Brochów, 07.07.2010 r.

 

OŚ.7624/2/10

 

 

 

D E C Y Z J A    Nr 441

o środowiskowych uwarunkowaniach

 

            Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), oraz art. 71 ust. 2 pkt 2 , art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i 85 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm., zwanej dalej ,,ustawą ooś''), a także § 3 ust. 1 pkt 72a  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.05.2010 r. złożonego w imieniu Gminy Brochów przez Wójta tejże Gminy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w obrębie ewidencyjnym Wólka Smolana, Brochocin, Olszowiec, Konary Łęg, Malanowo w gminie Brochów wraz z odprowadzeniem ścieków do istniejącej Oczyszczalni Ścieków poprzez sieć istniejących kanałów kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i grawitacyjnej w gminie Brochów i po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie

 

orzekam

 

1. Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w obrębie ewidencyjnym Wólka Smolana, Brochocin, Olszowiec, Konary Łęg, Malanowo w gminie Brochów wraz z odprowadzeniem ścieków do istniejącej Oczyszczalni Ścieków poprzez sieć istniejących kanałów kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i grawitacyjnej w gminie Brochów i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

2. Określam warunki realizacji przedsięwzięcia biorąc pod uwagę informacje zawarte w art. 63 ust 1 ustawy ,,ooś’’.

a)      prawidłowo zabezpieczyć sprzęt i plac budowy oraz jej zaplecze przed możliwością skażenia gleb i wód substancjami ropopochodnymi oraz zapewnić właściwą organizację placu budowy, z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu oraz jego rekultywacji po zakończeniu procesu inwestycyjnego,

b)      roboty ziemne, wykonywanie wykopów  prowadzić tak, aby zminimalizować mechaniczne uszkodzenie pni, koron oraz systemów korzeniowych drzew,

c)      ewentualne usunięcie drzew i krzewów ograniczyć  do niezbędnego minimum i prowadzić poza okresem lęgowym ptaków,

d)      w pobliżu zabudowy mieszkaniowej przemieszczane masy ziemi należy utrzymać w stanie wilgotności celem ograniczenia pylenia,

e)      minimalizować uciążliwość akustyczną zdeterminowaną prowadzeniem prac budowlanych, poprzez wykonywanie prac wyłącznie w porze dziennej (tj. 600 – 2200),

f)       zastosować materiały oraz urządzenia o odpowiedniej jakości, zgodnie z normami, posiadające atesty i certyfikaty potwierdzające ich zastosowanie w budownictwie,

g)      prowadzić właściwą gospodarkę odpadami wytworzonymi podczas budowy, w tym minimalizować ich ilość oraz przeprowadzić selektywną zbiórkę w szczelnych pojemnikach, w warunkach zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych,

h)      po zakończeniu prac budowlanych doprowadzić teren przyległy do terenu przedsięwzięcia do stanu maksymalnie zbliżonego do stanu poprzedniego.

 

3.Charakterystyka przedsięwzięcia i karta  informacyjna przedsięwzięcia stanowią załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

u z a s a  d n i e n i e

 

Gmina Brochów wystąpiła z wnioskiem z dnia 06.05.2010 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w obrębie ewidencyjnym Wólka Smolana, Brochocin, Olszowiec, Konary Łęg, Malanowo w gminie Brochów wraz z odprowadzeniem ścieków do istniejącej Oczyszczalni Ścieków poprzez sieć istniejących kanałów kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i grawitacyjnej w gminie Brochów.

   Poprzez szczegółową analizę zapisów zawartych w poszczególnych punktach § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U.Nr.257, poz.2573 z późn. zm.) raportu mogą wymagać pkt 72a kanały zbiorcze przeznaczone do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych, dla których to nie zawsze jest wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko, tym samym potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

   W związku z tym Wójt Gminy Brochów jako organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po zapoznaniu się z charakterystyką przedsięwzięcia mając za podstawę art. 64 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 ze zm.) wystąpił pismem z dnia 7 maja 2010 roku do regionalnego dyrektora ochrony środowiska i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowego zamierzenia.

    Państwowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie w opinii sanitarnej znak: ZNS.712-2-21/10 z dnia 19.05.2010 r. stwierdził brak potrzeby sporządzenia raportu dla w/w inwestycji,  również Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w wydanym postanowieniu z dnia 14 czerwca 2010 r. znak: RDOŚ-14-WOOŚ-II-AK-6614-908/10 (data wpływu: 23.06.2010 r.)  wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

   Po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę wyżej wymienione dokumenty oraz § 3 ust.1 pkt 72 lit a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573, ze zm.) i uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ,,ooś'', Wójt Gminy Brochów wydał 06.07.2010 r. postanowienie w którym to nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w obrębie ewidencyjnym Wólka Smolana, Brochocin, Olszowiec, Konary Łęg, Malanowo w gminie Brochów wraz z odprowadzeniem ścieków do istniejącej Oczyszczalni Ścieków poprzez sieć istniejących kanałów kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i grawitacyjnej w gminie Brochów.

   Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej o łącznej długości 8000 m. Ponadto w ramach przedsięwzięcia zakłada się budowę:

- studni popłucznych i odpowietrzająco-płuczących w ilości około 10 sztuk,

- indywidualnych studzienek – przepompowni dla każdego zabudowania, wyposażonych w zanurzeniową pompę z rozdrabniaczem w ilości około 90 sztuk,

- przykanalików sanitarnych rur PE średnicy 50 i 40 mm, o łącznej długości 3000 m (w ilości około 90 sztuk).

   Ścieki będą odprowadzane do istniejącej oczyszczalni ścieków w gminie Brochów. Przewidywany czas realizacji przedsięwzięcia będzie wynosił 12 miesięcy. Planowana inwestycja nie jest powiązana z innymi przedsięwzięciami. Brak jest możliwości kumulowania się jej oddziaływania z oddziaływaniami innych przedsięwzięć na tym terenie. W trakcie realizacji zadania będą wykorzystywane podstawowe media: woda i energia elektryczna – w ilości ok. 40 kW w celu zasilania przepompowni. Przedsięwzięcie nie spowoduje trwałego zwiększenia ilości lokalnych zanieczyszczeń w stosunku do poziomu obecnego, choć w trakcie prac budowlanych nie można wykluczyć krótkotrwałego zwiększenia poziomu hałasu i zanieczyszczeń powietrza spowodowanych pracą sprzętu. Ścieki będą odprowadzane do istniejącej oczyszczalni ścieków w gminie Brochów. Planowane przedsięwzięcie nie należy do inwestycji stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii.

   Zamierzenie będzie realizowane poza miejscem występowania obszarów wodno – błotnych, obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarami wybrzeży, obszarami górskimi i leśnymi. W rejonie inwestycji nie występują również obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych. Teren, na którym realizowane będzie planowane przedsięwzięcie położony jest poza wszelkimi formami ochrony przyrody wymienionymi w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009  r., Nr 151, poz. 1220, ze zm.). Najbliższym, względem planowanego przedsięwzięcia, obszarem Natura 2000 jest ,,Puszcza Kampinoska'' PLC 140001, oddalony jest o ok. 1,5 km od inwestycji. Biorąc pod uwagę lokalizację przedmiotowej inwestycji oraz jej rodzaj, zakres, skalę i wielkość stwierdza się, że nie jest ona przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na cele ochrony, integralność oraz spójność obszarów Natura 2000. Z przedstawionej dokumentacji nie wynika, aby zadanie było realizowane na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone. W miejscu realizacji przedsięwzięcia oraz w jego pobliżu, brak jest obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora i inne naturalne zbiorniki wód stojących, brak jest również uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

   Zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji. Ze względu na lokalizację, charakter i skalę zamierzenia nie przewiduje się możliwości wystąpienia oddziaływań transgranicznych. Informacje zawarte we wniosku stwierdzają brak możliwości wystąpienia oddziaływań o znacznej wielkości lub złożoności. Planowana inwestycja nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko. Dane zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia potwierdzają pewność wystąpienia oddziaływania na etapie realizacji zadania. Bezpośrednie oddziaływania będą miały jedynie zasięg lokalny i ograniczą się do terenu oraz okresu budowy. Oddziaływanie powstałe na etapie realizacji inwestycji będą krótkotrwałe i odwracalne.

