WÓJT GMINY BROCHÓW

                 Brochów 125

      05 – 088 BROCHÓW

Brochów, dnia 18.07.2017 r.

OŚ.6220.2.2016

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

 

            Na podstawie art. 9 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168 z późn. zm.), zawiadamiam, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

 

,,Budowa zbiornika wodnego ,,Łasice”,

 

wszczętego  na  wniosek Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, złożony dnia 29.04.2016 r.

otrzymano pismo Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  w Warszawie znak: WOOŚ-I.4242.133.2017.AWI.3 z dnia 26 czerwca 2017 r. (data wpływu do organu 30.06.2017 r.) informujące, że z uwagi na konieczność uzupełnienia dokumentacji w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika wodnego ,,Łasice”, w gminie Brochów, załatwienie sprawy w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji ww. przedsięwzięcia nastąpi do dnia 4 września 2017 r.

 

Wobec powyższego, na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168 z późn. zm.), wyznaczam nowy termin rozpatrzenia sprawy do dnia 30.11.2017 r.

  

WÓJT

 

 

 

WÓJT

                                                                                                mgr inż. Piotr Szymański

 

 

 

Otrzymują:

1.      Wnioskodawca.

2.      Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na  środowisko (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.)  oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168 z późn. zm.), poprzez umieszczenie na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów, na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Młodzieszyn, na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Młodzieszyn oraz na tablicach ogłoszeń sołectw:  Tułowice, Łasice, Witkowice.

3.      A/a

 

Umieszczono:

1.         na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów,

2.         na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów,

3.         na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Młodzieszyn,

4.         na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Młodzieszyn,

5.         na tablicy ogłoszeń sołectwa Tułowice,

6.         na tablicy ogłoszeń sołectwa Łasice,

7.         na tablicy ogłoszeń sołectwa Witkowice.

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

 

 

 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

 
-----------------------------------------------------------------------------------------


WÓJT GMINY BROCHÓW

                 Brochów 125

      05 – 088 BROCHÓW

Brochów, dnia 18.07.2017 r.

OŚ.6220.2.2016

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

 

            Zgodnie art. 9 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), zawiadamiam, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

 

,,Budowa zbiornika wodnego ,,Łasice”,

 

wszczętego  na  wniosek Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, złożony dnia 29.04.2016 r. otrzymano:

ü      OPINIĘ SANITARNĄ PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO w Sochaczewie znak: ZNS.718.1.2017.AM z dnia 22.05.2017 r. (data wpływu do organu 24.05.2017 r.) opiniującą pozytywnie realizację przedsięwzięcia – Budowa zbiornika wodnego Łasice i określającą warunki na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia.

ü      wezwanie Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  w Warszawie znak: WOOŚ-I.4242.133.2017.AWI.2 z dnia 26 czerwca 2017 r. (data wpływu 30.06.2017 r.) wzywające do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

   Uzupełnienie raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko należało wnieść do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania lub określić inny termin złożenia uzupełnienia. Biorąc pod uwagę zakres uzupełnienia Wójt Gminy Brochów zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie pismem z dnia 12.07.2017 r. o wyrażenie zgody na złożenie uzupełnienia do dnia 30 września 2017 r.

 Organ prowadzący postępowanie zwrócił się także pismem z dnia 18.07.2017 r. do Rady Naukowej Kampinoskiego Parku Narodowego o zaopiniowanie koncepcji budowy i funkcjonowania wyżej wymienionego przedsięwzięcia.

 

     Uprzejmie informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z nowym materiałem dowodowym, ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją oraz składać uwagi i wnioski dotyczące  przedmiotowego  przedsięwzięcia,  w  Urzędzie Gminy Brochów, Brochów 125, 05  –  088   Brochów,   pokój  27,  w  poniedziałek  8  00  –  16  00,  wtorek  9  00  –  17  00, środa 8 00 – 16 00, czwartek 8 00 – 16 00, piątek 8 00 – 16 00, telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, wew. 24.

Pouczenie

 

            Zgodnie z  art. 9  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.

