WÓJT GMINY

Brochów

Brochów, 29.01.2013 r.


OŚ.6220.12.2012.
ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), zawiadamiam, o wydaniu decyzji Nr 21 z dnia 29.01.2013 r., znak OŚ.6220.12.2012., o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla zadania pod nazwą:


,,Przebudowa drogi gminnej nr 380120W w miejscowości Tułowice na długości 1540 mb

od km 0 + 000 do km 1 + 540 ’’


na wniosek Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów.

Strony z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, pokój 27, od poniedziałku do piątku, w godz. 8 00 – 15 30, telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, wew. 24.

Zgodnie z pouczeniem zamieszczonym w wyżej wymienionej decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Wójta Gminy Brochów w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Według art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

W art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), czytamy, że Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
WÓJT

                                                          mgr inż. Andrzej Fijołek
Wywieszono dnia:

Zdjęto dnia:
Otrzymują:

 1. Wnioskodawca.

 2. Sołtys wsi Tułowice z prośbą o wywieszenie decyzji na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

 3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów..

 4. Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Brochów.

 5. A/a

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WÓJT GMINY

Brochów

Brochów, 29.01.2013 r.


OŚ.6220.12.2012.
INFORMACJA

o wydaniu decyzji


Zgodnie z art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), informuję, że została wydana decyzja Nr 21 z dnia 29.01.2013 r., znak OŚ.6220.12.2012., o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia:


,,Przebudowa drogi gminnej nr 380120W w miejscowości Tułowice na długości 1540 mb

od km 0 + 000 do km 1 + 540 ’’


na wniosek Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, pokój 27, od poniedziałku do piątku, w godz. 8 00 – 15 30, telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, wew. 24.

Zgodnie z pouczeniem zamieszczonym w wyżej wymienionej decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Wójta Gminy Brochów w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), Organ właściwy do wydania decyzji podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią.

Według art. 85 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy, Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz opinią organu, o którym mowa w art. 78.
WÓJT

                                                                             mgr inż. Andrzej FijołekWywieszono dnia:

Zdjęto dnia:
Otrzymują:

 1. Wnioskodawca.

 2. Sołtys wsi Tułowice z prośbą o wywieszenie decyzji na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

 3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów..

 4. Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Brochów.

 5. A/a

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WÓJT GMINY

Brochów

Brochów, 29.01.2013 r.


OŚ.6220.12.2012.
DECYZJA Nr 21


o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i 85 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm., zwanej dalej ,,ustawą ooś''), § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:


,,Przebudowa drogi gminnej nr 380120W w miejscowości Tułowice na długości 1540 mb od km 0 + 000 do km 1 + 540 ’’


i po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie


stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.


Określam warunki realizacji przedsięwzięcia biorąc pod uwagę informacje zawarte w art. 63 ust 1 ustawy ,,ooś’’:

 1. na bieżąco kontrolować stan techniczny maszyn i urządzeń wykorzystywanych przy przebudowie, aby odznaczały się korzystnymi własnościami akustycznymi oraz były w pełni sprawne technicznie – zabezpieczy to przed wyciekami oleju,

 2. wyposażyć zaplecze przebudowy w sorbenty na wypadek awarii i rozlania się substancji niebezpiecznych takich jak olej,

 3. roboty prowadzić tak, aby zminimalizować mechaniczne uszkodzenie pni, koron oraz systemów korzeniowych drzew,

 4. ewentualne usunięcie drzew i krzewów ograniczyć do niezbędnego minimum i prowadzić poza okresem lęgowym ptaków,

 5. w pobliżu zabudowy mieszkaniowej przemieszczane masy sypkie należy utrzymać w stanie wilgotności celem ograniczenia pylenia,

 6. minimalizować uciążliwość akustyczną zdeterminowaną prowadzeniem prac budowlanych, poprzez wykonywanie prac wyłącznie w porze dziennej (tj. 600 – 2200),

 7. po zakończeniu prac budowlanych doprowadzić teren przyległy do terenu przedsięwzięcia do stanu maksymalnie zbliżonego do stanu poprzedniego.


Uzasadnienie


Inwestor - Gmina Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, złożyła w dniu 07.11.2012 roku wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pod nazwą: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 380120W w miejscowości Tułowice na długości 1540 mb od km 0 + 000 do km 1 + 540 ’’.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia stanowiącej załącznik do wyżej wymienionego wniosku, przedmiotowa inwestycja na podstawie § 3 ust. 1 pkt 60 (drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę, Wójt Gminy Brochów jako organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po zapoznaniu się z dokumentacją przedsięwzięcia mając za podstawę między innymi art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zwrócił się pismami z dnia 07.11.2012 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, z prośbą o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia.

Dla terenu, na którym ma być zlokalizowane przedsięwzięcie występuje sytuacja braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Liczba stron postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20.

W związku z tym zastosowano art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), mówiący, że jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Biorąc powyższe pod uwagę Strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach o etapach prowadzonego postępowania informowane były poprzez obwieszczenia i obwieszczenia-zawiadomienia wywieszane na tablicy ogłoszeń:

 1. Urzędu Gminy Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów,

 2. Sołectwa Tułowice,

oraz umieszczanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brochów.

Dodatkowo, w celu uniknięcia konfliktów strony postępowania: Gminę Brochów, Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy w Grodzisku Mazowieckim, Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna, Starostwo Powiatowe w Sochaczewie Wydział Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego, informowano indywidualnie poprzez przesłanie treści obwieszczeń i obwieszczeń-zawiadomień listem za potwierdzeniem odbioru.

