WÓJT GMINY

    Brochów

Brochów, dnia 08.07.2013 r.

OŚ.6220.3.2013

 

 

OBWIESZCZENIE 

z dnia 08.07.2013 r. Wójta Gminy Brochów informujące o wydanym postanowieniu zawieszającym postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu niżej wymienionego przedsięwzięcia na środowisko

 

 

         Zgodnie art. 9 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267), zawiadamiam, że dnia 08.07.2013 r., Wójt Gminy Brochów wydał POSTANOWIENIE znak: OŚ.6220.3.2013, zawieszające postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwziecia   polegającego na:

 

,,Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, stacji transformatorowej NN/SN dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych”

 

wszczętego na wniosek Eko Energia – Fotowoltaika Sp. z o.o., ul. Bolesława Prusa 43/61, 05-800 Pruszków, złożony w dniu 12.04.2013 roku, uzupełniony 25.04.2013 roku,

 

 

          Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a, organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

 W wyżej wymienionym POSTANOWIENIU zawarto pouczenie o następującej treści: Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

 

   Strony mogą zapoznawać się wyżej wymienionym postanowieniem oraz z  dokumentacją sprawy  w Urzędzie Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, pokój 27, w godz. 830 – 1500 , telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, wew. 24.

          

                                                                    WÓJT

                                                                                                   WÓJT

                                                                                 mgr inż. Andrzej Fijołek                                                                   

                                                 mgr inż. Andrzej Fijołek

 

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń dnia:

 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:                      

                                                                             

 

 

Otrzymują:

1.      Pełnomocnik wnioskodawcy.

2.      Sołtys wsi Śladów z prośbą o wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

3.      A/a

  

 

Wywieszono na:

1.      Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów.

2.      Stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów.

 

------------------------------------------------------------------------------

 

WÓJT GMINY

    Brochów

  Brochów, 08.07.2013  r.

 OŚ.6220.3.2013

 

 P O S T A N O W I E N I E

 

            Na podstawie art. 123, zgodnie z art. 97 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267, zwanej dalej ,,K.p.a.’’) w związku z art. 63 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm. zwanej dalej „ustawą ooś’’) oraz § 3 ust. 1 pkt 52 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. Nr 213, poz. 1397),  po  rozpatrzeniu wniosku Eko Energia – Fotowoltaika Sp. z o.o., ul. Bolesława Prusa 43/61, 05-800 Pruszków, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

,,Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, stacji transformatorowej NN/SN dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych”,

 

p o s t a n a w i a m

 

zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu wyżej wymienionego przedsięwzięcia na środowisko.

UZASADNIENIE

            Inwestor - Eko Energia – Fotowoltaika Sp. z o.o., ul. Bolesława Prusa 43/61, 05-800 Pruszków, złożył w dniu 12.04.2013 roku wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, stacji transformatorowej NN/SN dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych”.

   Przedmiotowy wniosek na wezwanie Wójta Gminy Brochów z dnia 19.04.2013 r. został uzupełniony w dniu  25.04.2013 roku.

   Planowana inwestycja zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 52 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), tj. ,,zabudowa przemysłowa lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy  nie mniejszej niż 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 – 5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 – 3 tej ustawy, - przy czym za powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia” należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wykonanie raportu może być wymagane.

   W związku z tym, mając  za  podstawę art. 64 ust. 1 pkt 1, art. 64 ust. 1 pkt. 2 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

  

 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) organ prowadzący postępowanie zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z prośbą o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia.

   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w postanowieniu z dnia 20.05.2013 r. (data wpływu 22.05.2013 r.) znak: WOOŚ-II.4240.669.2013.MS wyraził opinię, że ,,dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, stacji transformatorowej NN/SN dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, na działkach o nr ew. 377 i 338, obręb Śladów, gmina Brochów, istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko”, „zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko powinien być zgodny z art. 66 ustawy ooś, (…)”.