 

   Stosownie do art. 10 § 1 wyżej wymienionej ustawy, organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

WÓJT

 

 

 

WÓJT

                                                                                                mgr inż. Piotr Szymański

 

 

 

Otrzymują:

1.      Wnioskodawca.

2.      Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na  środowisko (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.)  oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), poprzez umieszczenie na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów, na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Młodzieszyn, na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Młodzieszyn oraz na tablicach ogłoszeń sołectw:  Tułowice, Łasice, Witkowice.

3.      A/a

 

Umieszczono:

1.         na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów,

2.         na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów,

3.         na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Młodzieszyn,

4.         na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Młodzieszyn,

5.         na tablicy ogłoszeń sołectwa Tułowice,

6.         na tablicy ogłoszeń sołectwa Łasice,

7.         na tablicy ogłoszeń sołectwa Witkowice.

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

 

 

 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

WÓJT GMINY BROCHÓW

            Brochów 125

      05 – 088 BROCHÓW

Brochów, dnia 27.07.2016 r.

OŚ.6220.2.2016

 

 

 

OBWIESZCZENIE

z dnia 27.07.2016 r. Wójta Gminy Brochów informujące o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania

 

            Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity  Dz. U. z 2016 r. poz.  23), zawiadamiam, że zostało wydane w dniu 27.07.2016 r. przez Wójta Gminy Brochów POSTANOWIENIE zawieszające postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

 

 dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

Budowie zbiornika wodnego ,,Łasice”.

 

   Postępowanie  było prowadzone na wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożony dnia 29.04.2016 r. do Wójta Gminy Brochów przez Gminę Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów.

 

   Ponadto informuję, że dane o wyżej wymienionym postanowieniu zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku.

 

   Strony mogą zapoznać się z treścią postanowienia w Urzędzie Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, pokój 27, w poniedziałek 800 – 1600, wtorek 900 – 1700, środa 800 – 1600, czwartek 800 – 1600, piątek 800 – 1600, telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, wew. 24.

 

      Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353), jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

   Według art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity  Dz. U. z 2016 r. poz.  23), Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

                                                                                                          WÓJT

                                                                                              mgr inż. Piotr Szymański

 Otrzymują:

1.      Wnioskodawca.

2.      Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na  środowisko (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23), poprzez umieszczenie na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów, na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Młodzieszyn, na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Młodzieszyn oraz na tablicach ogłoszeń sołectw:  Tułowice, Łasice, Witkowice.

3.      A/a

 

Umieszczono:


 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów,
 • na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów,
 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Młodzieszyn,
 • na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Młodzieszyn,
 • na tablicy ogłoszeń sołectwa Tułowice,
 •  na tablicy ogłoszeń sołectwa Łasice,
 • na tablicy ogłoszeń sołectwa Witkowice.

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

 

 

 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

 

***********************************************************


WÓJT GMINY BROCHÓW

            Brochów 125

      05 – 088 BROCHÓW

Brochów, 27.07.2016 r.

OŚ.6220.2.2016

 

 

POSTANOWIENIE

 

            Na podstawie art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353) w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Tekst  jednolity  Dz. U. z 2016 r., poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: Budowie zbiornika wodnego ,,Łasice”,

 

postanawiam

 

zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

UZASADNIENIE

 

            Gmina Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, złożyła dnia 29.04.2016 r. do Wójta Gminy Brochów, wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa zbiornika wodnego ,,Łasice”.

