WÓJT GMINY

    Brochów

Brochów, dnia 27.08.2013 r.

OŚ.6220.3.2013

 

 

 

OBWIESZCZENIE 

z dnia 27.08.2013 r. Wójta Gminy Brochów informujące o wydanym postanowieniu dotyczącym podjęcia zawieszonego postępowania

 

 

         Zgodnie z art. 9 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267), zawiadamiam, że dnia 27.08.2013 r., Wójt Gminy Brochów wydał POSTANOWIENIE znak: OŚ.6220.3.2013, podejmujące zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:

 

,,Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, stacji transformatorowej NN/SN dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych”

 

wszczętego na wniosek Eko Energia – Fotowoltaika Sp. z o.o., ul. Bolesława Prusa 43/61, 05-800 Pruszków, złożony przez pełnomocnika inwestora Pana Marka Roberta Wawrzyna, w dniu 12.04.2013 roku i uzupełniony dnia 25.04.2013 roku.

 

 

   Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a, organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

 W wyżej wymienionym POSTANOWIENIU zawarto pouczenie o następującej treści: ,,Na niniejsze postanowienie służy zażalenie, zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia do Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego  w Warszawie (02 - 530), ul. Kielecka 44, za pośrednictwem Wójta Gminy Brochów. ‘’

 

   Strony postępowania mogą zapoznać się z zebranym w sprawie materiałem dowodowym oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w Urzędzie Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, pokój 27, w godz. 830 – 1500 , telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, wew. 24.

 

           

                                                                                  WÓJT

                                                                                                     WÓJT

                                                                                       mgr inż. Andrzej Fijołek                                                                    

 

                                                                       mgr ito z tablicy ogłoszeń dnia:                                                                                                        

 

 

Otrzymują:

1.      Pełnomocnik wnioskodawcy.

2.      Sołtys wsi Śladów z prośbą o wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

3.      A/a

 

 

 

Wywieszono na:

1.      Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów.

2.      Stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Agnieszka Walisiewicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-08-27 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Tarczyk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-08-27 13:31:48
  • Liczba odsłon: 1687
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3998411]

przewiń do góry