BP.6733.10.2015

 

O B W I E S Z C Z E N I E  z dnia  4 listopada 2015r.

Wójta Gminy Brochów zawiadamiające o wydaniu decyzji

kończącej  postępowania  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

            Zgodnie z art. 9 i 10 § 1 i art. 49 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 199 z póżń. zm)

z a w i a d a m i a m

 

że na wniosek  (z dnia 28.08.2015 r., uzupełniony w dniu 31.08.2015r.) Pani Katarzyny Godlewskiej zam. ul. Borowskiego 2 pok. 114, 03-450 Warszawa wykonującej prace projektowe dla MIRMAR S.C.  działającej jako pełnomocnik firmy PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, w dniu 4.11.2015r.  została  wydana kończąca postępowanie administracyjne  Decyzja Nr 481.2015  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego:

budowę linii kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowym na terenie działek o Nr  ewid. 48/27, 48/28, 48/25, 48/23, 48/21, 48/20, 48/9, 48/26, 48/8, 48/24, 48/19, 48/22, 48/6, 48/13, 48/5, 48/12 położonych w miejscowości Piaski Duchowne obręb: 0022 PIASKI DUCHOWNE gmina Brochów.

 

wywieszono na 14 dni na:

1) – tablicy  ogłoszeń  Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Piaski Duchowne


-------------------------------------------------------------------------

BP.6733.10.2015

 

O B W I E S Z C Z E N I E  z dnia  15 października 2015 r.

Wójta Gminy Brochów informujące o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

            Zgodnie z art. 9 , 10 § 1 i 49 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r poz.267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r  o panowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 199 z późń. zm.) zawiadamiam, że w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie linii kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia wraz ze złączami kablowymi na terenie działek o Nr  ewid. 48/27, 48/28, 48/25, 48/23, 48/21, 48/20, 48/9, 48/26, 48/8, 48/24, 48/19, 48/22, 48/6, 48/13, 48/5, 48/12 położonych w miejscowości Piaski Duchowne obręb 0022 PIASKI DUCHOWNE gmina Brochów zostały wydane postanowienia:

1.    Postanowienie znak: DOso-4082/68/15 z dnia 24.09.2015r. Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego (uzgadniające bez uwag lokalizację inwestycji celu publicznego).

2.    Postanowienie 2047/P/NZW/15 znak: NZW/0222/794/2015/KK z dnia 29.09.2015 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie (uzgadniające bez uwag lokalizację inwestycji celu publicznego).

3.                    Postanowienie Nr 251/15 znak: ZW.224.4.215.2015.MB z dnia 1.10.2015r. Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w warszawie

-          umarzające postepowanie w sprawie uzgodnienia projektu w/w decyzji w części dotyczącej gruntów na działkach nr ewid. 48/25, 48/23, 48/21, 48/20, 48/9, 48/8, 48/24, 48/19, 48/6, 48/5, położonych w miejscowości Piaski duchowne obręb 0022 PIASKI DUCHOWNE gmina Brochów,

-          uzgadniające projekt decyzji w zakresie ochrony gruntów leśnych na działkach nr ewid. 48/27, 48/28, 48/22, 48/13, 48/12, położonych w miejscowości Piaski duchowne obręb 0022 PIASKI DUCHOWNE gmina Brochów.

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w ciągu 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Brochów, w dniach (od poniedziałku do piątku w godz. 830 – 1530 natomiast we wtorki  w godz. 900 – 1630 strony postępowania mają prawo zapoznać się ze zgromadzoną w przedmiotowej sprawie dokumentacją i wypowiedzieć w formie końcowego oświadczenia odnośnie zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.

           

 

Po upływie tego terminu Wójt Gminy Brochów rozpatrzy zebrany materiał dowodowy i wyda stosowną decyzję.

 

wywieszono na 7 dni na:

1) – tablicy  ogłoszeń  Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Piaski Duchowne

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:  15.10.2015 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:--------------------------------------------------------------------------------


BP.6733.10.2015

                

O B W I E S Z C Z E N I E   z dnia 1 września 2015 r.

Wójta Gminy Brochów   zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

            Zgodnie z art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego   (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199)  

z a w i a d a m i a m

że w dniu 31.08.2015 r. zostało wszczęte   na   wniosek (z dnia 28.08.2015 r., uzupełnionego w dniu 31.08.2015r.) firmy PGE DYSTRYBUCJA S.A. z siedzibą w Lublinie , która udzieliła pełnomocnictwa firmie MIRMAR s.c. reprezentowaną przez Panią Katarzynę Godlewską postępowanie administracyjne w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:

  • budowie linii kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowym na terenie działek o Nr   ewid. 48/27, 48/28, 48/25, 48/23, 48/21, 48/20, 48/9, 48/26, 48/8, 48/24, 48/19, 48/22, 48/6, 48/13, 48/5, 48/12 położonych w miejscowości Piaski Duchowne obręb 0022 PIASKI DUCHOWNE gmina Brochów

 

            W związku z powyższym   zawiadamia się strony, że akta sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy Brochów   pokój nr 25 (tel. 022 725-70-03 w.16) i strony w terminie 7 dni   licząc od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (w sposób zwyczajowo przyjęty) mogą zapoznać się z zebranymi w sprawie materiałem dowodowym, składać ewentualne wnioski, wyjaśnienia i dokumenty w sprawie, a także wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

           

            Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. Jednocześnie poucza się, że stronom przysługuje prawo uczestniczenia w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji istnieje możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz złożenia końcowego oświadczenia.

 

            Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniechania powyższego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

 

 

 

wywieszono na okres 7 dni na:

1) – tablicy   ogłoszeń   Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Piaski Duchowne

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia: 1.09.2015 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Magdalena Cętkowska
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-09-01 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-06 12:03:28
  • Liczba odsłon: 1395
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4023279]

przewiń do góry