   Przedmiotowe postępowanie, nie musiało być prowadzone z udziałem społeczeństwa, ograniczone zostało jedynie do udziału stron postępowania. Organ ustalił, że liczba stron postępowania przekracza 20. W związku z tym, stosownie do art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 z póź. zm) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego .

   Obwieszczeniem z dnia 7 maja 2010 r. organ w sposób zwyczajowo przyjęty (poprzez sołtysów, umieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brochów oraz stronie internetowej Urzędu Gminy Brochów ) poinformował strony postępowania o przysługującym im prawie do czynnego udziału w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej.

   Należy zaznaczyć, że w trakcie całego postępowania administracyjnego od stron postępowania do organu nie wpłynęły żadne wnioski czy też uwagi.

   Po przeprowadzeniu prawem przewidzianej procedury, uwzględnieniu opinii wyżej wymienionych organów oraz przeprowadzeniu wnikliwej analizy zebranych w przedmiotowej sprawie materiałów stwierdzono, że budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w obrębie ewidencyjnym Wólka Smolana, Brochocin, Olszowiec, Konary Łęg, Malanowo w gminie Brochów wraz z odprowadzeniem ścieków do istniejącej Oczyszczalni Ścieków poprzez sieć istniejących kanałów kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i grawitacyjnej w gminie Brochów, z uwagi na rodzaj, skalę i usytuowanie przedsięwzięcia nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko i zdrowie ludzi.

   Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.  

 

p o u c z e n i e

 

-    Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – 13 ustawy ooś. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

-    Wskazany wyżej termin zgodnie z ust. 4 wyżej wymienionej ustawy, może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

-    W okresie, o którym mowa w art. 72 ust. 3 i 4 wyżej wymienionej ustawy, dla danego przedsięwzięcia wydaje się jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się także w przypadku, gdy dla danego przedsięwzięcia jest wymagane uzyskanie więcej niż jednej decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 - 13, lub gdy wnioskodawca uzyskuje odrębnie decyzje dla poszczególnych etapów realizacji przedsięwzięcia.

-    Stosownie do zapisu zawartego w art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199,  poz. 1227 ze zm.) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzje, o których mowa w art. 72 ust.1 pkt 1 - 13.

 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania decyzji.

 

  

                                                                          Wójt Gminy Brochów

                                                                                Andrzej Fijołek

 

 

 Załączniki:

1.       Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy ooś.

2.       Karta informacyjna przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy ooś.

 

Otrzymują:

1.       Inwestor - Gmina Brochów w/m.

2.       Sołtys wsi Wólka Smolana - z prośbą o powiadomienie stron w sposób zwyczajowo przyjęty.

3.       Sołtys wsi Brochocin - z prośbą o powiadomienie stron w sposób zwyczajowo przyjęty.

4.       Sołtys wsi Olszowiec - z prośbą o powiadomienie stron w sposób zwyczajowo przyjęty.

5.       Sołtys wsi Konary Łęg - z prośbą o powiadomienie stron w sposób zwyczajowo przyjęty.

6.       Sołtys wsi Malanowo - z prośbą o powiadomienie stron w sposób zwyczajowo przyjęty.

7.       A/a

8.       Decyzja zostanie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Brochów i tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Brochów.

 

Do wiadomości:

1.       Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00 – 015 Warszawa.

2.       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, 96 – 500 Sochaczew, ul. Traugutta 18.

 

Podstawę prawną niniejszej  decyzji stanowi art. 71 ust. 2 pkt 2, 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze. zm.) który mówi że, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

   Według art. 75 ust. 1 pkt 4 wyżej wymienionej ustawy, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wójt, burmistrz, prezydent miasta – w przypadku pozostałych przedsięwzięć.

   Na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy ,,ooś’’ w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z art. 84 ust. 2 charakterystyka przedsięwzięcia i karta informacyjna przedsięwzięcia stanowią załączniki do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

   W art. 85 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy czytamy że, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga uzasadnienia., natomiast według art. 85 ust 2 pkt 2 uzasadnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, niezależnie od wymagań wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, powinno zawierać w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1, uwzględnionych przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

         Charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do decyzji

Nr  441 z dnia 07.07.2010 r.