   Państwowy  Powiatowy  Inspektor Sanitarny w Sochaczewie w opinii sanitarnej z dnia 23.05.2013 r. (data wpływu 27.05.2013 r.) znak: ZNS.712.2.15.2013.MO stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko. Pismo o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie wpłynęło 02.05.2013 r., przedmiotowa opinia została wydana dnia 23.05.2013 r, tym samym złożona została po terminie. W związku z tym zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), niewydanie przez Państwową Inspekcję Sanitarną opinii w terminie potraktowano jako brak zastrzeżeń.

   Po przeprowadzeniu analizy zgromadzonych materiałów, biorąc pod uwagę wyżej wymienione opinie i uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, Wójt Gminy Brochów dnia 14.06.2013 r. wydał POSTANOWIENIE stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego planowanego przedsięwzięcia oraz określił zakres raportu.

   Zgodnie z art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 (,,Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uwzględniając łącznie następujące uwarunkowania: (…)’’), organ wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

   Według art. 63 ust. 6 ustawy ooś na postanowienie, o którym mowa w ust. 5, nie przysługuje zażalenie.

   Biorąc powyższe pod uwagę wydaje się niniejsze POSTANOWIENIE o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu wyżej wymienionego przedsięwzięcia na środowisko.

   Niniejsze POSTANOWIENIE wydaje się stosując art. 123 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267). W artykule 123 § 1 wyżej wymienionej ustawy czytamy, iż w toku postępowania organ administracji publicznej wydaje postanowienie, zgodnie z § 2 postanowienia dotyczą poszczególnych kwestii wynikających w toku postępowania, lecz nie rozstrzygają o istocie sprawy, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej. Natomiast art. 97 § 1 pkt 4 wyżej wymienionej ustawy mówi, iż organ administracji publicznej zawiesza postępowanie gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd.

 

   Po przeprowadzonej analizie zgromadzonych materiałów oraz biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

  

POUCZENIE

 

   Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

 

  

                                                                                              WÓJT

                                                                                  mgr inż. Andrzej Fijołek

 

Otrzymują :

1. Pełnomocnik inwestora.

2. Strony postępowania według wykazu osób i podmiotów uznanych za strony postępowania       administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach           znajdującego się w aktach sprawy.

3.  A/a

 

 

 

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Henryka Sienkiewicza 3,

    00 - 015 Warszawa.

2. Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie, ul. Traugutta 18, 96-500 Sochaczew.

3. Sołtys wsi Śladów z prośbą o wywieszenie postanowienia na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie      w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

 

 

 

Wywieszono na:

1. Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów.

2. Stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów.

 

----------------------------------------------------------------------

 

WÓJT GMINY

    Brochów

Brochów, dnia 14.06.2013 r.

OŚ.6220.3.2013

 

 

 

OBWIESZCZENIE  

z dnia 14.06.2013 r. Wójta Gminy Brochów informujące o wydanym postanowieniu stwierdzającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia

 

 

         Zgodnie art. 9 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ), zawiadamiam, że dnia 14.06.2013 r., Wójt Gminy Brochów wydał POSTANOWIENIE znak: OŚ.6220.3.2013, stwierdzające obowiązek prezprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwziecia     polegającego na:

 

,,Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, stacji transformatorowej NN/SN dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych”

 

wszczętego na wniosek Eko Energia – Fotowoltaika Sp. z o.o., ul. Bolesława Prusa 43/61, 05-800 Pruszków , złożony w dniu 12.04.2013 roku, uzupełniony 25.04.2013 roku,

 

 

           Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a, organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

  W wyżej wymienionym POSTANOWIENIU zawarto pouczenie o następującej treści:   Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Wójta Gminy Brochów w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

 

   Strony mogą zapoznawać się wyżej wymienionym postanowieniem oraz z   dokumentacją sprawy   w Urzędzie Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, pokój 27, w godz. 8 30 – 15 00 , telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, wew. 24.

 

   

                                                                                              WÓJT

                                                                                   mgr inż. Andrzej Fijołek

 

   

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:                       

 

                                                                                   

Otrzymują:

1.       Pełnomocnik wnioskodawcy.

2.       Sołtys wsi Śladów z prośbą o wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

3.       A/a

 

Wywieszono na:

1.       Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów.

