WÓJT GMINY

Brochów

Brochów, 10.10.2012 r

OŚ.6220.6.2012
OBWIESZCZENIE z dnia 10.10.2012 r.

Wójta Gminy Brochów informujące o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)


zawiadamiam


że w dniu 10.10 2012 r. Wójt Gminy Brochów wydał decyzję Nr 382, umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


dla przedsięwzięcia polegającego na:


,,Budowie sieci wodociągowej w Janowie, gm. Brochów’’.


Postępowanie prowadzone było na wniosek Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, pokój 27, w godz. 830 – 1500 , telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, wew. 24.

Zgodnie z pouczeniem zamieszczonym w wyżej wymienionej decyzji stonom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Wójta Gminy Brochów w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
                                                                                               WÓJT

                                                                                     mgr inż. Andrzej Fijołek

Otrzymują:

  1. Sołtys wsi Janów z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

  2. Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Brochów.

  3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów.

  4. A/a.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Ścigocka
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-10-10 16:29:56
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Ścigocka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-10 16:32:54
  • Liczba odsłon: 1505
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4008648]

przewiń do góry