Ponadto poprzez wydanie obwieszczenia z dnia 07.11.2012 roku Wójt Gminy Brochów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i możliwości dopuszczenia do wyżej wymienionego postępowania w charakterze strony poinformował społeczeństwo.

Przedmiotowy dokument był wywieszony na tablicy ogłoszeń Sołectwa Tułowice, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów oraz umieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brochów.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. otrzymały OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brochów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 380120W w miejscowości Tułowice na długości 1540 mb od km 0 + 000 do km 1 + 540 ’’.

W związku z tym dnia 16.11.2012 roku pracownica wyżej wymienionej instytucji zwróciła się do organu telefonicznie z wnioskiem o przesłanie dokumentów dotyczących postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia ,,Przebudowa drogi gminnej nr 380120W w miejscowości Tułowice na długości 1540 mb od km 0 + 000 do km 1 + 540 ’’. W odpowiedzi, dnia 16.11.2012 r. wysłano pocztą elektroniczną do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. kartę informacyjną przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie w opinii sanitarnej z dnia 21.11.2012 r. (data wpływu 30.11.2012 r.) znak: ZNS.712.2.26.2012.MO stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie postanowieniem z dnia 23 listopada 2012 r. (data wpływu 29.11.2012 r.) znak: WOOŚ-II.4240.1347.2012.OŁ wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 380120W w miejscowości Tułowice na długości 1540 mb od km 0+000 do km 1+540, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Po przeprowadzeniu analizy zgromadzonych materiałów, biorąc pod uwagę wyżej wymienione opinie i uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, Wójt Gminy Brochów wydał w dniu 07.12.2012 roku postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 380120W w miejscowości Tułowice na długości 1540 mb od km 0 + 000 do km 1 + 540 ’’

Wydając wyżej wymienione postanowienie oraz niniejszą decyzję uwzględniono zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy ooś łącznie następujące uwarunkowania:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) Skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:

Przedsięwzięcie polega na przebudowie drogi gminnej nr 380120W w miejscowości Tułowice na długości 1540 mb od km 0+000 do km 1+540. Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej z kruszywa łamanego w istniejącym pasie drogowym, bez konieczności zajmowania terenów prywatnych, przylegających do drogi. Ponadto, przebudowa drogi będzie polegała na przygotowaniu istniejącej nawierzchni poprzez wyprofilowanie spadów poprzecznych oraz wykonaniu górnej podbudowy z kruszywa kamiennego i wykonaniu nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o gubości 5 cm. W ramach prac wykończeniowych wykonane zostanie utwardzenie obustronnych poboczy gruntowych o szerokości 0,75 m oraz ustawione zostanie oznakowanie pionowe.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia droga gminna posiadała będzie następujące parametry techniczne:

 1. szerokość projektowanej korony drogi – 5m,

 2. pobocza obustronne, wzmocnione kruszywem o szerokości – 2 x 0,75 m,

 3. szerokość jezdni na szlaku – 3,5 m,

 4. szerokość jezdni na włączeniu do drogi wojewódzkiej – 5 m.


b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie:

Przedmiotowa inwestycja powiązana będzie z istniejącą na analizowanym terenie infrastrukturą drogową. Z uwagi na charakter przedsięwzięcia nie przewiduje się jednak wystąpienia istotnych oddziaływań skumulowanych.


c) wykorzystania zasobów naturalnych, surowców, paliw i energii:

Na etapie realizacji inwestycji, zużycie materiałów, paliw oraz energii, wynikać będzie bezpośrednio z wykonywanych prac i robót związanych z przebudową drogi.


d) emisji i występowania innych uciążliwości:

W trakcie realizacji inwestycji, wystąpią uciążliwości związane przede wszystkim z emisją hałasu oraz zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza, spowodowane pracą ciężkiego sprzętu i maszyn budowlanych oraz środków transportu. Będą to jednak uciążliwości okresowe i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych.

Eksploatacja przedsięwzięcia będzie wiązała się z emisją zanieczyszczeń do powietrza oraz hałasu, pochodzących z pojazdów poruszających się po drodze. Duży wpływ na wielkość emisji i rozkład stężeń zanieczyszczeń ma przede wszystkim wielkość i struktura ruchu, a ponadto stan techniczny pojazdów, rodzaj stosowanego paliwa, budowa silnika. Wykonanie nowej nawierzchni drogi przyczyni się do zwiększenia płynności ruchu, co może przyczynić się do zmniejszenia emisji substancji do powietrza i emisji hałasu. Przedmiotowa inwestycja jest drogą obsługującą ruch lokalny, jej budowa spowoduje poprawę równości nawierzchni.

Wody opadowe z jezdni oraz utwardzonych poboczy drogi będą spływały na przylegające do drogi obniżenia terenu.


e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii:

Planowane przedsięwzięcie nie należy do inwestycji stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii.


2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania sie środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:


a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych:

Z informacji zawartych w przedłożonej karcie informacyjnej nie wynika, aby przedsięwzięcie realizowane było na obszarach wodno-błotnych i o płytkim zaleganiu wód podziemnych.


b) obszary wybrzeży:

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami wybrzeży.


c) obszary górskie lub leśne:

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami górskimi i leśnymi.


d) obszary objęte ochroną, w tym stery ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

Z przedłożonej dokumentacji nie wynika, aby przedsięwzięcie było realizowane na obszarach objętych ochroną, w tym w strefie ochronnej ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych.


e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody:

Obszar objęty oddziaływaniem przedmiotowego przedsięwzięcia, położony jest w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego oraz w większości w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, funkcjonującym na podstawie Rozporządzenia nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz.Urz. Woj. Maz. Nr 42, poz. 870 ze zm.). Zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, zakazuje się m. in. realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Jednak zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.) zakazy wprowadzone na obszarze chronionego krajobrazu nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego.

