WÓJT GMINY

    Brochów

Brochów, dnia 22.08.2012 r.

OŚ.6220.5.2012

 

OBWIESZCZENIE   z dnia 22 sierpnia 2012 r.

Wójta Gminy Brochów informujące o otrzymanych dokumentach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

         Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam, że w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

·          ,,Budowie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Konary, gmina Brochów’’

otrzymano:

1.     OPINIĘ   SANITARNĄ   znak:   ZNS.712.2.16.2012.MO z dnia 26.07.2012 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie, stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko;

2.     DECYZJĘ znak: WOOŚ-II.4240.930.2012.OŁ z dnia 10 sierpnia 2012 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, umarzającą postępowanie prowadzone na wniosek Wójta Gminy Brochów, z dnia 24 lipca 2012 r., znak: OŚ.6220.5.2012 w sprawie wydania opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji uzdatniania wody w miejscowości Konary, gmina Brochów. Dokument jest zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej: http://www.ekokarty.pl/wykaz/rdos-warszawa).

        

         Uprzejmie informuję że w ciągu 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, pokój 27, w godz. 8 30 – 15 00 , telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, wew. 24, strony postępowania mają prawo zapoznać się z nowym materiałem dowodowym oraz ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją.

 

 

WÓJT

                                                                                                          mgr inż. Andrzej Fijołek

 

 

Otrzymują:

1.       Sołtys wsi Konary z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

2.       Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Brochów.

3.       Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów.

4.       A/a.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

WÓJT GMINY

    Brochów

Brochów, dnia 02.08.2012 r.

OŚ.6220.5.2012.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie

 

 

            Na podstawie art. 8, art. 9 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm., zwanej dalej ,,K.p.a.’’)

 

zawiadamiam

 

o wydaniu decyzji Nr 243, z dnia 02.08.2012 r. umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

,,Budowie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Konary, gmina Brochów.”

 

   Inwestycja miała być zlokalizowana na działkach ewidencyjnych oznaczonych numerami 95/2 i 96, obręb 0014-Konary Łęg, Gmina Brochów.

 

   Według art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), organy administracji publicznej prowadzą postępowanie w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej.

   Na podstawie art. 9 wyżej wymienionej ustawy organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.

   Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a, organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

       

    Z treścią decyzji oraz dokumentacją spawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, pokój 27, w godz. 8 30 – 15 00 , telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, wew. 24.

 

 

WÓJT

                                                                                                          mgr inż. Andrzej Fijołek

 

 

Otrzymują:

1.       Sołtys wsi Konary z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

2.       Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Brochów.

3.       Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów.

4.       A/a.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

WÓJT GMINY

    Brochów

 

Brochów 02.08.2012 r.

OŚ.6220.5.2012

 

 

 

 

DECYZJA Nr 243

 

 

 

            Na podstawie art. 104 i art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 tekst jednolity z późn. zm.), po wycofaniu w dniu 30.07.2012 r. wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

,,Budowie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Konary, gmina Brochów”

 

przez Inwestora: Gminę Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów

 

umarzam

 

postępowanie administracyjne wszczęte   na wniosek Gminy Brochów, złożony w dniu 13.07.2012 roku., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Konary, gmina Brochów’’

 

U z a s a d n i e n i e

 

            W dniu 13.07.2012 r. Gmina Brochów wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Konary, gmina Brochów’’

W dniu 30.07.2012 r. Inwestor wniosek wycofał.                                                                

  Zgodnie z treścią art. 105 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części.

  Wobec powyższego, iż żądanie strony zostało wycofane, wyżej wymienione postępowanie stało się bezprzedmiotowe.

 

P o u c z e n i e

 

            Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie   za pośrednictwem Wójta Gminy Brochów w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

 

                                                                                                                      WÓJT

                                                                                                          mgr inż. Andrzej Fijołek

 

 

Otrzymują:

1.       Wnioskodawca

2.       Strony postępowania według wykazu stron dostępnego w aktach sprawy.

3.       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, 96 – 500 Sochacze, ul. Traugutta 18.

4.       Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3,

00 – 015 Warszawa.

  1. Sołtys wsi Konary z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.
  2. Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Brochów.
  3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów.

8.       A/a

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

WÓJT GMINY

    Brochów

 

Brochów, dnia 02.08.2012 r.

OŚ.6220.5.2012.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

o wycofaniu wniosku

 

 

            Na podstawie art. 8, art. 9 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm., zwanej dalej ,,K.p.a.’’)

