BP.6733.10.2016

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 22 września 2016 r.

Wójta Gminy Brochów zawiadamiające o wydaniu decyzji

kończącej postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

 

Zgodnie z art. 9 i art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778)

 

z a w i a d a m i a m

 

że na wniosek Gminy Brochów, Brochów 125, 08-088 Brochów reprezentowanej przez Wójta Gminy Brochów P. Piotra Andrzeja Szymańskiego, w dniu 22.09.2016 r. została wydana kończąca postępowanie administracyjne Decyzja Nr 456.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego: budowę sieci wodociągowej wraz z niezbędnym uzbrojeniem w miejscowościach Śladów, Kromnów, Gorzewnica, gm. Brochów znak: BP.6733.10.2016.

 

 

Wywieszono na 14 dni na:

1) – tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Śladów, Kromnów - Gorzewnica

 

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń: 22.09.2016 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń:


BP.6733.10.2016

 

O B W I E S Z C Z E N I E   z dnia 22 sierpnia 2016 r.

Wójta Gminy Brochów informujące o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

             Zgodnie z art. 9, 10 § 1 i 49 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r poz. 23.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r  o panowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 778 z póżń. zm.) zawiadamiam, że w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej wraz z niezbędnym uzbrojeniem w miejscowościach Śladów, Kromnów, Gorzewnica, gm. Brochów znak: BP.6733.10.2016. zostały wydane następujące postanowienia mianowicie:

1.    Postanowienie znak: WZMiUW.IP/SO-0231.64/16 z dnia 9.08.2016 r. (data wpływu 16.08.2016 r.) Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie uzgadniające w zakresie melioracji wodnych projekt decyzji o ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowego zamierzenia.

2.    Postanowienie 1996/P/NZW/16 z dnia 12.08.2016 r. (data wpływu 22.08.2016 r.) Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie uzgadniające decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia jak wyżej.

3.    Postanowienie znak: DOso-4082/57/16 z dnia 17.08.2016 r. (data wpływu 22.08.2016 r.) Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego uzgadniające pozytywnie lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedmiotowego zamierzenia.

4.      Postanowienie Nr 289/16 znak: ZW.224.4.207.2016.MB z dnia 17.08.2016 r. (data wpływu 22.08.2016 r.) Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych umarzające postępowanie w sprawie uzgodnienia projektu ww. decyzji w części dotyczącej gruntów na działkach nr ew.: 258/1. 567/2. 659/2, 659/13, 659/14, 660/1, 661, 662/3, 662/6, 663, 66, 667, 670/1, 673, 676/1, 677 w obr. nr 0027 Śladów, 5, 74/2, 74/3, 74/5, 75, 76, 77, 78, 79/1, 79/2, 83, 84, 85, 86, 87, 88/1, 88/2, 89, 90. 91, 110/1, 110/2, 111, 114, 115, 129/2, 129/3, 129/4, 130, 131/1, 131/2, 132, 133, 134/6, 134/8, 134/10, 135/2, 135/5, 135/7, 136/3, 137/1, 137/2, 137/3, 137/4, 137/5, 137/6, 137/7, 137/8, 137/9, 137/10, 137/11, 137/12, 137/13, 138, 139/1, 139/3, 139/4, 139/10, 139/12, 139/13, 139/14, 140/1, 141, 142/2, 142/3, 142/4, 142/6, 142/7, 143, 144/1, 144/3, 144/5, 144/7, 145/1, 145/2, 145/3, 146, 147, 148/1, 149, 151, 152, 153, 154, 155/1, 155/2, 156, 157/1, 157/2, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166. 167, 168, 169, 171, 172, 173/1, 173/2, 174/2, 174/3, 174/4, 174/5, 175, 176/1, 177/1, 177/2, 177/3. 178/1, 178/2, 178/3, 178/4, 179, 180, 181. 182, 183/2, 183/11, 183/12, 183/17, 183/18, 183/22, 186/1, 187/2, 187/3, 188. 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202/1, 203, 204, 205, 206, 207/1, 207/3, 262/1. 262/3, 262/10, 262/14, 262/18, 294. obr. 0015 Kromnów, 36/2, 37/3, 37/4, 37/5, 38/3, 38/6, 38/7, 39/2, 40/3, 41/3, 41/4. 42/2, 43/2, 44/2, 45/2, 46/2, 47/2, 48/4, 48/5, 51/3, 51/4. 52/2, 52/3. 52/4, 53/3, 54/3, 55/3, 58/3, 59/4, 59/5, 60/5, 60/8, 60/9, 61/3, 62/3, 83/2, obr. 0009 Gorzewnica,

oraz uzgadniające projekt decyzji w zakresie ochrony gruntów leśnych na  działce nr ew.: 189, obr. 0015 Kromnów, gm. Brochów.

5.    Postanowienie znak: DP.5151.123.2016.AT z dnia 17.08.2016 r. (data wpływu 16.08.2016r.) Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uzgadniające projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowego zamierzenia przy zachowaniu następujących warunków konserwatorskich:

·         ziemne roboty budowlane w miejscach kolizji trasy przedmiotowej sieci wodociągowej z obszarami występowania stanowisk archeologicznych oraz ich strefami ochrony konserwatorskiej należy wykonywać pod nadzorem archeologicznym

·         na prowadzenie badań archeologicznych w zakresie nadzoru archeologicznego nad robotami ziemnymi jw. inwestor zobowiązany jest uzyskać pozwolenie konserwatorskie wydane w trybie decyzji administracyjnej.