Najbliższymi obszarami Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 są: obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Środkowej Wisły PLB 140004, oddalony o ok. 5,5 km oraz obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Kampinoska Dolina Wisły PLH 140029, oddalony o ok. 5,5 km oraz obszar Puszcza Kampinoska PLC 140001 oddalony o ok. 1,0 km.

Przedmiotowa droga nie przecina mokradeł, ani większych cieków wodnych.

Po przeprowadzeniu analizy karty informacyjnej przedsięwzięcia, stwierdza się, że przedsięwzięcie objęte wnioskiem nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze.


f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone:

Z dostępnych materiałów nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej pobliżu wyznaczone zostały obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.


g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

Z załączonej dokumentacji nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji występowały obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.


h) gęstość zaludnienia:

Gęstość zaludnienia na terenie gminy Brochów szacuje się odpowiednio na 36 os./km2 (wg GUS 2011 r.).


i) obszary przylegające do jezior:

W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora.


j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

Obszar, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie nie znajduje się na terenie uzdrowiskowym, ani obszarze ochrony uzdrowiskowej.


3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2 wynikające z:


a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsiewzięcie może oddziaływać:

Z uwagi na rodzaj i skalę planowanego przedsięwzięcia, zasięg oddziaływania przedmiotowej drogi będzie lokalny i ograniczy się do najbliższego terenu inwestycji.


b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

Ze względu na skalę i charakter planowanej inwestycji oraz jej lokalizację nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko.


c) wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej:

Na podstawie zgromadzonej dokumentacji można stwierdzić, że w związku z realizacją przedsięwzięcia nie wystąpią oddziaływania o znacznej wielkości i złożoności. Planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko.


d) prawdopodobieństwo oddziaływania:

Informacje zawarte w dokumentacji potwierdzają wystąpienie oddziaływań na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Z uwagi na skalę Ii charakter przedsięwzięcia bezpośrednie oddziaływania będą miały jedynie zasięg lokalny i ograniczą się do terenu jego realizacji i eksploatacji.


e) czas trwania, częstotliwość i odwracalność oddziaływania:

Na podstawie zgromadzonej dokumentacji można stwierdzić, że oddziaływania powstałe na etapie realizacji przedsięwzięcia będą krótkotrwałe i odwracalne, a te powstałe na etapie eksploatacji będą miały charakter ciągły, skorelowany swoją wielkością i czasem trwania z natężeniem ruchu samochodowego na drodze.

W odpowiedzi na postanowienie Wójta Gminy Brochów z dnia 07.12.2012 roku stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 380120W w miejscowości Tułowice na długości 1540 mb od km 0 + 000 do km 1 + 540 ’’, do organu wpłynął wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Biorąc powyższe pod uwagę organ stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), wydał dnia 31.12.2012 r. obwieszczenie – zawiadomienie i zawiadomił strony, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 380120W w miejscowości Tułowice na długości 1540 mb od km 0 + 000 do km 1 + 540 ’’. Poinformował jednocześnie strony, że mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy i składać zastrzeżenia oraz uwagi.

W odpowiedzi na wyżej wymieniony dokument od stron postępowania do dnia dzisiejszego do organu nie wpłynęły żadne wnioski czy też uwagi.

Po przeprowadzeniu prawem przewidzianej procedury, uwzględnieniu opinii wyżej wymienionych organów oraz przeprowadzeniu wnikliwej analizy zebranych w przedmiotowej sprawie materiałów stwierdzono, że ,,Przebudowa drogi gminnej nr 380120W w miejscowości Tułowice na długości 1540 mb od km 0 + 000 do km 1 + 540 ’’, z uwagi na rodzaj, skalę i usytuowanie przedsięwzięcia nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko i zdrowie ludzi.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Podstawę prawną niniejszej decyzji stanowi art. 71 ust. 2 pkt 2, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze. zm.) który mówi że, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Według art. 75 ust. 1 pkt 4 wyżej wymienionej ustawy, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wójt, burmistrz, prezydent miasta – w przypadku pozostałych przedsięwzięć.

Na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy ,,ooś’’, w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z art. 84 ust. 2 charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W art. 85 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy czytamy że, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga uzasadnienia., natomiast według art. 85 ust 2 pkt 2 uzasadnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, niezależnie od wymagań wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, powinno zawierać w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1, uwzględnionych przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.


Pouczenie


Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b.

Od niniejszej decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie (02 - 530), ul. Kielecka 44, za pośrednictwem Wójta Gminy Brochów w terminie 14 dni licząc od daty jej doręczenia.
WÓJT

                                                                                 mgr inż. Andrzej Fijołek

Załączniki:

 1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy ooś.
Otrzymują:

 1. Wnioskodawca.

 2. Sołtys wsi Tułowice z prośbą o wywieszenie decyzji na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

 3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów..

 4. Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Brochów.

 5. A/a


Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Henryka Sienkiewicza 3,

00 - 015 Warszawa.

 1. Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie, ul. Traugutta 18, 96-500 Sochaczew.


WÓJT GMINY

Brochów

Brochów, 29.01.2013 r.