   Do wniosku załączona była karta informacyjna przedsięwzięcia (trzy egzemplarze, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych); poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie; mapa w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie; wykazy podmiotów i skorowidze działek ewidencyjnych wydane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalające na ustalenie stron postępowania, zawierające numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujące przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujące obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

   Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ja do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 65 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  (Tekst  jednolity  Dz. U. z 2016, poz.71), tj. ,, budowle przeciwpowodziowe, z wyłączeniem przebudowy wałów przeciwpowodziowych polegającej na doszczelnieniu korpusu wałów i ich podłoża, w celu ograniczenia możliwości ich rozmycia i przerwania w czasie przechodzenia wód powodziowych, a także regulacja wód lub ich kanalizacja rozumiana jako zagospodarowanie wód umożliwiające ich wykorzystanie do celów żeglugowych;” w § 3 ust. 1 pkt 66 lit. a wyżej przedmiotowego rozporządzenia tj.: ,,budowle piętrzące wodę inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 35 i 36: na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy, z wyłączeniem budowli piętrzących wodę na wysokość mniejszą niż 1 m realizowanych na podstawie planu ochrony, planu zadań ochronnych lub zadań ochronnych ustanowionych dla danej formy ochrony przyrody”, a także § 3 ust. 1 pkt 88 lit. e wyżej wymienionego rozporządzenia tj.: ,,gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na: realizacji zbiorników wodnych lub stawów, o powierzchni nie mniejszej niż 0,5 ha na terenach gruntów innych niż orne znajdujących się na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy”.

   Dla działek ewidencyjnych na których planowana jest realizacja wyżej wymienionej inwestycji występuje sytuacja braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

   Biorąc powyższe pod uwagę, Organ prowadzący postępowanie – Wójt Gminy Brochów ustalił wykaz osób i podmiotów uznanych za strony niniejszego postępowania administracyjnego.

   Liczba stron postępowania administracyjnego przekracza 20, w związku z tym na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  społeczeństwa  w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na  środowisko  a także  art.  10,  art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego wydano zawiadomienie Wójta Gminy Brochów z dnia 04.05.2016 r. znak: OŚ.6220.2.2016 informujące o wszczęciu postępowania.        

   Jednocześnie mając  za  podstawę art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko a także rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, Organ zwrócił się pismem z dnia 04.05.2016 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z prośbą o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, dla wyżej wymienionej inwestycji.

  Wójt Gminy Brochów zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko a także rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zwrócił się pismem z dnia 04.05.2016 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie z prośbą o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego zamierzenia.

Wyżej wymienione dokumenty z dnia 04.05.2016 r. umieszczono na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brochów, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów oraz wysłano do: Sołtysa sołectwa Łasice, Sołtysa sołectwa Tułowice, Sołtysa sołectwa Witkowice i Urzędu Gminy Młodzieszyn z prośbą o zamieszczenie załączonych dokumentów na tablicach ogłoszeń sołectw i ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie, wydał dnia 17.05.2016 r. (data wpływu do organu 19.05.2016 r.) opinię sanitarną znak: ZNS.712.2.12.2016.AM stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania wyżej wymienionego przedsięwzięcia na środowisko.

   Regionalny  Dyrektor  Ochrony Środowiska w Warszawie pismem z dnia 24 maja 2016 r. (data wpływu 30.05.2016 r.) poinformował Wójta Gminy Brochów, że z uwagi na skomplikowany charakter sprawy dotyczącej wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika wodnego ,,Łasice”, gmina Brochów, powiat sochaczewski, załatwienie sprawy nastąpi do dnia 1 czerwca 2016 r.

   W świetle powyższego, Wójt Gminy Brochów wydał 30.05.2016 r. zawiadomienie informujące o otrzymanej opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie i piśmie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

   Organ prowadzący postępowanie, dnia 30.05.2016 r. poprzez obwieszczenie informujące o niezałatwieniu sprawy w terminie, na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomił strony postępowania i wnioskodawcę, że wydanie postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o którym mowa w art. 63 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia, nie jest możliwe w terminie określonym w art. 65 ust. 1 ustawy ooś, ponieważ wydanie postanowienia uzależnione jest od otrzymania opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. Organ poinformował również, że podjęcie dalszych czynności administracyjnych nastąpi w terminie do dnia 20.06.2016 r.