 

6.    Postanowienie znak: I-1.466.218.2016.1.KZ z dnia 19.08.2016 r.(data wpływu 16.08.2016r.) Zarządu Województwa Mazowieckiego uzgadniające projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej we wsiach Śladów, Kromnów, Gorzewnica gm. Brochów w zakresie wpływ na ruch drogowy oraz drogę wojewódzką nr 575.

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w ciągu 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Brochów, w dniach (od poniedziałku do piątku w godz.

830 – 1530 natomiast we wtorki  w godz. 900 – 1630 ) strony postępowania mają prawo zapoznać się ze zgromadzoną w przedmiotowej sprawie dokumentacją i wypowiedzieć w formie końcowego oświadczenia odnośnie zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.

            Po upływie tego terminu Wójt Gminy Brochów rozpatrzy zebrany materiał dowodowy i wyda stosowną decyzję.


wywieszono na okres 7 dni na:

1) – tablicy   ogłoszeń   Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Śladów

3) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Kromnów – Gorzewnica

 

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia: 22.08.2016 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:BP.6733.10.2016

O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 19 lipca 2016 r.

Wójta Gminy Brochów zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Zgodnie z art. 49 i 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U z 206 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)

 

z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 19.07.2016 r. zostało wszczęte z wniosku Gminy Brochów , Brochów 125, 08-088 Brochów reprezentowanej przez Wójta Gminy Brochów P. Piotra Andrzeja Szymańskiego, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:

Budowa sieci wodociągowej z rur PE i PVC śr. 40 – 110 mm o łącznej długości
ok. 11 000 m wraz z niezbędnym uzbrojeniem tj. hydrantami i zasuwami w miejscowości Śladów, Kromnów i Gorzewnica, gm. Brochów.

  • na terenach działek: Nr ewid.: 258/1, 659/2, 659/13, 659/14, 660/1, 661, 662/3, 662/6, 663, 66, 667, 670/1, 673, 676/1, 677

obręb: nr 0027 ŚLADÓW

  • na terenach działek Nr ewid.: 5, 74/2, 74/3, 74/5, 75, 76, 77, 78, 79/1, 79/2, 83, 84, 85, 86, 87, 88/1, 88/2, 89, 90, 91, 110/1, 110/2, 111, 114, 115, 129/2, 129/3, 129/4, 130, 131/1, 131/2, 132, 133, 134/6, 134/8, 134/10, 135/2, 135/5, 135/7, 136/3, 137/1, 137/2, 137/3, 137/4, 137/5, 137/6, 137/7, 137/8, 137/9, 137/10, 137/11, 137/12, 137/13, 138, 139/1, 139/3, 139/4, 139/10, 139/12, 139/13, 139/14, 140/1, 141, 142/2, 142/3, 142/4, 142/6, 142/7, 143, 144/1, 144/3, 144/5, 144/7, 145/1, 145/2, 145/3, 146, 147, 148/1, 149, 151, 152, 153, 154, 155/1, 155/2, 156, 157/1, 157/2, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 171, 172, 173/1, 173/2, 174/2, 174/3, 174/4, 174/5, 175, 176/1, 177/1, 177/2, 177/3 178/1, 178/2, 178/3, 178/4, 179, 180, 181, 182, 183/2, 183/11, 183/12, 183/17, 183/18, 183/22, 186/1, 187/2, 187/3, 188, 189, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202/1, 203, 204, 205, 206, 207/1, 207/3, 262/1, 262/3, 262/10, 262/14, 262/18, 294

obręb: nr 0015 KROMNÓW

  • na terenie działki Nr ewid.: 36/2, 37/3, 37/4, 37/5, 38/3, 38/6, 38/7, 39/2, 40/3, 41/3, 41/4, 42/2, 43/2, 44/2, 45/2, 46/2, 47/2, 48/4, 48/5, 51/3, 51/4, 52/2, 52/3, 52/4, 53/3, 54/3, 55/3, 58/3, 59/4, 59/5, 60/5, 60/8, 60/9, 61/3, 62/3, 83/2

obręb: nr 0009 GORZEWNICA


W związku z powyższym zawiadamia się strony, że akta sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy Brochów pokój nr 25 (tel. 022 725-70-03 w.16) i strony w terminie 7 dni licząc od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (w sposób zwyczajowo przyjęty) mogą zapoznać się z zebranymi w sprawie materiałem dowodowym, składać ewentualne wnioski, wyjaśnienia i dokumenty w sprawie, a także wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. Jednocześnie poucza się, że stronom przysługuje prawo uczestniczenia w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji istnieje możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz złożenia końcowego oświadczenia.

 

Zgodnie z art. 41 §1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniechania powyższego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

 

   

wywieszono na okres 7 dni na:

1) – tablicy   ogłoszeń   Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Śladów

3) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Kromnów – Gorzewnica

 

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Magdalena Cętkowska
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-09-22 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Cętkowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-22 13:37:17
  • Liczba odsłon: 826
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2847650]

przewiń do góry