OŚ.6220.12.2012.
Załącznik nr 1 do DECYZJI Nr 21 o środowiskowych uwarunkowaniach


Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

(Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)
Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie robót budowlanych dla przebudowy drogi gminnej z kruszywa łamanego na odcinku długości - 1540 mb w istniejącym pasie drogowym, bez konieczności zajmowania terenów prywatnych, przylegających do drogi, na działce nr 187, 247, 271 obręb geodezyjny Tułowice, stanowiącej pas drogowy.

Projektowany przebieg jezdni bitumicznej oraz korony drogi (jezdni z poboczami) pokrywa się z istniejącym przebiegiem nawierzchni i poboczy gruntowych.

Nie zmieni się sposób użytkowania terenu zarówno w granicach pasa drogowego (realizowanego obiektu) jak i na gruntach bezpośrednio do niego przyległych.

Przedsięwzięcie polega na przebudowie istniejącego - użytkowanego obiektu dlatego jego realizacja nie zmieni zakresu oddziaływania negatywnego na najbliższe otoczenie jak i nie zmieni sposobu użytkowania terenu.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w obrębie ewidencyjnym gruntów wsi Tułowice, na działkach stanowiących teren pasa drogowego, które stanowią własność komunalną Gminy Brochów.

Powierzchnia zajmowanej nieruchomości (obiektu budowlanego) jest równa powierzchni terenu zajętego pod usytuowanie korony drogi oraz rowów, tj. terenu, na którym będzie realizowana przebudowa drogi.

Podstawowe dane o zakresie inwestycji:

     h) szerokość projektowana korony drogi – 5,00 m,

     i) pobocza obustronne, wzmocnione kruszywem o szerokości – 2 x 0,75 m,

     j) jezdnia bitumiczna o szerokości – 3,5 m na szlaku i 5,00 m na włączeniu do drogi wojewódzkiej,

Dotychczasowy sposób wykorzystania terenu (pasa drogowego) polega na realizacji obsługi komunikacyjnej terenu, tj. ruchu pieszych i pojazdów w układzie lokalnym – dojazdowym oraz zapewniającym dojazd do drogi wojewódzkiej. Sposób wykorzystania (przeznaczenia terenu ) po przebudowie nie ulegnie zmianie.

Na terenie realizacji przedsięwzięcia jak i w jego pobliżu nie występują obszary zawierające ważne zasoby środowiska np. wody podziemne, wody powierzchniowe oraz zasoby wykorzystywane w gospodarce leśnej, rybołówstwie czy turystyce. Droga nie przebiega przez obszary tzw. głównych zbiorników wód podziemnych.

Na powierzchni przeznaczonej na koronę drogi nie występuje i nie będzie występować szata roślinna.

Przebudowa drogi polega na przygotowaniu istniejącej nawierzchni przez wyprofilowanie spadków poprzecznych oraz wykonaniu górnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego i wykonaniu nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o grubości 5 cm.

Prace wykończeniowe obejmują utwardzenie obustronnych poboczy gruntowych szerokości 0,75 m, i ustawienie projektowanego oznakowania pionowego.

Przyjęty sposób przebudowy jest rozwiązaniem najbardziej optymalnym ze względu na technologię wykonania oraz koszty jej realizacji. W związku z powyższym rozwiązania wariantowe nie były brane pod uwagę.

Wariant zerowy „0 ” to stan, w którym droga pozostaje bez przebudowy wymagająca ciągłego wykonywania prac utrzymaniowych z okresowymi utrudnieniami ze względu na warunki atmosferyczne.

Eksploatacja drogi po jej przebudowie nie wymaga żadnych materiałów, paliw oraz energii, a droga jako obiekt nie będzie emitować do powietrza substancji zanieczyszczających lub szkodliwych.

Wykorzystywane w czasie przebudowy drogi materiały, paliwa i energia występują w procesach technologicznych, które są dopuszczone do stosowania i nie stwarzają zagrożenia dla środowiska naturalnego, pracowników i użytkowników drogi. W czasie wykonywania robót nie będą wytwarzane odpady.

Wykonanie przebudowy drogi wpłynie pozytywnie na warunki przejazdu. Nastąpi skrócenie czasu przejazdu na przebudowanym odcinku drogi, zmniejszy się hałas i ilość spalin wydzielanych przez pojazdy mechaniczne.

Przebudowa drogi przyczyni się do poprawy stanu środowiska w obrębie realizowanej inwestycji. Zarówno w trakcie realizacji przebudowy jak i po jej zakończeniu nie będą występować ścieki socjalno-bytowe, ścieki technologiczne i inne odpady.

Eksploatacja drogi nie wymaga zainstalowania żadnych urządzeń i maszyn mogących oddziaływać na środowisko (otoczenie).

Wody opadowe z jezdni bitumicznej oraz utwardzonych poboczy drogi będą spływały na przylegające do drogi obniżenia terenu.

Teren inwestycji objęty jest formą ochrony przyrody jako otulina Kampinoskiego Parku Narodowego, dla którego obowiązują przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 września 1997 r. w spawie Kampinoskiego Parku Narodowego i częściowo jako Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu, dla którego obowiązują przepisy Rozporządzenia Nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 r. w spawie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Mazow. 2007.42.870 ze zm.).

W odległości ok. 1,1 km (w linii prostej) na wschód przebiega granica Obszaru Natura 2000 - Puszcza Kampinoska (PLC 140001).

W odległości około 5,5 km (w linii prostej) na północ przebiega granica Obszaru Natura 2000 - Dolina Środkowej Wisły (PLC 140004).

W odległości ok. 5,5 km (w linii prostej) na północ przebiega Kampinoska Dolina Wisły (PLH 140029).


Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia została napisana na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia stanowiącej załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pod nazwą: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 380120W w miejscowości Tułowice na długości 1540 mb od km 0 + 000 do km 1 + 540 ’’.
WÓJT

                                                                                  mgr inż. Andrzej Fijołek

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WÓJT GMINY

    Brochów

Brochów, dnia 31.12.2012 r.

OŚ.6220.12.2012.

 

 

 

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE

 

            Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ((Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227   ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

 

,,Przebudowa drogi gminnej nr 380120W w miejscowości Tułowice na długości 1540 mb od km 0 + 000 do km 1 + 540 ’’ .

 

   Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

   Uprzejmie informuję, że strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, pokój 27, od poniedziałku do piątku w godz. 8 00 – 15 30 , telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, wew. 24, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma .

 

   Niezłożenie w wyżej wymienionym terminie zastrzeżeń i uwag co do zebranego materiału dowodowego sprawy potraktowane zostanie jako ich brak.

 

   Zastrzeżenia oraz uwagi składać można ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, pokój 27, od poniedziałku do piątku w godz. 8 00 – 15 30 lub   też   pisemnie,   kierując   korespondencję na adres: Wójt Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów .

 

   Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

 

   L iczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 20.

   Według art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ((Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227   ze zm.) , jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

   Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

   

 

 

WÓJT

                                                                                  mgr inż. Andrzej Fijołek

 

     

 

Wywieszono dnia: 31.12.2012 r.

 

Zdjęto dnia:

 

 

 

 

Otrzymują:

1.       Wnioskodawca.

2.       Sołtys wsi Tułowice z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

3.       Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów..

4.       Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Brochów.

5.       A/a

 

 

------------------------------------------------------------------------------

 

Brochów, dnia 21.12.2012 r.

OŚ.6220.12.2012.

 

 

 

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE

z dnia 21.12.2012 r. Wójta Gminy Brochów informujące o otrzymanym wypisie z rejestru gruntów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

         Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ((Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227   ze zm.) a także z   art. 9, art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), zawiadamiam, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

 

  ,,Przebudowa drogi gminnej nr 380120W w miejscowości Tułowice na długości 1540 mb od km 0 + 000 do km 1 + 540 ’’

otrzymano:

 

-     dnia   20.12.2012 roku pismo od wnioskodawcy którym jest Gmina Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów przedkładające wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie .

 

 

         Uprzejmie informuję, że strony postępowania mają prawo zapoznać się z nowym materiałem dowodowym   oraz   ze   zgromadzoną   w sprawie dokumentacją, w Urzędzie Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, pokój 27, w godz. 8 30 – 15 00 , telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, wew. 24 .

 

                                                                                              WÓJT

                                                                                  mgr inż. Andrzej Fijołek

 

 

Wywieszono dnia:

Zdjęto dnia:

 

 

Otrzymują:

1.       Wnoiskodawca.

2.       Sołtys wsi Tułowice z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

3.       Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów..

4.       Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Brochów.

5.       A/a

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

WÓJT GMINY

    Brochów

Brochów, dnia 07.12.2012 r.

 

OŚ.6220.12.2012.

 

 

 

 

POSTANOWIENIE

 

 

            Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm., zwanej dalej „ustawą ooś”), w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów kierując się kryteriami, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy ooś oraz biorąc pod uwagę:

l   OPINIĘ SANITARNĄ Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie z dnia 21.11.2012 r. (data wpływu 30.11.2012 r.) znak: ZNS.712.2.26..2012.MO,

l   POSTANOWIENIE   Regionalnego   Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 23.11.2012 r. (data wpływu 29.11.2012 r.) znak: WOOŚ-II.4240.1347.2012.OŁ.1,

 

stwierdzam brak potrzeby

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia:

  ,,Przebudowa drogi gminnej nr 380120W w miejscowości Tułowice na długości 1540 mb

od km 0 + 000 do km 1 + 540 ’’

 

UZASADNIENIE

 

            Gmina Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów złożyła w dniu 07.11.2012 roku wniosek o   wydanie   decyzji   o   środowiskowych   uwarunkowaniach   dla   przedsięwzięcia   ,,Przebudowa drogi   gminnej   nr   380120W   w   miejscowości   Tułowice   na   długości   1540   mb   od km 0 + 000 do km 1 + 540 ’’.

  Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 60   rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) tj. drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 – 5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

   W związku z tym, mając   za   podstawę między innymi art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa   w   ochronie   środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) organ prowadzący postępowanie zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z prośbą o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia.

   Państwowy   Powiatowy   Inspektor Sanitarny w Sochaczewie w opinii sanitarnej z dnia 21.11.2012 r. (data wpływu 30.11.2012 r.) znak: ZNS.712.2.26.2012.MO stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w postanowieniu z dnia 23 listopada 2012 r. (data wpływu 29 listopad 2012 r.) znak: WOOŚ-II.4240.1347.2012.OŁ wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 380120W w miejscowości Tułowice na długości 1540 mb od km 0+000 do km 1+540, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

   Po przeprowadzeniu analizy zgromadzonych materiałów, biorąc pod uwagę wyżej wymienione opinie i uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, Wójt Gminy Brochów postanowił stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia.

   Wydając niniejsze postanowienie uwzględniono łącznie następujące uwarunkowania:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) Skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:

  Przedsięwzięcie polega na przebudowie drogi gminnej nr 380120W w miejscowości Tułowice na długości 1540 mb od km 0+000 do km 1+540. Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej z kruszywa łamanego w istniejącym pasie drogowym, bez konieczności zajmowania terenów prywatnych, przylegających do drogi. Ponadto, przebudowa drogi będzie polegała na przygotowaniu istniejącej nawierzchni poprzez wyprofilowanie spadów poprzecznych oraz wykonaniu górnej podbudowy z kruszywa kamiennego i wykonaniu nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o gubości 5 cm. W ramach prac wykończeniowych wykonane zostanie utwardzenie obustronnych poboczy gruntowych o szerokości 0,75 m oraz ustawione zostanie oznakowanie pionowe.