2.       Stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów.

 

-----------------------------------------------------------------------------------

WÓJT GMINY

    Brochów

Brochów, dnia 14.06.2013 r.

OŚ.6220.3.2013

 

 

 

POSTANOWIENIE

 

            Na podstawie art. 63 ust. 1 i 4, a także art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm., zwanej dalej „ustawą ooś”), w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267, zwanej dalej ,,K.p.a.’’ .) oraz § 3 ust. 1 pkt 52 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko   (Dz. U. Nr 213, poz. 1397),   po   rozpatrzeniu wniosku Eko Energia – Fotowoltaika Sp. z o.o., ul. Bolesława Prusa 43/61, 05-800 Pruszków kierując się kryteriami, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy ooś oraz biorąc pod uwagę:

l   POSTANOWIENIE   Regionalnego   Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 20.05.2013 r. (data wpływu 22.05.2013 r.) znak: WOOŚ-II.4240.669.2013.MS,

l   OPINIĘ SANITARNĄ Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie z dnia 23.05.2013 r. (data wpływu 27.05.2013 r.) znak: ZNS.712.2.15.2013.MO,

 

 

postanawiam

1.       stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:

 

,,Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, stacji transformatorowej NN/SN dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych”.

 

2.       Określić zakres raportu w następujący sposób. Zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien być zgodny z art. 66 ustawy ooś, ze szczególnym uwzględnieniem natępujących elementów:

1)       Zagadnień dotyczących ochrony przyrody ze szczeg.ólnym uwzględnieniem:

-           opisu elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, ze zm.);

-           opisu analizowanych wariantów, w tym proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego, wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz przeanalizowania wariantów lokalizacyjnych inwestycji względem zakazów obowiązujących na terenie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu wymienionych w § 6 ust. 1 rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego Nr 3 z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2007 r. Nr 42, poz. 870, ze zm.) w szczególności zakazu lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 20 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych (…);

-           określenia przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów;

-           uzasadnienia proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, a w szczególności na rośliny, zwierzęta – szczególnie na ptaki, płazy i drobne ssaki, siedliska przyrodnicze i stosunki wodne;

-           opisu wpływu inwestycji na ochronę przyrody Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Puszcza Kampinoska PLC140001.

 

UZASADNIENIE

 

            Inwestor - Eko Energia – Fotowoltaika Sp. z o.o., ul. Bolesława Prusa 43/61, 05-800 Pruszków , złożył w dniu 12.04.2013 roku wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, stacji transformatorowej NN/SN dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych”.

   Przedmiotowy dokument na wezwanie Wójta Gminy Brochów z dnia 19.04.2013 r. został uzupełniony w dniu   25.04.2013 roku.

   Planowana inwestycja zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 52 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), tj. ,,zabudowa przemysłowa lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy   nie mniejszej niż 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 – 5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 – 3 tej ustawy, - przy czym za powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia” należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wykonanie raportu może być wymagane.

   W związku z tym, mając   za   podstawę art. 64 ust. 1 pkt 1, art. 64 ust. 1 pkt. 2 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) organ prowadzący postępowanie zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z prośbą o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia.

   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w postanowieniu z dnia 20.05.2013 r. (data wpływu 22.05.2013 r.) znak: WOOŚ-II.4240.669.2013.MS wyraził opinię, że ,,dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, stacji transformatorowej NN/SN dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, na działkach o nr ew. 377 i 338, obręb Śladów, gmina Brochów, istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko”, „zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko powinien być zgodny z art. 66 ustawy ooś, (…)”.

   Państwowy   Powiatowy   Inspektor Sanitarny w Sochaczewie w opinii sanitarnej z dnia 23.05.2013 r. (data wpływu 27.05.2013 r.) znak: ZNS.712.2.15.2013.MO stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko. Pismo o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie wpłynęło 02.05.2013 r., przedmiotowa opinia została wydana dnia 23.05.2013 r, tym samym złożona została po terminie. W związku z tym zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), niewydanie przez Państwową Inspekcję Sanitarną opinii w terminie potraktowano jako brak zastrzeżeń.

