WÓJT GMINY

Brochów

Brochów, dnia 21.11.2012 r.

OŚ.6220.8.2012
OBWIESZCZENIE z dnia 21.11.2012 r.

Wójta Gminy Brochów informujące o niezałatwieniu sprawy w terminieZgodnie z art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam, że wydanie postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o którym mowa w art. 63 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ((Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) dla przedsięwzięcia:


,,Jaz na rzece Łasica w miejscowości Łasice i Tułowice w gminie Brochów’’


uzależnione jest od otrzymania opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w piśmie z dnia 12.11.2012 r. (data wpływu 19.11.2012 r.) znak WOOŚ-II.4240.1044.2012.PK poinformował, że z uwagi na skomplikowany charakter sprawy dotyczącej wydania opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy do dnia 21 listopada 2012 r.

W związku z powyższym podjęcie dalszych czynności administracyjnych nastąpi niezwłocznie, po uzyskaniu opinii wyżej wymienionego organu, w terminie do dnia 5 grudnia 2012 r.


Uprzejmie informuję, że w ciągu 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, strony postępowania mają prawo zapoznać się z nowym materiałem dowodowym oraz ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją, w Urzędzie Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, pokój 27, w godz. 830 – 1500 , telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, wew. 24.


                                                                                                     WÓJT

                                                                                         mgr inż. Andrzej FijołekOtrzymują:

 1. Pełnomocnik inwestora.

 2. Inwestor.

 3. Sołtys wsi Łasice z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

 4. Sołtys wsi Tułowice z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

 5. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00 – 015 Warszawa

 1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, 96 – 500 Sochaczew, ul. Traugutta 18

 2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów..

 3. Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Brochów.

 4. A/a

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Tarczyk
 • Data udostępnienia w BIP: 2012-11-21 15:31:37
 • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Tarczyk
 • Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-21 15:31:37
 • Liczba odsłon: 1437
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3996072]

przewiń do góry