Brochów, dnia 30 czerwca 2017r.

Gmina Brochów

Brochów 125

05-088 Brochów

ZP.GN.273.2.2017

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA:

 

KONSERWACJĘ OŚWIETLENIA DROGOWEGO W GMINIE BROCHÓW W LATACH 2017 – 2020

 

 

                Gmina Brochów informuje, że w prowadzonym w/w postępowaniu wpłynęła 1 oferta, która spełnia wymagane kryteria, złożona przez:

 

„ELBIT” Roman Gołaszewski

96-500 Sochaczew, Kuznocin 11

Oferowana cena brutto:    75.276,00 zł

 

Dziękuję za złożenie ofert i zapraszam do dalszej współpracy.

 

 

Piotr Szymański

 

          Wójt Gminy Brochów
-------------------------------------------------------------------------------------------


instrukcja_konserwacja_2017_2020.pdf.rtf

GMINA BROCHÓW

BROCHÓW125

05-088 BROCHÓW

(pieczęć zamawiającego)

Brochów, dnia 22.06.2017 r.

ZP.GN.273.2.2017

(znak sprawy)

 

Z A P Y T A N I E    O F E R T O W E

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro.

 

 

1.      Zamawiający

Gmina Brochów

Brochów 125,

05-088 Brochów

 

2.      Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zaproszenia do złożenia oferty cenowej jest wykonanie usługi:

KONSERWACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY BROCHÓW W LATACH 2017 – 2020.

W zakres zamówienia wchodzi świadczenie przez Wykonawcę usług polegających na konserwacji i bieżących naprawach oraz robotach wyszczególnionych do wykonania w instrukcji współpracy przy eksploatacji oświetlenia zewnętrznego, przyjmując czynnych 712 lamp wzdłuż dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich na terenie gminy Brochów.

Wykonawca uwzględnia zakup materiałów, robociznę, pracę sprzętu i inne niezbędne czynności związane ze świadczeniem usługi.

Naprawa i wymiana niesprawnych źródeł światła z użyciem   nowych, energooszczędnych urządzeń i materiałów posiadających wymagane atesty i certyfikaty.

Ponadto do zadań Wykonawcy będzie należeć bieżąca kontrola stanu technicznego sieci dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania.

 

3.      Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:

a)     termin wykonania zamówienia: od 01 lipca 2017r. do 30 czerwca 2020r.

b)    warunki płatności: Raz w kwartale do 30 dnia następującego miesiąca po upływie kwartału. Zamawiający nie dopuszcza przedpłat.

c)     tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

 

4.      Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

Urząd Gminy Brochów, Brochów 125 05-088 Brochów

 

Pracownicy uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:

Magdalena Cętkowska

e-mail: m.cetkowska@brochow.pl     tel. 22 725 70 03 wew. 233

Maria Rojek                  

e-mail: m.rojek@brochow.pl               tel. 22 725 70 03 wew. 231   

Joanna Tarczyk                                   tel. 22 725 70 03 wew. 231

                  e-mail: j.tarczyk@brochow.pl

                  (w godzinach od 8:30 do 15:00).

 

5.      Kryterium wyboru ofert:

Kryetrium wyboru oferty będzie cena ofertowa (100%).

 

6.      Sposób oceny i dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty :

Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym – dokumenty niezbędne.

Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia itp.)

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

- posiadają prawo do wykonania określonej działalności lub czynności w zakresie przedmiotu zamówienia

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia

- wykażą, że wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 2 usługi obejmujące konserwację oświetlenia ulicznego o wartości nie mniejszej niż 40.000,00 zł brutto łącznie, poparte referencjami (załącznik nr 1b).

- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia

- mają swoją siedzibę w odległości nie większej niż 30 km od siedziby Zamawiającego.