   Po przeprowadzeniu analizy zgromadzonych materiałów, biorąc pod uwagę wyżej wymienione opinie i uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, Wójt Gminy Brochów postanowił stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia.

   Wydając niniejsze postanowienie uwzględniono łącznie następujące uwarunkowania:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) Skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:

            Planowane przedsięwzięcie polega na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW, linii SN wraz z kablami sterowania   i telekomunikacyjnymi, stacji transformatorowej NN/SN dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych.

    Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na działkach nr ewid. 377 i 378, obręb Śladów, gmina Brochów , powiat sochaczewski, województwo mazowieckie.

   Powierzchnia działek wynosi łącznie: 3,84 ha. Obszar lokalizacji panli fotowoltaicznych wynosić będzie łącznie około 3,24 ha.

   Instalację fotowoltaiczną tworzyć będą następujące elementy:

o    konstrukcje wolnostojące wbijane do ziemi do montażu ogniw fotowoltaicznych;

o    ogniwa fotowoltaiczne ok. 8250 szt. o mocy około 240 W każdy;

o    inwertery w ilości ok. 90 szt. o mocy 22 kW;

o    kable energetyczne;

o    kontenerowa stacja transformatorowa o wymiarach około 4 x 8 m i wysokości do 3 m;

o    przyłącze elektroenergetyczne;

o    ogrodzenie instalacji.

   Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że dojazd do planowanej inwestycji odbywać się będzie po istniejącej drodze wojewódzkiej, ponadto na terenie planowanej elektrowni fotowoltaicznej planuje się wykonanie nieutwardzonych ścieżek technologicznych o szerokości 5 m.

   Ogniwa fotowoltaiczne zamontowane zostaną w sposób nieinwazyjny, metodą nabijania profili aluminiowych lub stalowych bezpośrednio do gruntu.

   Przewidywany czas eksploatacji inwestycji wynosi 25 lat.

 

b)    powiazań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwziecie:         

            Przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko pozwoli na analizę oddziaływań skumulowanych.

 

c) wykorzystania zasobów naturalnychi:

            Etap budowy:

Szacunkowe zużycie materiałów, surowców i energii na etapie budowy elektrowni fotowoltaicznej:

o    olej napędowy (transport) 8 m 3 ,

o    woda na cele porządkowe 2 m 3 /d,

o    energia elektryczna 16 kW/h.

 

Etap eksploatacji:

   Szacunkowe zapotrzebowanie na wodę w czasie eksploatacji projektowanego przedsięwzięcia będzie wynosiło 8-10 m 3 /rok, wody zużytej na cele technologiczne (mycie paneli fotowoltaicznych z użyciem środków biodegradowalnych). Inwestor planuje wykorzystanie wody deszczowej częściowo zbieranej z paneli fotowoltaicznych.

    Podczas eksploatacji nie występuje zapotrzebowanie na surowce.

   Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa wynosi 0,1 m 3 /rok, jako paliwo do maszyn służących do mycia paneli.

   Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną wynosi około 100 kW/rok – zużycie na potrzeby własne instalacji fotowoltaicznej w czasie eksploatacji.

 

d) emisji i występowania innych uciążliwości:

            Na etapie budowy oraz likwidacji przedsięwzięcia może wystąpić emisja zanieczyszczeń do powietrza podczas transprtu materiałów, pracy sprzętu technicznego i maszyn. Pracujące maszyny i urządzenia budowlane, a także samochody osobowe i ciężarowe będą emitorami hałasu.

   Na etapie eksploatacji inwestycji powstawały będą ścieki i odpady związane z konserwacją przedmiotowej instalacji fotowoltaicznej.

   Przeprowadzenie oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko pozwoli określić wielkość i zasięg jego oddziaływania.

 

e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii:

    Planowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć mogących powodować ryzyko wystąpienia poważnej awarii.

 

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych:

            Z karty informacyjnej przedsięwzięcia nie wynika, czy planowana inwestycja będzie realizowana w miejscu występowania obszarów wodno – błotnych i innych obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych.