   W wyniku realizacji przedsięwzięcia droga gminna posiadała będzie następujące parametry techniczne:

ñ   szerokość projektowanej korony drogi – 5m,

ñ   pobocza obustronne, wzmocnione kruszywem o szerokości – 2 x 0,75 m,

ñ   szerokość jezdni na szlaku – 3,5 m,

ñ   szerokość jezdni na włączeniu do drogi wojewódzkiej – 5 m.

 

b)    powiazań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwziecie:         

   Przedmiotowa inwestycja powiązana będzie z istniejącą na analizowanym terenie infrastukturą drogową. Z uwagi na charakter przedsięwzięcia nie przewiduje się jednak wystąpienia istotnych oddziaływań skumulowanych.

 

c) wykorzystania zasobów naturalnych, surowców, paliw i energii:

   Na etapie realizacji inwestycji, zużycie materiałów, paliw oraz energii, wynikać będzie bezpośrednio z wykonywanych prac i robót związanych z przebudową drogi.

 

d) emisji i występowania innych uciążliwości:

   W trakcie realizacji inwestycji, wystąpią uciążliwości związane przede wszystkim z emisją hałasu oraz zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza, spowodowane pracą ciężkiego sprzętu i maszyn budowlanych oraz środków transprtu. Będą to jednak uciążliwości okresowe i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych.

   Eksploatacja przedsięwzięcia będzie wiązała się z emisją zanieczyszczeń do powietrza oraz hałasu, pochodzących z pojazdów poruszających się po drodze. Duży wpływ na wielkość emisji i rozkład stężeń zanieczyszczeń ma przede wszystkim wielkość i struktura ruchu, a ponadto stan techniczny pojazdów, rodzaj stosowanego paliwa, budowa silnika. Wykonanie nowej nawierzchni drogi przyczyni się do zwiększenia płynności ruchu, co może przyczynić się do zmniejszenia emisji substancji do powietrza i emisji hałasu. Przedmiotowa inwestycja jest drogą obsługującą ruch lokalny, jej budowa spowoduje poprawę równości nawierzchni.

   Wody opadowe z jezdni oraz utwardzonych poboczy drogi będą spływały na przylegające do drogi obniżenia terenu.

 

e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii:

   Planowane przedsięwzięcie nie należy do inwestycji stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii.

 

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania sie środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

 

a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych:

  Z informacji zawartych w przedłożonej karcie informacyjnej nie wynika, aby przedsięwzięcie realizowane było na obszarach wodno-błotnych i o płytkim zaleganiu wód podziemnych.

 

b) obszary wybrzeży:

   Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami wybrzeży.

 

c) obszary górskie lub leśne:

   Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami górskimi i leśnymi.

 

d) obszary objęte ochroną, w tym stery ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

   Z przedłożonej dokumentacji nie wynika, aby przedsięwzięcie było realizowane na obszarach objętych ochroną, w tym w strefie ochronnej ujęc wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

 

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody:

   Obszar objęty oddziłaływaniem przedmiotowego przedsięwzięcia, położony jest w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego oraz w większości w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, funkcjonującym na podstawie Rozporządzenia nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz.Urz. Woj. Maz. Nr 42, poz. 870 ze zm.). Zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, zakazuje się m. in. realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

   Jednak zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.) zakazy wprowadzone na obszarze chronionego krajobrazu nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego.

   Najbliższymi obszarami Europejskiej Sieci Ekologicznej Natrua 2000 są: obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Środkowej Wisły PLB 140004, oddalony o ok. 5,5 km oraz obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Kampinoska Dolina Wisły PLH 140029, oddalony o ok. 5,5 km oraz obszar Puszcza Kampinoska PLC 140001 oddalony o ok. 1,0 km.

   Przedmiotowa droga nie przecina mokradeł, ani większych cieków wodnych.

   Po przeprowadzeniu analizy karty informacyjnej przedsięwzięcia, stwierdza się, że przedsięwzięcie objęte wnioskiem nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze.

 

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone:

   Z dostępnych materiałów nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej pobliżu wyznaczone zostały obszry, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

 

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

   Z załączonej dokumentacji nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji występowały obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

 

h) gęstość zaludnienia:

   Gęstość   zaludnienia   na   terenie gminy   Brochów szacuje się odpowiednio na 36 os./km 2 (wg GUS 2011 r.).

 

i) obszary przylegające do jezior:

   W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora.

 

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

   Obszar, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie nie znajduje się na terenie uzdrowiskowym, ani obszarze ochrony uzdrowiskowej.

 

3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2 wynikające z:

 

a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsiewzięcie może oddziaływać:

   Z uwagi na rodzaj i skalę planowanego przedsięwzięcia, zasięg oddziaływania przedmiotowej drogi będzie lakalny i ograniczy się do najbliższego terenu inwestycji.

 

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

   Ze względu na skalę i charakter planowanej inwestycji oraz jej lokalizację nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

 

c) wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej:

   Na podstawie zgromadzonej dokumentaji można stwierdzić, że w związku z realizacją przedsięwzięcia nie wystąpią oddziaływania o znacznej wielkości i złożoności. Planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko.

