WÓJT GMINY Brochów
Brochów, dnia 20.02.2020 r.
OŚ.6220.2.2016

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Brochów z dnia 20.02.2020 r. informujące o wszczęciu postępowania
Na podstawie art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm. ) oraz art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), Wójt Gminy Brochów

zawiadamia,
że na wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożony w dniu 20.02.2020 r. przez Gminę Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, zostało wszczęte przez Wójta Gminy Brochów postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:
,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Brochów i Malanowo”.
Jednocześnie informuje się, że Wójt Gminy Brochów wystąpi do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie, do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z prośbą o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla wyżej wymienionej inwestycji. Wobec powyższego dalsze postępowanie w sprawie nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii.
Liczba stron postępowania administracyjnego przekracza 10.
Wskazana w piśmie data wszczęcia postępowania jest jednocześnie dniem publicznego obwieszczenia, ogłoszenia, udostępnienia w BIP.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia wskazanego w piśmie ogłoszenia i wszczęcia postępowania.
Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), postępowanie w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu
planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia.
Zgodnie z art. 74 ust. 3 przedmiotowej ustawy, jeżeli liczba stron postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego
tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego
Na podstawie art. 49 wyżej wymienionej ustawy, jeżeli przepis szczególny tak stanowi,
zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może
nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia
zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.
Według art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), Organy administracji publicznej
obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed
wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów
oraz zgłoszonych żądań.
Zgodnie z art. 61 § 4 przedmiotowej ustawy, o wszczęciu postępowania z urzędu lub na
żądanie jednej ze stron należy zawiadomić wszystkie osoby będące stronami w sprawie.
Według art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub
obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes
prawny lub obowiązek.
Stosownie do art. 41 wyżej wymienionej ustawy, w toku postępowania strony oraz ich
przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o
każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania
przedmiotowego obowiązku określonego doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma
skutek prawny.
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski dotyczące
przedmiotowego przedsięwzięcia w Urzędzie Gminy Brochów, Brochów 125,
05 – 088 Brochów, pokój 27, w poniedziałek 8 00 – 16 00, wtorek 9 00 – 17 00, środa 8 00 –
16 00, czwartek 8 00 – 16 00, piątek 8 00 – 16 00, telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, wew. 224.4_zawiadomienie_o_wszczeciu_postepowania_bip.pdf

7_pismo_o_opinie_wody_polskie.pdf

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-02-22 00:03:54
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-22 00:03:54
  • Liczba odsłon: 2054
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4006803]

przewiń do góry