 

b) obszary wybrzeży:

   Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży.

 

c) obszary górskie lub leśne:

   Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami górskimi i leśnymi.

 

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

   Z przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia nie wynika, czy planowana inwestycja będzie realizowana w strefach ochronnych ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

 

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody:

   Obecnie teren, na którym realizoana będzie planowana inwestycja użytkowany jest rolniczo. Szatę roślinną stanowi w większości roślinność pól i łąk, w szczególności trawy i murawa, brak jest zadrzewień i zakrzewień. Podczas realizacji inwestycji nie będzie konieczności wycinki drzew.

   Obszar objęty oddziaływaniem przedmiotowej inwestycji położony jest w strefie zwykłej Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego, w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Natura 2000 Puszcza Kampinoska PLC140001 (granicę stanowi Kanał Kromnowski, sąsiadujący od strony południowej z przedmiotowymi działkami).

      Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego Nr 3 z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2007 r. Nr 42, poz. 870, ze zm.), na terenie ww. Obszaru Chronionego zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Jednak zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, ze zm.), zakaz nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak znaczącego negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu.

  

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone:

            W przedłożonej dokumentacji brak informacji o występowaniu w miejscu realizacji inewstycji oraz w jej najbiższym otoczeniu obszarów, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

 

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

            W miejscu realizaji inwestycji oraz w jej najbliższym otoczeniu brak jest obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

 

h) gęstość zaludnienia:

   Gęstość zaludnienia na terenie gminy Brochów wynosi około 36 osób/km 2 .

 

i) obszary przylegające do jezior:

   W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji nie występują jeziora i inne naturalne zbiorniki wód stojących.

 

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

   W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

 

3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2 wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsiewzięcie może oddziaływać:

            Przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko pozwoli na ustalenie zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia.

 

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

   Ze względu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizację nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

 

c) wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej:

            Przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pozwoli określić wielkość i złożoność oddziaływania przedsięwzięcia.

 

d) prawdopodobieństwo oddziaływania:

            Przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko pozwoli na przeanalizowanie prawdopodobieństwa oddziaływania planowanej inwestycji.

 

e) czas trwania, częstotliwość i odwracalność oddziaływania:

   Przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko pozwoli na przeanalizowanie oddziaływań, co do ich częstotliwości, odwracalności i czasu trwania.

 

   Po przeprowadzeniu analizy zgromadzonych materiałów oraz uwzględniając powyższe uwarunkowania postanowiono jak w sentencji.

 

Pouczenie

 

               Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Wójta Gminy Brochów w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

 

   

                                                                                              WÓJT

                                                                                  mgr inż. Andrzej Fijołek

   

   

Otrzymują :

1.       Pełnomocnik inwestora.

2.       Strony postępowania według wykazu osób i podmiotów uznanych za strony postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znajdującego się w aktach sprawy.

3.       Sołtys wsi Śladów z prośbą o wywieszenie postanowienia na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

4.       A/a

 

Do wiadomości:

1.       Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie

  ul. Henryka Sienkiewicza 3

      00 - 015 Warszawa.

2.       Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie

ul. Traugutta 18

96-500 Sochaczew.

 

 

Wywieszono na:

1.       Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów.

2.       Stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów.

 

--------------------------------------------------------------------------------------

WÓJT GMINY

    Brochów

Brochów, dnia 14.06.2013 r.

OŚ.6220.3.2013

 

 

 

OBWIESZCZENIE  

z dnia 14.06.2013 r. Wójta Gminy Brochów informujące o otrzymanym postanowieniu i otrzymanej opinii sanitarnej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

         Zgodnie art. 9 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ), zawiadamiam, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

,,Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, stacji transformatorowej NN/SN dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych”

 

wszczętego na wniosek Eko Energia – Fotowoltaika Sp. z o.o., ul. Bolesława Prusa 43/61, 05-800 Pruszków , złożony w dniu 12.04.2013 roku, uzupełniony 25.04.2013 roku,

 

otrzymano:

 

ü   POSTANOWIENIE znak: WOOŚ-II.4240.669.2013.MS z dnia 20 maja 2013 r. (data wpływu 22 maj 2013 r.),   Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, wyrażające opinię, że ,,dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, stacji transformatorowej NN/SN dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, na działkach o nr ew. 377 i 338, obręb Śladów, gmina Brochów, istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko”, „zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko powinien być zgodny z art. 66 ustawy ooś, (…)”.