   Wyżej wymienione dokumenty z dnia 30.05.2016 r. umieszczono na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brochów, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów oraz wysłano do: Sołtysa sołectwa Łasice, Sołtysa sołectwa Tułowice, Sołtysa sołectwa Witkowice i Urzędu Gminy Młodzieszyn z prośbą o zamieszczenie załączonych dokumentów na tablicach ogłoszeń sołectw i ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

      Regionalny  Dyrektor  Ochrony Środowiska w Warszawie, wydał opinię dnia 01 czerwca 2016 r. (data wpływu do organu 07.06.2016 r.), znak: WOOŚ-II.4240.716.2016.PK.2 wyrażającą opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika wodnego ,,Łasice”, gmina Brochów, powiat sochaczewski, istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko; zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko (...) powinien być zgodny z art. 66 ustawy ooś, ze szczególnym uwzględnieniem: (...).

   W związku z tym Wójt Gminy Brochów zawiadomieniem z dnia 20.06.2016 r. poinformował wnioskodawcę i strony niniejszego postępowania o otrzymanej opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. W dokumencie znalazła się również informacja, że strony postępowania mogą zapoznać się z nowym materiałem dowodowym, ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją oraz składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego przedsięwzięcia.

   Planowana  inwestycja  zaliczana  jest  do  przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 65, pkt 66 lit. a,  pkt 88 lit. e rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 71).

   W świetle powyższego, po przeprowadzeniu analizy zgromadzonych materiałów, biorąc pod uwagę wyżej wymienione opinie: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, Organ prowadzący postepowanie stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia. Wójt Gminy Brochów dnia 20.06.2016 r. wydał POSTANOWIENIE stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: Budowie zbiornika wodnego ,,ŁASICE” i określające jednocześnie zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

   Dokument zawierał pouczenie, że na postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie (02 – 530 ), ul. Kielecka 44, za pośrednictwem Wójta Gminy Brochów w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

   Wyżej wymienione dokumenty z dnia 20.06.2016 r. umieszczono na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brochów, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów oraz wysłano do: Sołtysa sołectwa Łasice, Sołtysa sołectwa Tułowice, Sołtysa sołectwa Witkowice i Urzędu Gminy Młodzieszyn z prośbą o zamieszczenie załączonych dokumentów na tablicach ogłoszeń oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Młodzieszyn i ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

      W odpowiedzi na dokumenty wydane przez Organ prowadzący postępowanie od stron postępowania do dnia dzisiejszego, nie wpłynęło zażalenie na wyżej wymienione postanowienie oraz żadne inne wnioski czy też uwagi.

   Po przeprowadzeniu analizy zgromadzonych materiałów oraz uwzględniając powyższe uwarunkowania postanowiono jak w sentencji.

   Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23), w toku postępowania organ administracji publicznej wydaje postanowienia. Według art. 123 § 2 przedmiotowej ustawy, postanowienia dotyczą poszczególnych kwestii wynikających w toku postępowania, lecz nie rozstrzygają o istocie sprawy, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej.

   Zgodnie z art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353), Organ wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Pouczenie

            Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

 

pieczęć

WÓJT

                                                                                              mgr inż. Piotr Szymański

Otrzymują:

1.      Wnioskodawca.

2.      Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na  środowisko (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23), poprzez umieszczenie na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów, na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Młodzieszyn, na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Młodzieszyn oraz na tablicach ogłoszeń sołectw:  Tułowice, Łasice, Witkowice.

3.      A/a

 

Umieszczono:

ü      na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów,

ü      na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów,

ü      na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Młodzieszyn,

ü      na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Młodzieszyn,

ü      na tablicy ogłoszeń sołectwa Tułowice,

ü      na tablicy ogłoszeń sołectwa Łasice,

ü      na tablicy ogłoszeń sołectwa Witkowice.

 

Do wiadomości:

1.      Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00 – 015 Warszawa.

2.      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, 96 – 500 Sochaczew, ul. Traugutta 18.

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

 

 

 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

 

 

 

   Postanowienie sporządziła: mgr inż. Agnieszka Walisiewicz, inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
 • Data udostępnienia w BIP: 2016-07-27 13:38:06
 • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-19 16:16:50
 • Liczba odsłon: 1594
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4008649]

przewiń do góry