Brochów, dnia 15.12.2014 r.

 

                                    ZAPROSZENIE  DO SKŁADANIA   OFERT

                                                        

            Urząd  Gminy w Brochowie zaprasza do składania ofert  na „Dowóz dzieci z Przęsławic do Szkoły Podstawowej w Śladowie w roku 2015”.

 

1.         Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci  z miejscowości Przęsławice do Szkoły Podstawowej w Śladowie  zgodnie z poniższym zapotrzebowaniem:

 usługi  transportowe -dowóz dzieci z miejscowości Przęsławice do Szkoły Podstawowej w    Śladowie w  2015 roku, wraz z opieką nad dowożonymi dziećmi,  w dniach prowadzenia nauki w szkole            tj. od dnia  2.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

- ilość dowożonych dzieci w roku szkolnym 2014/2015 -  maksymalnie 23

-ilość kilometrów dziennie –około 40 km

-w roku szkolnym 2014/2015 dwa dowozy  rano   (do godz. 8:00) i  dwa odwozy po południu ze szkoły do domu  (poniedziałek, środa  i piątek o godz.  13:30 i 15:20 , wtorek i czwartek o godz. 12:00 i 14:20

-dowóz i odwóz dzieci musi być zgodny z planem zajęć lekcyjnych,  ustalonym przez Dyrektora Szkoły,

 godziny odwozów mogą ulegać zmianie w ciągu roku.

Oferta powinna zawierać :

-wartość  dowozu brutto i netto  miesięcznie,

-pojemność przewozową  i typ pojazdu (ilość miejsc siedzących)

Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zaproszenia (wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do zaproszenia).

Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.

Podstawą udzielenia zamówienia będzie podpisanie umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą.

2.            Kryterium oceny   ofert:                                                                                                            najkorzystniejsza cena, dyspozycyjność, odległość siedziby podmiotu od Szkoły Podstawowej w Śladowie.

     

 

3.         Miejsce i termin składania ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu   29.12.2014 r. o godzinie 10:00.

Ofertę należy złożyć  w sekretariacie Urzędu Gminy w Brochowie (I piętro, pokój nr 36).

Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres :

Urząd Gminy w Brochowie, 05-088 Brochów.

Na kopercie należy umieścić napis : „Dowóz dzieci z Przęsławic do Szkoły Podstawowej w Śladowie w  roku 2015”

„Nie otwierać przed  29.12.2014 r. godz. 10:00”

Wyjaśnienia odnośnie postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia udzielane będą w siedzibie  Urzędu Gminy Brochów pokój 35 (I piętro) , kontakt : Ewa Nalborska ,                                            tel. 22 725-70-51 w. 19.

4.         Termin związania ofertą : 30 dni od upływu składania ofert.

5.         Istotne postanowienia umowy: zawiera załącznik  nr 2  - wzór umowy.

6.            Ogłoszenie wyników oferty:  Zamawiający o wyniku postępowania  poinformuje Wykonawcę pisemnie, dodatkowo zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  oraz Zarządzenia Nr 25.2014 Wójta Gminy Brochów z dnia  25.08.2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień , których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 w Gminie Brochów.


2014_12_15_zalaczniki_zapytanie_ofertowe-dowozenie.docxInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-12-15 15:49:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-15 15:49:01
  • Liczba odsłon: 1691
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3998374]

przewiń do góry