   Jednocześnie informuję, że ww. postanowienie jest zamieszczone w Biuletynie Informacji     Publicznej na stronie internetowej Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (http://www.ekokarty.pl/wykaz/rdos-warszawa).

 

ü   OPINIĘ SANITARNĄ znak ZNS.712.2.15.2013.MO z dnia 23.05.2013 r. (data wpływu 27.05.2013 r.), Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

 

 

         Uprzejmie informuję, że w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia z dnia 14.06.2013 r. Wójta Gminy Brochów informującego o otrzymanym postanowieniu i otrzymanej opinii sanitarnej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach , strony postępowania mają prawo zapoznać się z nowym materiałem dowodowym, ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją oraz składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego przedsięwzięcia, w Urzędzie Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, pokój 27, w godz. 8 30 – 15 00 , telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, wew. 24 .

 

                                                                                              WÓJT

                                                                                  mgr inż. Andrzej Fijołek

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:                       

 

 

                                                                                 

Otrzymują:

1.       Pełnomocnik wnioskodawcy.

2.       Sołtys wsi Śladów z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

3.       A/a

 

Wywieszono na:

1.       Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów.

2.       Stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów.

 

-----------------------------------------------------------------------

WÓJT GMINY

    Brochów

Brochów, dnia 30.04.2013 r.

OŚ.6220.3.2013

 

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

96 – 500 Sochaczew

ul. Traugutta 18

 

 

 

 

Mając   za   podstawę art. 64 ust. 1   pkt 2 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 52 podpunkt a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397), zwracam się z prośbą o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

,,Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, stacji transformatorowej NN/SN dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych”,

 

 

 

  Zgodnie z art. 64 ust. 2   ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), przedkładam:

ñ   kserokopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach , złożonego w dniu 12.04.2013 roku, uzupełniony 25.04.2013 roku,

ñ   kartę informacyjną przedsięwzięcia,

ñ   oraz informuję, że dla wyżej wymienionych działek ewidencyjnych występuje sytuacja braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

  

Załączniki:

1.       Kserokopia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2.       Karta informacyjna przedsięwzięcia.

3.       Wykaz osób i podmiotów uznanych za strony postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

 

                       

                                                                                                          WÓJT

                                                                                              mgr inż. Andrzej Fijołek                                                                               

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, 96 – 500 Sochaczew, ul. Traugutta 18.

2.       Pełnomocnik wnioskodawcy.

3.       Strony postępowania według wykazu osób i podmiotów uznanych za strony postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdującego się w aktach sprawy.

4.       Sołtys wsi Śladów z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

5.       A/a

 

Wywieszono na:

1.       Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów.

2.       Stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów.

 

------------------------------------------------------------------------------------

WÓJT GMINY

    Brochów

 

Brochów, dnia 30.04.2013 r.

OŚ.6220.3.2013

 

 

 

                       Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

                       w Warszawie

                       ul. Sienkiewicza 3

                       00 – 015 Warszawa

 

 

 

 

Mając   za   podstawę art. 64 ust. 1   pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 52 podpunkt a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397), zwracam się z prośbą o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

,,Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, stacji transformatorowej NN/SN dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych”.

 

 

 

  Zgodnie z art. 64 ust. 2   ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), przedkładam:

ñ   kserokopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach , złożonego w dniu 12.04.2013 roku, uzupełniony 25.04.2013 roku,

ñ   kartę informacyjną przedsięwzięcia,

ñ   oraz informuję, że dla wyżej wymienionych działek ewidencyjnych występuje sytuacja braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

  

Załączniki:

1.       Kserokopia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2.       Karta informacyjna przedsięwzięcia.

3.       Wykaz osób i podmiotów uznanych za strony postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

 

                                                                                                          WÓJT

                                                                                              mgr inż. Andrzej Fijołek

                                                                                                         

                                                                                                         

 

 

 

Otrzymują:

1.       Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00 – 015 Warszawa.