 

1) Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia:

            Przedsięwzięcie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w obrębie ewidencyjnym Wólka Smolana, Brochocin, Olszowiec, Konary Łęg, Malanowo w gminie Brochów wraz z odprowadzeniem ścieków do istniejącej Oczyszczalni Ścieków poprzez siećistniejących kanałów kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i grawitacyjnej w gminie Brochów.

   Zadanie obejmuje :

            - budowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur PE średnicy 160, 110, 90, 75 i 63 mm o                  łącznej długości L= 8000 m,

            - budowę studni płucznych i odpowietrzająco – płuczących – ok. 10 szt.,budowę indywidualnych             studzienek-przepompowni dla każdego zabudowania,

            - wyposażonych w zanurzeniową pompę z rozdrabniaczem – ok. 90 szt.,

            - budowę przykanalików sanitarnych z rur PE średnicy 50 i 40 mm o łącznej długości L= 3000 m              (ok.90 szt.).

   Przewidywany czas realizacji przedsięwzięcia wynosi 12 miesięcy.

 

2) Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób   ich wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną:

            Powierzchnia zajmowana przez projektowaną kanalizację sanitarną :

            - przewód sieci kanalizacji sanitarnej w rzucie - 750 m2,

            - przewód przykanalików sanitarnych w rzucie - 120 m2,

            - przepompownie przydomowe - 1,54 m2 * 90 szt = 139 m2

            - studzienki płuczne w rzucie – 1,54 m2 * 10 szt = 15,4 m2,

  Inwestycja realizowana będzie na terenach dróg wojewódzkiej, powiatowych, gminnych, na działkach prywatnych zlokalizowanych wzdłuż tych dróg oraz terenie kolejowym. Ponieważ projektowane obiekty są budowlami podziemnymi teren zajęty pod inwestycję będzie mógł być wykorzystywany tak jak dotychczas .        Nie przewiduje się zmiany pokrycia szatą roślinną zajmowanego terenu.

Do projektowanej kanalizacji nie przewiduje się konieczności wykonywania stałych dojazdów. Na czas budowy zjazdy do działek realizowane będą z istniejących dróg.

 

3) Rodzaj technologii .

            Przewiduje się wykonanie sieci jako układu przewodów wykonanych z rur z tworzyw sztucznych do kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej, kanał zbiorczy ciśnieniowy należy wykonać z rur PE80 o SDR 13,6 średnicy – 160, 110, 90, 75 i 63 mm na 10 bar układając go w gruncie na głębokości ok. 1,50 mppt.

   Długość sieci kanalizacyjnej :

            1. PE PN 10 f 160 mm L = 400 m,

            2. PE PN 10 f 110 mm L = 1950 m,

            3. PE PN 10 f 90 mm L = 4350 m,

            4. PE PN 10 f 75 mm L = 600 m,

            5. PE PN 10 f 63 mm L = 700 m,

               Łączna długość L = 8000 m

   Połączenia w węzłach sieci kanalizacji sanitarnej należy wykonać za pomocą trójników. Na załamaniach i rozgałęzieniach sieci należy wykonać betonowe bloki oporowe. Łączenie rur oraz odejścia wykonać za pomocą zgrzewania doczołowego kształtek elektrooporowych , lub kształtek z PEHD typu POLYRAC prod. Fischera. Na bocznych odgałęzieniach sieci należy wykonać studzienki płuczące. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej wykonać rur PE na ciśnienie 10 bar łączone ze sobą za pomącą zgrzewania. Długość przyłączy:

            6. PE PN 10 f 40 mm L = 2900 m,

            7. PE PN 10 f 50 mm L = 100 m,

                Łączna długość L = 3000 m

   Podłączenia z siecią wykonać poprzez montaż trójników .

W projekcie przewidziano indywidualne studzienki-przepompownie dla każdego zabudowania, wyposażone w zanurzeniową pompę z rozdrabniaczem będącą elementem systemu kanalizacji ciśnieniowej.