 

7.      Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści (jeżeli wymagana jest forma pisemna umowy na podstawie odrębnych przepisów zamawiającego):

- Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie dokonywać przeglądu oświetlenia, a także przyjmować zgłoszenia napraw od mieszkańców gminy i ze strony Zamawiającego

- Zgłoszenia awarii oświetlenia drogowego przyjmowane będą przez wykonawcę w godz. 8.00 – 18.00 we wszystkie dni robocze pod nr tel. Podanym przez Wykonawcę

- Wykonawca zobowiązuje się w czasie 48 godzin usuwać zgłaszane awarie oświetlenia drogowego, sprawy zgłaszane jako pilne w ciągu 24 godzin, a w przypadku złych warunków atmosferycznych w terminie 72 godzin

- W przypadku braku reakcji Wykonawcy na zgłoszenie awarii, Zamawiający może zlecić usunięcie awarii innemu wykonawcy, a koszty prac potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy, któremu powierzono przedmiot umowy

- Konserwacja oświetlenia drogowego będzie prowadzona zgodnie z obowiązującą „Instrukcją współpracy przy eksploatacji oświetlenia zewnętrznego między konserwatorami oświetlenia, a Zakładem Energetycznym Warszawa Teren S.A.”

- Zamawiający ma prawo rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy:

      * Wykonawca zaprzestanie realizacji usługi przez okres 2 kolejnych dni po otrzymaniu odnotowanego           upomnienia przez pracownika Urzędu Gminy Brochów

 * pomimo wezwania Wykonawca będzie realizował usługi niezgodnie z postanowieniami umowy

  1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem /umieścić w zabezpieczonej zamkniętej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją Zapytanie ofertowe do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Konserwację oświetlenia drogowego na terenie gminy Brochów w latach 2017 – 2020.

Nie otwierać przed dniem 30.06.2017 r. Godz. 11 15 .

9.         Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1a do zapytania ofertowego

 

10.                           Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 

1.         Oferty można składać osobiście lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego. W takim przypadku za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego.

2.         Oferty składane osobiście można złożyć w dni robocze: w godzinach pracy Urzędu Gminy Brochów w sekretariacie pokój Nr 36 na adres:

       Urząd Gminy Brochów

       Brochów 125, 05-088 Brochów.

 

       Godziny pracy Urzędu Gminy Brochów

       Poniedziałek –piątek godz. 8 00 -16 00

       Wtorek godz. 9 00 -17 00

3.         Termin składania ofert upływa w dniu 30 czerwca 2017 roku o godz. 11:00.

4.         W   przypadku   przesłania oferty   pocztą, należy   umieścić ofertę w dwóch kopertach. Wskazane jest aby obydwie koperty były opisane nazwą i adresem Wykonawcy i adresowane   na Zamawiającego.

5.         Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 30 czerwca   2017 roku o godz. 11:15 w lokalu Zamawiającego znajdującym się pod adresem:

Urząd Gminy Brochów

Brochów 125

05-088 Brochów

pok. Nr 15 (sala konferencyjna), parter

6.    Oferty otrzymane przez zamawiającego po terminie zostaną zwrócone wykonawcy pocztą.

7.    Wykonawcy mogą uczestniczyć w jawnym otwarciu ofert.

8.         Zamawiający poinformuje o wyborze najkorzystniejszej oferty. Informacja o wyniku postępowania zostanie upubliczniona- umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.brochow.bip.org.pl oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego

9.         Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza o miejscu i terminie zawarcia umowy.

 

11.        Pozostałe postanowienia i informacje

1.       Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, w szczególności w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

2.       Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej

3.       Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania, unieważnienia go w   całości w każdym czasie bez podania przyczyny.

4.       Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty.

5.       Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu.

6.      Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania.

7.       Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej ofert, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

8.       W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez ponownego ich badania i oceny.

 

12.        Termin związania ofertą

1.         Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni.

2.         Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 

 

Załączniki:

1a. Wzór formularza ofertowego

1b. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat usług

2.   Instrukcja współpracy przy eksploatacji oświetlenia zewnętrznego między konserwatorami oświetlenia a Zakładem Energetycznym Warszawa – Teren S.A.

3. Projekt umowy 


 

 

 

Wójt Gminy Brochów

mgr inż. Piotr Szymański

(-)


wzor_formularza_ofertowego_konserwacja_oswietlenia_2017_2020.docx

wykaz_wykonanych_uslug_konserwacja_oswietlenia_2017_2020.docx  

     projekt_umowy_na_konserwacje_oswietlenia_drogowego_w_lat_ach_2017_2020.doc

instrukcja_konserwacja_2017_2020.pdf

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Tarczyk
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-06-22 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Tarczyk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-30 13:56:25
  • Liczba odsłon: 1810
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4008673]

przewiń do góry