Brochów, 11.04.2011r

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

            Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. u. Nr 80, poz. 717 z póz. zm.) zgodnie z art. 39  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz uchwały Nr XXX/167/2010 Rady Gminy Brochów z dnia 15 września 2010r   

zawiadamiam

 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Konary Łęg i Wólka Smolanawraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 20.04.2011r. do 13.05.2011r. w siedzibie Urzędu Gminy w Brochowie w godz. od 800 do 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11.05.2011r. w siedzibie Urzędu Gminy w Brochowie o godz. 1000.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego i prognozie,  może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Brochów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  27.05.2011r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Brochów.  

 

Wywieszono dnia: 11.04.2011 r.

Zdjęto dnia:

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Ścigocka
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-04-11 08:54:23
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Ścigocka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-04-11 08:54:23
  • Liczba odsłon: 1508
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4006730]

przewiń do góry