 

4) Warianty przedsięwzięcia:

            Realizacja w jednym wariancie. Innych wariantów nie przewiduje się.

5) Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii:

            Do realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się wykorzystania wody..

Szacunkowe zapotrzebowanie na energię wynosi:

-        elektryczną. – ok. 40 kW – zasilanie przepompowni

-        cieplną - nie dotyczy

-        gazową. – nie dotyczy

 

6) Rozwiązania chroniące środowisko:

            a) Budowa przewodów z rur tworzyw sztucznych zapewniających szczelność.

            b) W trakcie planowania inwestycji brano pod uwagę rozwiązanie alternatywne, czyli odstąpienie od budowy sieci kanalizacyjnej. Jednak na terenach, które nie są objęte systemem kanalizacji sanitarnej, ścieki gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych tzw. szambach, a następnie wywożone są do oczyszczalni ścieków. Niestety ze względu na znaczne koszty związane z wywożeniem ścieków do oczyszczalni, występują przypadki, że mieszkańcy budują nieszczelne zbiorniki lub opróżniają ich zawartość do rowów melioracyjnych lub rozprowadzają na powierzchni ziemi. Takie działanie wpływa negatywnie na środowisko naturalne, a tym samym następuje stałe pogarszanie jakości środowiska gruntowo – wodnego. Planowana inwestycja korzystnie wpłynie na środowisko.

   W trakcie prowadzenia prac wystąpią niewielkie uciążliwości związane z hałasem oraz emisją gazów z pracujących maszyn. Ponieważ inwestycja ta jest budowlą liniową uciążliwości z nią związane nie kumulowane są w jednym miejscu, przez co nie będą dokuczliwe. Wykopy pod kanalizację ciśnieniową są wykopami płytkimi i mało gabarytowymi, materiały są lekkie w związku z czym jest szybki postęp prac, czyli krótki czas przebywania w jednym miejscy.

 

7) Rodzaj i przewidywane ilości wprowadzonych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko.

            Na terenie objętym opracowaniem , przewiduje się odprowadzenie ścieków sanitarnych z wszystkich budynków usytuowanych wzdłuż projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i przetransportowanie ich do istniejącej Oczyszczalni Ścieków. Takie działania pozwolą na zlikwidowanie nieszczelnych zbiorników ścieków szamb.

   Ponieważ zlewnię oczyszczalni stanowi wieś o zabudowie wyłącznie mieszkaniowej ( bez udziału przemysłu) to skład ścieków nie odbiega od składu ścieków bytowo-gospodarczych tj.:

            BZT5 280 mg O2/dm3

            Zawiesina ogólna 300 mg/dm3

            Azot ogólny 55 mg/dm3

            Fosfor ogólny 10 mg/dm3

   Wymagania dotyczące jakości ścieków oczyszczonych odpływających z oczyszczalni do odbiornika nie mają wpływu na projektowanie sieci kanalizacyjnej i stanowią przedmiot oddzielnego opracowania .

 

Założenia:

            - ilość budynków stan istn. – 90

            - ilość budynków –perspektywa - 90 + 60 = 150

            - ilość mieszkańców stan istn - 90 x 4 = 360

            - ilość mieszkańców –perspektywa - 150 x 4 = 600

            - jednostkowa ilość ścieków na mieszkańca i dobę – 140 l/Md x 0,9 = 126 l/Md

            - współczynnik nierównomierności dobowej Nd=1,4

-        współczynnik nierównomierności godzinowej Nn=2,0

 

Obliczenia ilości ścieków :

 

            STAN ISTNIEJĄCY :

            Qśrd = 360 x 126 = 45,4 m³/d

            Qmaxd = 45,4 x 1,4 = 63,5 m³/d

            Qmaxh = 5,3 m³/h

            q = 1,5 l/s

 

 

            PERSPEKTYWA :

            Qśrd = 600 x 126 = 75,6 m³/d

            Qmaxd = 75,6 x 1,4 = 105,8 m³/d

            Qmaxh = 8,8 m³/h

            q = 2,5 l/s

 

Ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych - Nie dotyczy.

Ilość i sposób odprowadzania wód opadowych - Nie dotyczy.

Rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami - Nie dotyczy.

Ilości i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn, urządzeń – Przydomowe przepompownie ścieków z pompami zanurzeniowymi z rozdrabniaczem (bezskratkowe) – ok 90 szt.

Przewidywane zużycie paliw przez maszyny niezbędne do wykonywania prac związanych z budową (głównie wykopy i transport materiałów) wynosi – ok. 15 000 l benzyny i oleju opałowego w okresie 12 miesięcy.

   W trakcie realizacji robót nie powstają odpady. Nadmiar ziemi z wykopów, który zastąpiony będzie podsypką i obsypką piaskową stanowi ok. 20 % całości wykopów i przy tak dużej długości wykopów oraz prowadzeniu wykopów po polach nie stanowi problemu, gdyż zostanie wykorzystany do wyrównania nierówności terenu i rozplantowany.

 

8) Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko

            Ze względu na lokalizację i sposób funkcjonowania przedsięwzięcia nie ma możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko ani w czasie normalnej eksploatacji , ani w razie ewentualnej awarii.

 

9) Oddziaływanie przedsięwzięcia na obszary podlegające ochronie przyrody.

            W rejonie inwestycji nie występują obszary wymagające szczególnej ochrony tj. parki narodowe, leśne kompleksy promocyjne, obszary ochrony uzdrowiskowej oraz obszary, na których znajdują się pomniki historii wpisane na „Listę Dziedzictwa Światowego”. Obszar nie znajduje się w obrębie jakiegokolwiek z Wieloprzestrzennych Systemów Obszarów Chronionych (WSOCh).

  Obszary specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 ustanowione zostały rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 229, poz. 2313). Podstawą prawną UE jest Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich ptaków (ze zmianami).

  Najbliższymi obszarami specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (zgodnie z § 2 pkt 17 wyżej wymienionego rozporządzenia) będą:

- Puszcza Kampinoska – Kampinoski Park Narodowy (o kodzie PLC140001) - odległość w kierunku północno- wschodnim ok. 4 km,

- Dolina Środkowej Wisły ( o kodzie PLB 140004 ) – odległość w kierunku północnym ok. 10 km .

   Biorąc pod uwagę charakter niniejszego przedsięwzięcia (budowa sieci kanalizacji sanitarnej ), miejsce jego realizacji, odległość inwestycji od najbliższego obszaru Natura 2000 (ok.4 km w najbliższym miejscu – do obszaru PLC140001) oraz cele, dla których obszar ten został ustanowiony należy stwierdzić, iż realizacja przedsięwzięcia nie będzie miała istotnego wpływu na obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000.

   Przy właściwym doborze sprzętu budowlanego oraz stosowaniu odpowiedniego sprzętu (jak najnowszy, sprawny technicznie, spełniający normy w zakresie emisji hałasu i zanieczyszczeń gazowych - sprzęt mechaniczny używany w fazie budowy spełniać będzie m.in. wymogi rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska – Dz. U. nr 263, poz. 2202; zm. Dz.U. z 2006 r. nr 32, poz. 223) dla wykonania wykopu niezbędnego dla ułożenia w nim odcinka sieci kanalizacyjnej, wykonywania prac budowlanych przede wszystkim metodą na odkład (celem zapobieżenia uszkadzaniu korzeni drzew, które mogą znaleźć się w zasięgu oddziaływania sprzętu budowlanego), w przypadku wystąpienia ewentualnej „kolizji” z systemem korzeniowym drzew stosowanie metody przewiertu, zaś w przypadku konieczności prowadzenia prac budowlanych w pobliżu drzew za pomocą urządzeń mechanicznych – stosowania opasek

metalowych (taśma) dla ochrony pni drzew, nie przewiduje się także negatywnego oddziaływania

również na obszary ochronne Kampinoskiego Parku Narodowego .

   Planowana inwestycja przyczyni się do podniesienia poziomu życia mieszkańców i korzystnie wpłynie na środowisko.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Ścigocka
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-07-16 12:53:27
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Ścigocka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-07-16 12:53:27
  • Liczba odsłon: 1555
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4023409]

przewiń do góry