnych,

7.  przygotowywanie materiałów statystycznych i analitycznych,

8. wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika GOPS.

 

IV. Informacje o warunkach pracy:

1. zatrudnienie na pełny etat,

2. praca w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brochowie,

3. praca przy komputerze,

4. obsługa klienta,

5. wynagrodzenie ustalone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18.03.2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1786 ze zm.). 

 

V. Wymagane dokumenty:

1. CV,

2. list motywacyjny,

3. kwestionariusz osobowy,

4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje,

5. kserokopie świadectw pracy,

6. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

7. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8. oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji  o treści  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brochowie, Brochów 125, 05 – 088   Brochów   w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

9. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych j (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) j est obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W sierpniu 2019 r. (miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

 

VII. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko –  podinspektor ds. obsługi świadczeń rodzinnych”  osobiście w siedzibie GOPS Brochów pok. nr 3 lub przesłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brochowie, Brochów 125, 05-088 Brochów w terminie do dnia 03.10.2019 roku do godz. 10:00 (decyduje data wpływu do GOPS). Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

VIII. Przebieg postępowania w sprawie naboru.

Postępowanie konkursowe, które obejmuje analizę formalną złożonych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami przeprowadzi Komisja ds. naboru powołana przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brochowie. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną indywidualnie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brochowie upoważniony jest do unieważnienia prowadzonego naboru na każdym etapie postępowania.

 

Informacja o wynikach naboru zostanie podana na stronie Biuletynu informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Brochów.

 

                                                       

 

 

 

 

                           

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 

                Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.   (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

1.        Administratorem Pana / Pani danych jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brochowie, Brochów 125, 05 – 088 Brochów.

2.        Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Urząd Gminy w Brochowie, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, tel. 22 725 – 70 – 03, e – mail: ochrona.danych@brochow.pl.

3.        Dane osobowe są zbierane w celu przeprowadzenia rekrutacji – na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

4.        Pozyskane dane będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz miesiąc po jej zakończeniu lub do momentu odbioru dokumentów przez kandydata po zakończonej rekrutacji, a następnie oferty złożone przez kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone. Protokoły z posiedzeń Komisji do spraw naboru posiadają kategorię archiwalną A, natomiast pozostała dokumentacji przebiegu procesu rekrutacji jest przechowywana przez okres 5 lat, a następnie po uzyskaniu zgody Archiwum Państwowego   brakowana.

5.        Dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

6.        Przysługuje Panu / Pani prawo do żądania dostępu do własnych danych, prawo do sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych .

7.        Może Pan / Pani w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem, usunięcia danych, przeniesienia danych, ograniczenia przetwarzanych danych , będzie mogło to skutkować brakiem możliwości rozpatrywania Pańskiej kandydatury na późniejszym etapie rekrutacji.

8.        Podanie danych wskazanych w ogłoszeniu o naborze jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie dobrowolne. Niepodanie danych obligatoryjnych skutkuje brakiem rozpatrzenia kandydatury.

 

 

Brochów, dnia 19.09.2019 r.                                                                                                 Kierownik Gminnego Ośrodka

                                                                                                                         Pomocy Społecznej w Brochowie               

                                                                                                                                           Ilona Kubera

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-09-19 14:36:10
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-10-16 09:23:03
  • Liczba odsłon: 2296
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4008661]

przewiń do góry