2.       Pełnomocnik wnioskodawcy.

3.       Strony postępowania według wykazu osób i podmiotów uznanych za strony postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdującego się w aktach sprawy.

4.       Sołtys wsi Śladów z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

5.       A/a

 

Wywieszono na:

1.       Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów.

2.       Stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów.

-----------------------------------------------------------------------------

WÓJT GMINY

    Brochów

 

 

Brochów, dnia 30.04.2013 r.

OŚ.6220.3.2013

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójta Gminy Brochów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i możliwości dopuszczenia do wyżej wymienionego postępowania w charakterze strony

 

 

            Na podstawie art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267, zwanej dalej ,,K.p.a.’’)

 

zawiadamiam

 

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Eko Energia – Fotowoltaika Sp. z o.o., ul. Bolesława Prusa 43/61, 05-800 Pruszków , złożony w dniu 12.04.2013 roku, uzupełniony 25.04.2013 roku, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

,,Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, stacji transformatorowej NN/SN dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych”.

 

   Informuję więc osoby i podmioty o możliwości dopuszczenia do wyżej wymienionego postępowania w charakterze strony na podstawie art. 28 K.p.a.

 

  W tym celu należy:

- złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

- wykazać interes prawny lub obowiązek.

 

   Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy przesłać na adres Urzędu Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów lub złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, pokój 36 , w godz. 8 30 – 15 00 , telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, w terminie 21 dni licząc od daty wywieszenia niniejszego Obwieszczenia.

 

   Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

  

 

                                                                                                          WÓJT

                                                                                              mgr inż. Andrzej Fijołek

                                                                                                         

 

                                                                                 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

 

Otrzymują:

1.       Pełnomocnik wnioskodawcy.

2.       Sołtys wsi Śladów z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

3.       A/a.

 

Wywieszono na:

1.       Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów.

2.       Stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów.

 

Pouczenie

 

 

            Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267), w toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli.

   Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267), organy administracji publicznej prowadzą postępowanie w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej.

-----------------------------------------------------------------------------

WÓJT GMINY

    Brochów

Brochów, dnia 30.04.2013 r.

OŚ.6220.3.2013

 

 

 

OBWIESZCZCZENIE

Wójta Gminy Brochów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

            Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267, zwanej dalej ,,K.p.a.’’)

 

zawiadamiam

 

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Eko Energia – Fotowoltaika Sp. z o.o., ul. Bolesława Prusa 43/61, 05-800 Pruszków , złożony w dniu 12.04.2013 roku, uzupełniony 25.04.2013 roku, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

,,Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, stacji transformatorowej NN/SN dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych”,

 

   Stosownie do art. 10 § 1 K.p.a, organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

   Według art. 28 K.p.a, Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

      Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 41 K.p.a , w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania powyższego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

   Strony mogą zapoznawać się z wnioskiem Inwestora i ,,Kartą informacyjną przedsięwzięcia” oraz składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego przedsięwzięcia w Urzędzie Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, pokój 27, w godz. 8 30 – 15 00 , telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, wew. 24.

 

 

 

                                                                                                          WÓJT

                                                                                              mgr inż. Andrzej Fijołek

                                                                                                         

 

 

Otrzymują:

1.       Pełnomocnik wnioskodawcy.

2.       Wnioskodawca.

3.       Sołtys wsi Śladów z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

4.       A/a

 

Wywieszono na:

1.       Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów.

2.       Stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów.

 

Pouczenie

 

              Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267), o wszczęciu postępowania z urzędu lub na żądanie jednej ze stron należy zawiadomić wszystkie osoby będące stronami w sprawie.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Tarczyk
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-04-30 14:43:04
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Tarczyk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-08 14:45:19
  • Liczba odsłon: 2108
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4006896]

przewiń do góry