 

d) prawdopodobieństwo oddziaływania:

   Informacje zawarte w dokumentacji potwierdzają wystąpienie oddziaływań na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Z uwagi na skalę Ii charakter przedsięwzięcia bezpośrednie oddziaływania będą miały jedynie zasięg lokalny i ograniczą sie do terenu jego realizacji i eksploatacji.

 

e) czas trwania, częstotliwość i odwracalność oddziaływania:

   Na podstawie zgromadzonej dokumentacji można stwerdzić, że oddziaływania powstałe na etapie realizacji przedsięwzięcia będą krótkotrwałe i odwracalne, a te powstałe na etapie eksploatacji będą miały charakter ciągły, skorelowany swoją wielkością i czasem trwania z natężeniem ruchu samochodowego na drodze.

   Po przeprowadzeniu analizy zgromadzonych materiałów, biorąc pod uwagę opinie    Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz uwzględniając powyższe uwarunkowania postanowiono jak w sentencji.

   Podstawę prawną niniejszego postanowienia stanowi   art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), mówiący iż, postanowienie wydaje się również, jeżeli organ nie stwierdzi potrzeby przeprowadzenia oceny oddziływania przedsięwzięcia na środowisko.

   W   art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), czytamy: § 1. w toku postępowania organ administracji publicznej wydaje postanowienia, § 2. postanowienia dotyczą poszczególnych kwestii wynikających w toku postępowania, lecz nie rozstrzygają o istocie sprawy, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej.

 

Pouczenie

 

            Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

 

 

 

                                                                                              WÓJT

                                                                                  mgr inż. Andrzej Fijołek

 

 

 

Otrzymują:

1.       Wnoiskodawca.

2.       Sołtys wsi Tułowice z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

3.       Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów..

4.       Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Brochów.

5.       A/a

 

Do wiadomości:

1.       Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie

      ul. Henryka Sienkiewicza 3

      00 - 015 Warszawa.

2.       Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie

ul. Traugutta 18

          96-500 Sochaczew.

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

WÓJT GMINY

    Brochów

Brochów, dnia 07.12.2012 r.

OŚ.6220.12.2012.

 

 

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE z dnia 07.12.2012 r.

Wójta   Gminy   Brochów   informujące   o wydanym postanowieniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

         Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ((Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227   ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), zawiadamiam, że dnia 07.12.2012 r., Wójt Gminy Brochów wydał POSTANOWIENIE znak: OŚ.6220..2012, stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia:  

 

  ,,Przebudowa drogi gminnej nr 380120W w miejscowości Tułowice na długości 1540 mb od km 0 + 000 do km 1 + 540 ’’.

 

   Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a, organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

   Strony mogą zapoznawać się wyżej wymienionym postanowieniem oraz z   dokumentacją sprawy   w Urzędzie Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, pokój 27, w godz. 8 30 – 15 00 , telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, wew. 24.

 

        

                                                                                  WÓJT

                                                                       mgr inż. Andrzej Fijołek

 

 

 

Otrzymują:

1.       Wnoiskodawca.

2.       Sołtys wsi Tułowice z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

3.       Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów..

4.       Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Brochów.

5.       A/a

 

--------------------------------------------------------------------

 

WÓJT GMINY

    Brochów

Brochów, dnia 07.12.2012 r.

OŚ.6220.12.2012.

 

 

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE z dnia 07.12.2012 r.

Wójta Gminy Brochów informujące o otrzymanym postanowieniu i opinii sanitarnej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

         Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ((Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227   ze zm.) a także z   art. 9, art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), zawiadamiam, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

 

  ,,Przebudowa drogi gminnej nr 380120W w miejscowości Tułowice na długości 1540 mb od km 0 + 000 do km 1 + 540 ’’

 

-                     Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, postanowieniem z dnia 23 listopada      2012 r.   (data   wpływu   29 listopad 2012 r.), znak: WOOŚ-II.4240.1347.2012.OŁ, wyraził            opinię   o   braku   konieczności   przeprowadzenia   oceny oddziaływania na środowisko dla   przedmiotowego   przedsięwzięcia;   ww.   postanowienie   zostało zamieszczone w Biuletynie    Informacji Publicznej na stronie internetowej Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie ( http://www.ekokarty.pl/wykaz/rdos-warszawa ).

 

-                     Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie, opinią sanitarną z dnia           21.11.2012 r. (data wpływu 30 listopad 2012 r.), znak: ZNS.712.2.26.2012.MO, stwierdził       brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

 

         Uprzejmie informuję, że w ciągu 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, strony postępowania mają prawo zapoznać się z nowym materiałem dowodowym oraz ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją, w Urzędzie Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, pokój 27, w godz. 8 30 – 15 00 , telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, wew. 24 .

 

                                                                                  WÓJT

                                                                       mgr inż. Andrzej Fijołek

 

 

Otrzymują:

1.       Wnoiskodawca.

2.       Sołtys wsi Tułowice z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

3.       Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów.

4.       Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Brochów.

5.       A/a

 

--------------------------------------------------------------------------------------

 

WÓJT GMINY

    Brochów

Brochów, dnia 07.11.2012 r.

OŚ.6220.12.2012.

