BP.GG.7331/68/10

        

                            O B W I E S Z C Z E N I E   z dnia 21 października 2010 r.

            Wójta Gminy Brochów   zawiadamiające   o wszczęciu postępowania   w sprawie   wydania     decyzji    o     ustaleniu     lokalizacji      inwestycji    celu     publicznego.

 

 

           Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego   (jednolity tekst Dz.U. z 2000r Nr.98, poz.1071 z późń. zm.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz.U. Nr 80,poz.717 z późń. zm.)   

 

                                                       z a w i a d a m i a m

że w dniu 20.10.2010 r.   zostało wszczęte   na   żądanie   PGE   DYSTRYBUCJA S.A. z siedzibą w Lublinie pełnomocnictwo: ELINVEST Usługi Techniczne Lech Jaroszyński ul. Młynarska 19/71,08-110 Siedlce, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji   inwestycji   celu publicznego polegającego na:    

- budowie sieci elektroenergetycznej w zakresie wnętrzowej stacji transformatorowej   oraz linii kablowych o długości   L = 76 m i powierzchni wnętrzowej stacji transformatorowej P=12,22m 2 na gruntach   wsi MALANOWO gmina Brochów działki Nr ewid: 37,38,39,191,303.

 

           W związku z powyższym   zawiadamia się strony, że akta sprawy   znajdują się w Urzędzie Gminy Brochów   pokój 25 ( tel.022. 725-70-03 w.16)   i strony w terminie 14 dni   licząc od daty podania do publicznej wiadomości   niniejszego obwieszczenia (w sposób zwyczajowo przyjęty)   mogą zapoznać się z aktami,   składać ewentualne   wyjaśnienia, wnioski i dokumenty w sprawie.

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń:

 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń:

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Ścigocka
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-10-25 09:13:48
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Ścigocka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-10-25 09:27:41
  • Liczba odsłon: 1541
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3996103]

przewiń do góry