WÓJT GMINY

  BROCHÓW

Brochów, dnia 23.08.2013 r.

OŚ.6220.2.2013

 

 

OBWIESZCZENIE

z dnia 23.08.2013 r. Wójta Gminy Brochów informujące o otrzymanej decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

 

 

         Zgodnie art. 8, art. 9 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267), zawiadamiam, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

,,Budowie Stacji Uzdatniania  Wody w miejscowości Konary, gmina Brochów”.

 

wszczętego na wniosek Gminy Brochów, Brochów 125, 05 - 088 Brochów, złożony w dniu 08.04.2013 roku

 

otrzymano:

1.         DECYZJĘ znak: WOOŚ-II.4240.853.2013.MWA z dnia 29 lipca 2013 r. (data wpływu 01 sierpień 2013 r.),  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, umarzające postępowanie, ,,w sprawie wydania opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Konary, gmina Brochów, jako bezprzedmiotowe”.

               Jednocześnie informuję, że ww. decyzja jest zamieszczona w Biuletynie Informacji        Publicznej na stronie internetowej Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w          Warszawie (http://www.ekokarty.pl/wykaz/rdos-warszawa).

 

   Jednocześnie informuję, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie,  pismo Wójta Gminy Brochów z dnia 06.06.2013 r. prośbą o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia otrzymał 07.06.2013 r.

   Dnia 15.07.2013 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie wpłynęło pismo Wójta Gminy Brochów zawierające uzupełnienie informacji zawartych w przedłożonej dokumentacji i prośbę o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie.

   W związku z tym, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), niewydanie przez Państwową Inspekcję Sanitarną opinii w terminie potraktowano jako brak zastrzeżeń.

 

         Uprzejmie informuję, że w zawiadomieniu z dnia 23.08.2013 r. Wójta Gminy Brochów informującym o otrzymanej decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, skierowanym do stron postępowania zawarto zapis mówiący, że w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, strony postępowania mają prawo zapoznać się z nowym materiałem dowodowym, ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją oraz składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego przedsięwzięcia, w Urzędzie Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, pokój 27, w godz. 830 – 1500 , telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, wew. 24.

 

 

                                                                                              WÓJT

                                                                                  mgr inż. Andrzej Fijołek           

Otrzymują:

1.       Wnioskodawca.

2.       Sołtys wsi Konary z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

3.       A/a.

 

Wywieszono na:

            1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów..

            2. Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Brochów.

 

 

 

 

Pouczenie

 

   Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267), Organy administracji publicznej prowadzą postępowanie w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej.

   Według art. 9 przedmiotowej ustawy, Organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.

   W art. 10 § 1 wyżej wymienionej ustawy czytamy że, Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Agnieszka Walisiewicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-08-23 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Tarczyk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-08-23 12:22:20
  • Liczba odsłon: 1892
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4008657]

przewiń do góry