 

 

 

                                                                                  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

                                                                                  w Warszawie

                                                                                  ul. Sienkiewicza 3

                                                                                  00 – 015 Warszawa

 

 

 

 

Mając   za   podstawę art. 64 ust. 1   pkt 2 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397), zwracam się z prośbą o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, dla przedsięwzięcia:

 

 

  ,,Przebudowa drogi gminnej nr 380120W w miejscowości Tułowice na długości 1540 mb od km 0 + 000 do km 1 + 540 ’’

 

 

  Zgodnie z art. 64 ust. 2   ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), przedkładam:

ñ   wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ,

ñ   kartę informacyjną przedsięwzięcia,

ñ   oraz informuję, że dla wyżej wymienionych działek ewidencyjnych występuje sytuacja braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

   Jednocześnie informuję, że liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 20. W związku z tym w niniejszym postępowaniu stosowany jest przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

 

Załączniki:

1.       Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2.       Karta informacyjna przedsięwzięcia.

 

           

                                                                                              WÓJT

                                                                                  mgr inż. Andrzej Fijołek                                                                                           

Otrzymują:

1.       Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3,

            00 – 015 Warszawa

2.       A/a.

 

Do wiadomości:

1.       Wnioskodawca.

2.       Sołtys wsi Tułowice z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

3.       Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Brochów.

4.       Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

WÓJT GMINY

    Brochów

Brochów, dnia 07.11.2012 r.

OŚ.6220.12.2012.

 

 

 

                                                                                  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

96 – 500 Sochaczew

                                                                                  ul. Traugutta 18

 

 

 

 

Mając   za   podstawę art. 64 ust. 1   pkt 2 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397), zwracam się z prośbą o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, dla przedsięwzięcia:

 

 

  ,,Przebudowa drogi gminnej nr 380120W w miejscowości Tułowice na długości 1540 mb od km 0 + 000 do km 1 + 540 ’’

 

 

  Zgodnie z art. 64 ust. 2   ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), przedkładam:

ñ   wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ,

ñ   kartę informacyjną przedsięwzięcia,

ñ   oraz informuję, że dla wyżej wymienionych działek ewidencyjnych występuje sytuacja braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

   Jednocześnie informuję, że liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 20. W związku z tym w niniejszym postępowaniu stosowany jest przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

 

Załączniki:

1.       Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2.       Karta informacyjna przedsięwzięcia.

 

 

                       

                                                                                              WÓJT

                                                                                  mgr inż. Andrzej Fijołek                                                                                

 

Otrzymują:

1.       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, 96 – 500 Sochaczew, ul. Traugutta 18

2.       A/a.

 

Do wiadomości:

1.       Wnioskodawca.

2.       Sołtys wsi Tułowice z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

3.       Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Brochów.

4.       Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów.

 

-----------------------------------------------------------------------------------

WÓJT GMINY

    Brochów

Brochów, dnia 07.11.2012 r.

OŚ.6220.12.2012.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójta Gminy Brochów o wszczęciu postępowania w sprawie

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

            Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm., zwanej dalej ,,K.p.a.’’)

 

zawiadamiam

 

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów , złożony w dniu 07.11.2012 roku, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

 

  ,,Przebudowa drogi gminnej nr 380120W w miejscowości Tułowice na długości 1540 mb od km 0 + 000 do km 1 + 540 ’’

 

   Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a, organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

   Według art. 28 K.p.a, Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

      Zgodnie z art. 41 K.p.a , w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania powyższego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

   Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 20. W związku z tym w niniejszym postępowaniu stosowany jest przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

   Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego przedsięwzięcia w Urzędzie Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, pokój 27, w godz. 8 30 – 15 00 , telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, wew. 24.

 

 

 

                                                                                              WÓJT

                                                                                  mgr inż. Andrzej Fijołek

 

 

 

Otrzymują:

1.       Wnoiskodawca.

2.       Sołtys wsi Tułowice z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

3.       Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów..

4.       Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Brochów.

5.       A/a

Pouczenie

 

            Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

   W art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), czytamy, że Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

  Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.,), o wszczęciu postępowania z urzędu lub na żądanie jednej ze stron należy zawiadomić wszystkie osoby będące stonami postępowania.

 

------------------------------------------------------------------------------

WÓJT GMINY

    Brochów

Brochów, dnia 07.11.2012 r.

OŚ.6220.8.2012

 

 

 

OBWIESZCZENIE z dnia 07.11.2012 r.

 

Wójta Gminy Brochów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i możliwości dopuszczenia do wyżej wymienionego postępowania w charakterze strony

 

 

            Na podstawie art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm., zwanej dalej ,,KPA’’)

 

zawiadamiam

 

e zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów , złożony w dniu 07.11.2012 roku, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

 

  ,,Przebudowa drogi gminnej nr 380120W w miejscowości Tułowice na długości 1540 mb od km 0 + 000 do km 1 + 540 ’’

 

   Informuję więc osoby i podmioty o możliwości dopuszczenia do wyżej wymienionego postępowania w charakterze strony.  

 

  W tym celu należy:

- złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

- wykazać interes prawny lub obowiązek.

 

   Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach powinien zostać złożony w trybie art. 28 KPA. Przedmiotowy wniosek należy przesłać na adres Urzędu Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów lub złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, pokój 36 , w godz. 8 30 – 15 00 , telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, w terminie 21 dni licząc od daty wywieszenia niniejszego Obwieszczenia.

 

   Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

 

 

                                                                                              WÓJT

                                                                                  mgr inż. Andrzej Fijołek

                                                                       

 

Otrzymują:

1.       Wnoiskodawca.

2.       Sołtys wsi Tułowice z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

3.       Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów..

4.       Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Brochów.

5.       A/a

 

Pouczenie

 

 

            Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli.

   Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), organy administracji publicznej prowadzą postępowanie w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej.

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Ścigocka
 • Data udostępnienia w BIP: 2012-11-07 15:19:02
 • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Tarczyk
 • Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-29 16:24:58
 • Liczba odsłon: 1917
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3996132]

przewiń do góry