Brochów, dn. 15.05.2017 r.

OŚ.271.6.2017

 

OGŁOSZENIE

o wyborze oferty w trybie zapytania ofertowego na

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brochów, Etap IV”

 

Wójt Gminy Brochów działając jako zamawiający w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie zapytania ofertowego z wyłączeniem procedur wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8 ustawy) na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brochów, Etap IV” zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły 4 oferty, a mianowicie:

 

Lp.

Nazwa oferenta

Cena oferty brutto za:

demontaż z dachu, pakowanie, transport i utylizacja 12,916 Mg wyrobów zawierających azbest

pakowanie, transport i utylizacja 65,310 Mg wyrobów zawierających  azbest

1

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PIORT” Piotr Jaczyński

ul. Warszawska 38B

05-084 Leszno

6 695,65 zł

16 575,68 zł

2

TONSMEIER CENTRUM Sp. z o.o.

ul. Łąkoszyńska 127

99-300 Kutno

6 765,40 zł

19 679,21 zł

3

PRO-EKO SERWIS Sp. z o.o.

Bierzewice 62

09-500 Gostynin

6 328,84 zł

27 430,20 zł

4

KG EKO-INVEST Sp. z o.o.

ul. Ikara 20 lok. 2

02-705 Warszawa

3 347,83 zł

16 928,35 zł

 

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Nr 4 z ceną brutto za:

  1. demontaż z dachu, pakowanie, transport i utylizacja 12,916 Mg wyrobów zawierających azbest – 3 347,83 zł
  2. pakowanie, transport i utylizacja 65,310 Mg wyrobów zawierających  azbest – 16 928,35 zł

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie odrzucono żadnej oferty.

 

 

WÓJT

mgr inż. Piotr Szymański

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Brochów, dnia 08.05.2017 r.

OŚ.271.6.2017

 

  ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na zamówienie o wartości nieprzekraczającej 30 000 EURO

prowadzone w oparciu o art. 4 pkt 8

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(t. j. 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)

 

 Gmina Brochów zwraca się z zapytanie ofertowym dotyczącym zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brochów, Etap IV” .

 

  1. Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1.         Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brochów w zakres, którego wchodzi:

a)     demontaż z dachu, pakowanie, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest w ilości nie przekraczającej 12,916 Mg (807,00 m 2 ) wyrobów zawierających,

b)     pakowanie, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest w ilości nie przekraczającej 65,310 Mg (4 114,00 m 2 ) wyrobów zawierających azbest składowanych na nieruchomościach położonych na terenie gminy Brochów.

2.         Podana ilość wyrobów zawierających azbest ma charakter szacunkowy, w związku z tym zakres zamówienia może ulec zmianie i będzie określony na podstawie faktycznych ilości odebranych wyrobów zawierających azbest.

3.         Poinformowanie mieszkańców o dokładnym terminie odbioru odpadów zawierających azbest.

4.         Demontaż, pakowanie, transport i utylizacja przy użyciu własnych maszyn i urządzeń.

5.         Wywóz odpadów własnym specjalistycznym pojazdem do unieszkodliwienia na składowisko zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

6.         Przekazanie odpadów zawierających azbest do unieszkodliwienia na składowisko zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

7.         Ważenie odbieranych płyt azbestowo-cementowych ma odbywać się w obecności właściciela nieruchomości. Wykonawca dokonuje ważenia pry użyciu własnych urządzeń. Z przeprowadzonej czynności ważenia Wykonawca każdorazowo ma obowiązek spisać protokół, który ma zawierać co najmniej: nazwę Wykonawcy, imię i nazwisko właściciela nieruchomości, miejsce odbioru odpadów, datę odbioru, ilość odebranych odpadów w Mg, wskazanie czy dokonano demontażu wyrobów zawierających azbest.

8.         Dostarczenie Zamawiającemu dowodu unieszkodliwienia odpadów, tj. karty przekazania odpadów, protokołów odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości.

9.         Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa.

10.     Wykonawca poniesie koszty naprawy ewentualnych zniszczeń, spowodowanych podczas wykonywania usługi.

 

    II.             Termin realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia musi zostać zrealizowany do dnia 30.09.2017 r.

  1. Warunki złożenia oferty

1.         Ofertę w formie pisemnej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania należy złożyć w siedzibie zamawiającego w następujący sposób:

a)     ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie i opisać następująco:

oferta na: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest

z terenu Gminy Brochów, Etap IV”

Nie otwierać przed: 15.05.2017 r., godz. 11:15

b)     ofertę należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Brochów lub listownie na adres: Gmina Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów – decyduje data wpływu do urzędu.

2.         Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.05.2017 r. do godz. 11:00.

 

  IV.             Wymagane dokumenty

Do oferty należy dołączyć uwierzytelnione kopie następujących dokumentów:

a)     aktualnego zezwolenia na transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest lub umowę z firmą transportową posiadającą zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych

b)    umowy ze składowiskiem odpadów na odbiór – unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest

 

    V.             Wybór najkorzystniejszej oferty, podpisanie umowy

1.         Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena oferty – 100 % .

2.         Jeżeli w postępowaniu złożone zostaną oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

3.         Wykonawcy składając ofert dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane z złożonych ofertach.

4.         Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert.

5.         Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

a)     jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do składania ofert, a nie została skutecznie poprawiona,

b)     została złożona przez Wykonawcę po terminie,

c)     zawiera błędy o obliczaniu ceny, których nie można poprawić,

d)    brakuje w niej wymaganych dokumentów.

6.         Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a)     odwołania postępowania, unieważnienia go w całości w każdym czasie bez podawania przyczyn,

b)     zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,

c)     zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

d)    żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania,

e)     zmiany treści projektu umowy przed jej podpisaniem, pod warunkiem, że nie będzie to zmiana nie korzystna dla Zamawiającego.

7.         Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

8.         Zamawiający poinformuje na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego o wyborze najkorzystniejszej oferty.

9.         Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza o miejscu i terminie zawarcia umowy.

10.     Uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Monika Błaszczyk, tel. (22) 725 70 03 wew. 16


formularz_ofertowy.docx
projekt_umowy.docx  
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Monika Błaszczyk
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-05-08 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Błaszczyk Monika
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-15 11:12:51
  • Liczba odsłon: 1806
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3998282]

przewiń do góry