 

zawiadamiam

 

że dnia 30.07.2012 r. inwestor - Gmina Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, wycofała wniosek złożony 13.07.2012 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

,,Budowie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Konary, gmina Brochów.”

 

   Według art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), organy administracji publicznej prowadzą postępowanie w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej.

   Na podstawie art. 9 wyżej wymienionej ustawy organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.

   Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a, organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

       

   Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego przedsięwzięcia w Urzędzie Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, pokój 27, w godz. 8 30 – 15 00 , telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, wew. 24.

  

 

 

 

WÓJT

                                                                                                          mgr inż. Andrzej Fijołek

 

Otrzymują:

1.       Sołtys wsi Konary z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

2.       Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Brochów.

3.       Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów.

4.       A/a.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WÓJT GMINY

    Brochów

 

Brochów, dnia 24.07.2012 r.

OŚ.6220.5.2012.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójta Gminy Brochów o wystąpieniu o opinie

 

 

Na podstawie art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

 

zawiadamiam

 

że Wójt Gminy Brochów pismami z dnia 24.07.2012 r., m ając   za   podstawę art. 64 ust. 1   pkt 1 i pkt 2 oraz art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 70 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397), zwrócił się z prośbą do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z siedzibą w Sochaczewie ul. Traugutta 18 oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z siedzibą ul. Sienkiewicza 3, o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

  ,,Budowie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Konary, gmina Brochów’’

 

   Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na działkach ewidencyjnych oznaczonych numerami 95/2 i 96, obręb 0014-Konary Łęg, Gmina Brochów.

 

 

 

WÓJT

                                                                                                          mgr inż. Andrzej Fijołek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.       Sołtys wsi Konary z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

2.       Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Brochów.

3.       Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów.

4.       A/a.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

WÓJT GMINY

    Brochów

 

Brochów, dnia 24.07.2012 r.

OŚ.6220.5.2012

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójta Gminy Brochów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i możliwości dopuszczenia do wyżej wymienionego postępowania w charakterze strony

 

 

Na podstawie art. 7, 8 i art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm., zwanej dalej ,,KPA’’)

 

zawiadamiam

 

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, złożony w dniu 13.07.2012 roku., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

,,Budowie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Konary, gmina Brochów’’

 

   Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na działkach ewidencyjnych oznaczonych numerami 95/2 i 96, obręb 0014-Konary Łęg, Gmina Brochów.

 

   Informuję więc osoby i podmioty o możliwości dopuszczenia do wyżej wymienionego postępowania w charakterze strony.  

  W tym celu należy:

- złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

- wykazać interes prawny lub obowiązek.

 

   Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach powinien zostać złożony w trybie art. 28 KPA. Przedmiotowy wniosek należy przesłać na adres Urzędu Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów lub złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, pokój 36 , w godz. 8 30 – 15 00 , telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, w terminie 14 dni licząc od daty wywieszenia niniejszego Obwieszczenia.

 

   Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

  

 

 

 

WÓJT

                                                                                                          mgr inż. Andrzej Fijołek

 

 

 

Otrzymują:

1.       Sołtys wsi Konary z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

2.       Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Brochów.

3.       Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów.

4.       A/a.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

WÓJT GMINY

    Brochów

 

Brochów, dnia 24.07.2012 r.

OŚ.6220.5.2012.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójta Gminy Brochów o wszczęciu postępowania w sprawie

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

            Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm., zwanej dalej ,,K.p.a.’’)

 

zawiadamiam

 

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, złożony w dniu 13.07.2012 roku., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

,,Budowie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Konary, gmina Brochów’’

 

   Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na działkach ewidencyjnych oznaczonych numerami 95/2 i 96, obręb 0014-Konary Łęg, Gmina Brochów.

 

   Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a, organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

   Według art. 28 K.p.a, Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

      Zgodnie z art. 41 K.p.a , w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania powyższego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

   Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego przedsięwzięcia w Urzędzie Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, pokój 27, w godz. 8 30 – 15 00 , telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, wew. 24.

 

 

 

WÓJT

                                                                                                          mgr inż. Andrzej Fijołek

 

 

 

 

Otrzymują:

1.       Sołtys wsi Konary z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

2.       Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Brochów.

3.       Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów.

4.       A/a.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Ścigocka
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-07-24 14:41:33
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Tarczyk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-06-06 15:03:14
  • Liczba odsłon: 2229
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3996039]

przewiń do góry