BP.6733.20.2016

 

O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 13 lutego 2017 r.

Wójta Gminy Brochów zawiadamiające o wydaniu decyzji

kończącej postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

Zgodnie z art. 9 i 10 § 1 i art. 49 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)

 

ZAWIADAMIAM

 

że na wniosek P. Piotra Zawadzkiego wykonującego prace projektowe dla firmy Biuro Projektów PROZAW, ul. Kochanowskiego 46, 96-500 Sochaczew działającego jako pełnomocnik firmy PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Pruszków ul. Waryńskiego 4/6 05-800 Pruszków w dniu 13.02.2017 r. została wydana kończąca postępowanie administracyjne Decyzja Nr 17.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego:

budowę kontenerowej stacji transformatorowej SN15kV/0,4kV i odcinka kablowej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15kV i odcinków kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nN0,4kV na terenie działek 189, 190, 180, 112/3, 112/4 w miejscowości Janów w gminie Brochów


wywieszono na okres 14 dni na:

1)       – tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów

2)       – tablicy ogłoszeń sołectwa Janów

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BP.6733.20.2016

 

O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 31 stycznia 2017 r.

Wójta Gminy Brochów informujące o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 9, 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o panowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) zawiadamiam, że w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie kontenerowej stacji transformatorowej SN15kV/0,4kV, odcinka kablowej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15 kV i odcinków kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nN 0,4 kV na terenie działek 189, 190, 180, 112/3, 112/4 w miejscowości Janów, w gminie Brochów, zostało wydane postanowienie:

1.     Postanowienie znak: DOso-4082/06/17 z dnia 19.01.2017r. Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego uzgadniające pozytywnie lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedmiotowego zamierzenia.

Uprzejmie zawiadamiam, że w ciągu 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Brochów, w dniach (od poniedziałku do piątku w godz. 8:30-15:30 natomiast we wtorki w godz. 9:00-16:30) strony postępowania mają prawo zapoznać się ze zgromadzoną w przedmiotowej sprawie dokumentacją i wypowiedzieć w formie końcowego oświadczenia odnośnie zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.

Po upływie tego terminu Wójt Gminy Brochów rozpatrzy zebrany materiał dowodowy i wyda stosowną decyzję.

 


wywieszono na 7 dni na:

1) – tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Janów

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BP.6733.20.2016

O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 13 grudnia 2016 r.

Wójta Gminy Brochów zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Zgodnie z art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)  

z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 13.12.2016 r. zostało wszczęte z wniosku Pana Piotra Zawadzkiego wykonującej prace projektowe dla Biura Projektów PROZAW, ul. Kochanowskiego 46, 96-500 Sochaczew działającego jako pełnomocnik firmy PGE DYSTRYBUCJA S.A. z siedzibą w Lublinie , postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:

 

  • budowie kontenerowej stacji transformatorowej SN15kV/0,4kV, budowie odcinka kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15 kV, budowie odcinków kablowej sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV na terenie działek 189, 190, 180, 112/3, 112/4 w miejscowości Janów, obręb Janów-Janówek, gm. Brochów.

 

W związku z powyższym zawiadamia się strony, że akta sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy Brochów pokój nr 25 (tel. 022 725-70-03 w.16) i strony w terminie 7 dni licząc od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (w sposób zwyczajowo przyjęty) mogą zapoznać się z zebranymi w sprawie materiałem dowodowym, składać ewentualne wnioski, wyjaśnienia i dokumenty w sprawie, a także wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. Jednocześnie poucza się, że stronom przysługuje prawo uczestniczenia w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji istnieje możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz złożenia końcowego oświadczenia.

Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniechania powyższego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.


 

 

wywieszono na okres 7 dni na:

1)        – tablicy   ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów

2)        – tablicy ogłoszeń sołectwa Janów

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:  

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Cętkowska Magdalena
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-12-13 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Cętkowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-13 14:31:00
  • Liczba odsłon: 1561
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4006924]

przewiń do góry